Fon­dul Su­ve­ran al mis­te­re­lor. Ni­mic nu es­te si­gur și clar, in­tră și ies com­pa­nii

Romania Libera - - Economie - Flo­rin Bu­des­cu

Gu­ver­nul a in­clus do­uă com­pa­nii (So­ci­e­ta­tea Nați­o­na­lă a Să­rii și Ro­ma­e­ro) pe lis­ta ce­lor ce in­tră în por­to­fo­li­ul Fon­du­lui Su­ve­ran de In­ves­tiții și Dez­vol­ta­re (FSID). Con­form ul­ti­mu­lui proi­ect, au ieșit șap­te com­pa­nii de pe lis­tă.

Nu­mă­rul aces­to­ra a co­bo­rât de la 33, în va­rian­ta dis­cu­ta­tă anul tre­cut, la 28, într-un proi­ect de ho­tă­râre de gu­vern pre­zen­tat acum, con­form Pro­fit.ro. Ce­le șap­te com­pa­nii eli­mi­na­te de pe lis­tă sunt SN a Ape­lor Mi­ne­ra­le, CNCF CFR, Te­le­co­mu­ni­cații CFR, CE Olte­nia, SN Ra­di­o­co­mu­ni­cații, CN Poșta Ro­mână și Uzi­na Ter­mo­e­lec­tri­că Mi­dia.

Atra­ge aten­ţia pre­zen­ţa unor com­pa­nii pri­va­ti­za­te, la ca­re sta­tul are par­ti­ci­pa­ţii: Engie, E.ON, OMV Pe­trom, Te­le­kom, dar și pre­zen­ţa Lo­te­ri­ei Ro­mâne sau a IAR Brașov, ori a Oil Ter­mi­nal.

Ca­pi­ta­lul so­cial inițial sub­scris al FSID va fi de 19,11 mi­liar­de de lei, for­mat din aport în nu­me­rar – 9 mi­liar­de de lei, și aport în na­tu­ră – pa­che­te­le de acți­uni deți­nu­te de stat la com­pa­ni­i­le tran­sfe­ra­te în por­to­fo­li­ul Fon­du­lui, în va­loa­re de 10,11 mi­liar­de de lei, la va­loa­rea no­mi­na­lă a acți­u­ni­lor apor­ta­te.

Nu se poa­te aport în na­tu­ră la fon­duri de in­ves­ti­ţii

Valentin Ionescu, expert în management, a ex­pli­cat „Ro­mâni­ei li­be­re“însă că „la fon­du­ri­le de in­ves­ti­ţii nu se poa­te fa­ce aport în na­tu­ră. Es­te vor­ba des­pre na­tu­ra fon­du­lui res­pec­tiv, ce nu per­mi­te ace­as­ta. Nici la so­ci­e­tă­ţi­le pe ca­pi­tal, la so­ci­e­tă­ţi­le pe ac­ţi­uni nu sunt ad­mi­se apor­tu­ri­le în cre­an­ţă“.

Într-un fel, a con­ti­nuat Ionescu, „ac­ţi­u­ni­le aces­tea cu ca­re se vi­ne la FSID sunt tot o for­mă de aport în cre­an­ţe. Ele cre­e­a­ză drep­turi de cre­an­ţă, nu doar de pro­pri­e­ta­te. Da­că sunt ac­ţi­o­nar la o fir­mă, sunt cre­di­to­rul fir­mei, am drep­tul la di­vi­den­te ș.a.m.d.. Da­că FSID e so­ci­e­ta­tea pe ac­ţi­uni, nu ar tre­bui să fie așa“.

Prin­ci­pa­le­le com­ple­tări adu­se, prin proi­ec­tul re­vi­zu­it de HG, se re­fe­ră la: ca­pi­ta­lul

Sub ti­tu­la­tu­ra ace­as­ta de fond su­ve­ran de dez­vol­ta­re, au in­tro­dus so­ci­e­tă­ţi­le aces­tea, ca­re ră­mă­se­se­ră cum­va la mi­nis­te­re, şi acum vor să fa­că o afa­ce­re cu ele.“

VALENTIN IONESCU, EXPERT ÎN MANAGEMENT

so­cial inițial FSID și con­tri­buția în na­tu­ră; pu­bli­ca­rea lis­tei ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici ale că­ror pa­che­te de acți­uni vor con­sti­tui aport în na­tu­ră la ca­pi­ta­lul so­cial inițial; pre­zen­ta­rea me­to­de­lor de eva­lua­re a aces­tor ac­ti­ve din por­to­fo­liu. Gu­ver­na­nța cor­po­ra­tis­tă: cri­te­rii de se­le­cție de­ta­lia­te și re­vi­zu­i­te pen­tru mem­brii Con­si­li­u­lui de su­pra­ve­ghe­re.

Ci­ne va ad­mi­nis­tra Fon­dul?

„Cri­te­ri­i­le pri­vind gu­ver­na­rea cor­po­ra­ti­vă sunt pre­vă­zu­te în Ordo­nan­ţa 109“, dar, se între­a­bă ex­per­tul, „ci­ne va ad­mi­nis­tra un ase­me­nea fond? La Fon­dul Pro­pri­e­ta­tea, ca și la SIF-uri, sunt so­ci­e­tă­ţi de ad­mi­nis­tra­re, un­de s-au pus niște «băi­e­ţi șme­cheri»“.

Pro­ble­ma es­te că, în toa­tă ace­as­tă po­ves­te, spu­ne Valentin Ionescu, vor fi „prop­ti­ţi niște oa­meni. Vor cău­ta apoi o so­ci­e­ta­te de ad­mi­nis­tra­re și pot să ale­a­gă și ma­ma so­ci­e­tă­ţi­lor din New York, că tot vor ieși scan­da­luri“.

Sunt in­tro­du­se în acest fond su­ve­ran o se­rie de mari com­pa­nii pri­va­ti­za­te, la ca­re sta­tul are pa­che­te de ac­ţi­uni. Și nu sunt nu­mai com­pa­nii pri­va­ti­za­te, ci și une­le de stat pro­mi­ţă­toa­re. „Oil Ter­mi­nal es­te o so­ci­e­ta­te ca­re stă bi­nișor, dar are doi cli­en­ţi: OMV și Lu­kOIL. Se spu­ne că e le­gal. S-a con­sti­tu­it așa și Fon­dul Pro­pri­e­ta­tea? Da. Ei, așa se con­sti­tu­ie și FSID. SIF-uri­le nu s-au con­sti­tu­it la fel?“.

Da, dar Fon­dul Pro­pri­e­ta­tea to­tuși nu es­te un fond su­ve­ran. „Nu. Es­te un fond de in­ves­ti­ţii“, ex­pli­că spe­cia­lis­tul, de­ta­li­ind: „La fel și SIF-uri­le, dar li s-a dat gra­tis ce­va și oa­me­nii trăi­esc bi­ne-mer­si de 20 de ani din ce li s-a dat. Una pes­te alta, Gu­ver­nul a înfi­in­ţat un fel de SIF, în ca­re de fapt pe ei nu îi in­te­re­se­a­ză de­cât ci­ne ad­mi­nis­tre­a­ză afa­ce­rea ace­as­ta“.

„Sub ti­tu­la­tu­ra ace­as­ta de fond su­ve­ran de dez­vol­ta­re, au in­tro­dus so­ci­e­tă­ţi­le aces­tea, ca­re ră­mă­se­se­ră cum­va la mi­nis­te­re, și acum vor să fa­că o afa­ce­re cu ele. Pri­ma afa­ce­re de ge­nul aces­ta a apă­rut în anii ´90, cu SIF-uri­le. FSN și-a pus atunci toa­te găști­le în so­ci­e­tă­ţi­le aces­tea de ad­mi­nis­tra­re“, amin­tește Valentin Ionescu.

„A treia va­rian­tă, sub ti­tu­la­tu­ra de fond su­ve­ran de dez­vol­ta­re, se fa­ce acum. Es­te SIF – va­rian­ta 3. La ce­le cinci SIF-uri, sal­va­rea, ca să nu fie un de­zas­tru, a fost că Spi­nea­nu (n.r.: Ulm Spi­nea­nu, au­to­rul pro­gra­mu­lui eco­no­mic al Ca­bi­ne­tu­lui Ci­or­bea) le-a dat SIF-uri­lor 6% din ac­ţi­u­ni­le băn­ci­lor și cu ace­as­ta se între­ţi­neau, își fă­ce­au va­can­ţe­le în străi­nă­ta­te, erau boi­eri. Și acum sunt boi­eri, exact din ba­nii aceia trăi­esc, nu din ac­ţi­u­ni­le la tot fe­lul de so­ci­e­tă­ţi co­mer­cia­le, la ca­re au par­ti­ci­pa­ţii de 10% - 25%“, de­ta­lia­ză Ionescu.

Nu prea exis­tă li­chi­di­tă­ţi

Se nu­mește „fond su­ve­ran de in­ves­ti­ţii și dez­vol­ta­re“. Ce dez­vol­tă? „Nu dez­vol­tă ni­meni ni­mic. Las la o par­te că nu ai voie să iei di­vi­den­de­le de la o so­ci­e­ta­te, să le dai la alta, ori să iei ba­nii din fon­du­ri­le aces­tea, ca să faci fa­brici și uzi­ne“, spu­ne ex­per­tul în management.

Si­fo­nări mă­run­te am mai vă­zut în 30 de ani, dar acum se vor­bește in­sis­tent des­pre o ches­ti­u­ne grea de tot, ca­re ar du­ce la o de­ca­pi­ta­li­za­re com­ple­tă etc.. Es­te po­si­bil așa ce­va? Valentin Ionescu e scep­tic: „Ce să ver­se cash la sfârși­tul anu­lui di­vi­den­de, da­că sta­tul ia 90%? Da­că sunt și so­ci­e­tă­ţi ener­ge­ti­ce, aces­tea mai plă­tesc și 3% pe ci­fra de afa­ceri, plus încă un im­po­zit de 60%“.

Es­te vor­ba des­pre im­po­zi­tul pe veni­tu­ri­le su­pli­men­ta­re ale pro­du­că­to­ri­lor, re­zul­ta­te din li­be­ra­li­za­rea prețu­ri­lor la ga­ze, va­la­bil până în anul 2021, când tre­bu­iau li­be­ra­li­za­te com­plet pre­ţu­ri­le la ga­ze. Așa­dar, ce mai ră­mâne pen­tru Fon­dul Su­ve­ran? „Nu știu, ace­as­ta e pri­ma între­ba­re. Sunt însă și alte­le“, spu­ne Ionescu. Ca­re sunt aces­te între­bări?

So­ci­e­tă­ţi­le din Fond sunt im­po­zi­ta­te, iar ce­le din Ener­ge­ti­că su­pe­rim­po­zi­ta­te

Toa­te so­ci­e­tă­ţi­le de stat sunt im­po­zi­ta­te. „Și aici e o dis­cu­ţie: ace­lea un­de e sta­tul mi­no­ri­tar sunt im­po­zi­ta­te la fel? Nu, pen­tru că nu sunt im­po­zi­ta­te cu 90%. Rom­gaz e în FSID. I-a luat sta­tul 90% im­po­zit, la re­ve­de­re!“, a ex­pli­cat RL ex­per­tul.

Mai apoi, apa­re o ches­ti­u­ne ju­ri­di­că: „le­gal, cum vor fi lua­te di­vi­den­de, pen­tru că sta­tul nu mai fi­gu­re­a­ză ca ac­ţi­o­nar le­gal, ci Fon­dul Su­ve­ran! Da, FSID e al sta­tu­lui, dar re­la­ţi­i­le de pro­pri­e­ta­te sunt di­fe­ri­te, pen­tru că FSID es­te în pro­pri­e­ta­tea pri­va­tă a sta­tu­lui. Di­vi­den­de­le nu vor fi ale com­pa­ni­i­lor, ci ale Fon­du­lui. Dar da­că e așa, cum va mai lua sta­tul 90% di­vi­den­de (n.r.: din pro­pri­e­ta­tea sa pri­va­tă)? Prac­tic, sta­tul nu mai apa­re ca ac­ţi­o­nar aco­lo, ci Fon­dul“, ex­pli­că Valentin Ionescu.

Să zi­cem că va fi o „pă­lă­rie“ma­re de com­pa­nii, te­o­re­tic ad­mi­nis­tra­te de o bi­ro­cra­ţie – FSID. Ace­as­ta va avea se­diu sau se­dii în blo­curi de sti­clă, sa­la­ria­ţi, șe­fi, se­cre­ta­re și șo­feri pen­tru aceștia, ca­re vor tre­bui să con­du­că mașini etc.. Toa­tă ace­as­tă „su­per­pă­lă­rie“ma­na­ge­ria­lă nu va înghi­ţi bani, iar ba­nii con­su­ma­ţi inu­til, an­ti­e­co­no­mic nu vor fi cei ai com­pa­ni­i­lor „ad­mi­nis­tra­te“?

„Ini­ţial, nu“, a spus Ionescu RL, pen­tru că „ini­ţial vor chel­tui ba­nii din ca­pi­ta­lul de por­ni­re. Cel în nu­me­rar, de 9 mi­liar­de, deși nu știu ca­re e sur­sa. Sunt pre­vă­zu­te în bu­ge­tul de stat? Da­că nu e pre­vă­zu­tă în bu­get su­ma, FSID nu are cum să se con­sti­tu­ie și dis­cu­tăm de­ge­a­ba. Da­că se con­sti­tu­ie în so­ci­e­ta­te pe ac­ţi­uni, da, ar pu­tea con­su­ma cam 30% din ca­pi­ta­lul so­cial, dar apoi, în de­curs de un an, ar tre­bui reîntre­git“.

În acest mo­ment, exis­tă o or­do­nan­ţă-ca­dru ce sta­bi­lește li­ni­i­le di­rec­toa­re și proi­ec­tul de HG, ca­re de­ta­lia­ză in­clu­siv sur­se­le de fi­nan­ţa­re la apor­tul în nu­me­rar. Con­form do­cu­men­tu­lui, apă­rut pe si­te-ul Mi­nis­te­ru­lui Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce (MFP), „re­sur­se­le fi­nan­cia­re ne­ce­sa­re aco­pe­ri­rii văr­să­min­te­lor în nu­me­rar 9 mi­liar­de lei se asi­gu­ră de că­tre MFP, din veni­tu­ri­le din pri­va­ti­za­re în lei și/sau va­lu­tă dis­po­ni­bi­le în sol­dul con­tu­lui Tre­zo­re­ri­ei Sta­tu­lui“. Așa­dar, se vor lua bani din Tre­zo­re­rie pen­tru fon­dul su­ve­ran.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.