Po­ves­tea prin­ţe­sei Tu­ran­dot, pe sce­na Te­a­tru­lui Excel­si­or

Romania Libera - - Timp Liber -

Te­a­trul Excel­si­or ne in­vi­tă pe 27 mar­tie, chiar de Zi­ua Mon­dia­lă a Te­a­tru­lui, la o no­uă pre­mi­e­ră: „Tu­ran­dot“, adap­ta­re a pi­e­sei omo­ni­me a lui Car­lo Goz­zi, re­gia Sânzia­na Stoi­can.

Spec­ta­to­rii sunt pur­tați, cu se­co­le în ur­mă, în înde­păr­ta­ta Chi­nă, un­de te­mu­ta pri­nțe­să Tu­ran­dot („de o fru­mu­sețe aproa­pe ne­pă­mânte­a­nă și de o is­teți­me ca­re între­ce ori­ce închi­pu­i­re“) îi su­pu­ne unui test pe toți cei ca­re as­pi­ră la mâna ei. Pre­ten­de­nții tre­bu­ie să dez­le­ge răs­pun­sul ce­lor trei ghi­ci­tori, cu ris­cul de a-și pi­er­de viața. Mu­lți pri­nți au încer­cat și ni­ci­u­nul nu a reușit. Acum es­te rândul lui Ka­laf, pri­nțul tă­ta­ri­lor, să par­cur­gă pro­ba ghi­ci­to­ri­lor. Oa­re pen­tru el fi­na­lul va fi altul?

„O tru­pă de ac­tori ne re­a­du­ce la viață ace­as­tă po­ves­te, într-un spec­ta­col ce pro­voa­că ima­gi­nația spec­ta­to­ri­lor să pă­trun­dă în lu­mea pri­nțe­sei Tu­ran­dot. O lu­me do­mi­na­tă de fri­că și de ură, dar ca­re, ca în ori­ce po­ves­te ce me­ri­tă po­ves­ti­tă, are șan­sa de a se schim­ba. Vă in­vit să ne fiți ală­turi în ace­as­tă că­lă­to­rie în tre­cut și poa­te că astfel pre­zen­tul ni se va ară­ta într-o lu­mi­nă di­fe­ri­tă!“, spu­ne Sânzia­na Stoi­can.

Din lu­mini pic­tu­ra­le și um­bre de su­net, „Tu­ran­dot“dez­vă­lu­ie o lu­me mis­te­ri­oa­să ca­re îmbi­nă ele­men­te in­spi­ra­te din tra­diția com­me­di­ei dell’ar­te și din cul­tu­ra chi­ne­ză cu de­ta­lii sub­ti­le de sto­ry­tel­ling și in­se­rții de re­a­lism psi­ho­lo­gic – un me­lanj unic, pus în va­loa­re de sce­no­gra­fia sem­na­tă de Valentin Vârlan. Acto­rii sunt na­ra­to­rii și per­so­na­je­le enig­ma­ti­cei po­vești pe ca­re spec­ta­to­rii sunt pro­vo­cați să o des­ci­fre­ze cu cheia pro­pri­ei ima­gi­nații și să des­co­pe­re o alt­fel de po­ves­te de iu­bi­re, cu îndră­gos­tiți cum nu­mai o da­tă la o mie de ani poți întâlni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.