Vic­to­ria a fost anun­ţa­tă de Ha­gi

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Pri­ma eta­pă a play-off-ului Li­gii I la fot­bal s-a încheiat cu o vic­to­rie sur­prin­ză­toa­re a ce­lor de la Vi­i­to­rul Con­sta­nța, 2-1 pe te­re­nul FCSB-ului. În po­fi­da ma­ri­lor oca­zii de gol iro­si­te, în spe­cial de Gno­he­re, roș-al­baștrii nu au reușit să ega­le­ze și au de­bu­tat cu stângul în a do­ua par­te a cam­pi­o­na­tu­lui.

Cal­can a des­chis sco­rul pen­tru do­bro­geni, în mi­nu­tul 15, du­pă o pa­să a lui Ia­nis Ha­gi. Co­man a ega­lat în mi­nu­tul 40, din pa­sa lui Mo­ruțan, pen­tru ca go­lul vic­to­ri­ei oas­peți­lor să fie mar­cat de la 11 me­tri de că­tre Ia­nis Ha­gi.

Pe fi­nal, gaz­de­le au ra­tat cel puțin trei oca­zii uriașe,din ca­reul mic. Pa­ra­de­le por­ta­ru­lui de la Vi­i­to­rul,Valentin Co­jo­ca­ru, l-au re­mar­cat pe aces­ta, cu lar­gul con­curs al lui Gno­he­re, ca­re a iro­sit no­nșa­lant une­le si­tuații cla­re ca lu­mi­na zi­lei.

FC Bo­toșani, ți­nut în șah de Chiaj­na

În jo­cul ca­re a închis run­da de play-out, FC Bo­toșani nu a pu­tut de­păși te­na­cea apă­ra­re a Con­cor­di­ei Chiaj­na, lan­ter­na roșie. Sco­rul fi­nal a fost 0-0, în po­fi­da a cel puțin pa­tru oca­zii mari pe ca­re mol­da­vii și le-au cre­at în pri­ma re­pri­ză. Du­pă pau­ză va­lo­ri­le s-au ni­ve­lat, iar il­fo­venii pu­te­au chiar să câști­ge.

Poa­te și în ur­ma eco­u­ri­lor ge­ne­ra­te de ar­ti­co­lul pu­bli­cat de noi săp­tă­mâna tre­cu­tă, fun­dașul grec Ko­u­tro­um­pis nu a fost con­vo­cat, la Chiaj­na re­venind pe acel post Marc. Ko­u­tro­um­pis, în pri­me­le do­uă me­ci­uri dis­pu­ta­te în Ro­mânia, a ac­ci­den­tat grav doi ju­că­tori (Sig­no­rel­li de la Vo­lun­tari, res­pec­tiv Mon­tini de la Di­na­mo).

Cu acest punct, spe­ra­nțe­le Con­cor­di­ei Chiaj­na de a evi­ta re­tro­gra­da­rea au re­venit în ac­tua­li­ta­te.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.