Sue­dia și Ru­sia au cu­ce­rit me­da­li­i­le de aur la Uni­ver­sia­dă

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

În pe­ri­oa­da 2-12 mar­tie, la Kras­noyar­sk, în Ru­sia, au avut loc între­ce­ri­le Uni­ver­sia­dei de iar­nă, com­pe­tiție în pro­gra­mul că­reia s-a aflat, în pre­mi­e­ră, ban­dy, un sport foar­te po­pu­lar în Ru­sia și ță­ri­le nor­di­ce. Ban­dy, cu­nos­cut și sub de­nu­mi­rea de ho­chei cu min­gea, es­te o com­bi­nație între fot­bal și ho­chei pe ghe­ață.

Echi­pe­le sunt for­ma­te din 11 ju­că­tori,iar te­re­nul are di­men­si­u­ni­le unu­ia de fot­bal, din spor­tul re­ge fi­ind împru­mu­ta­te ma­jo­ri­ta­tea re­gu­li­lor de ba­ză. Ju­că­to­rii pa­ti­nea­ză pe lu­ciu de ghe­ață,iar poar­ta es­te ce­va mai ma­re de­cât cea uti­li­za­tă la ho­chei.Ace­as­tă va­rian­tă a fost de­nu­mi­tă în tre­cut ho­chei ru­sesc, spre a se di­fe­re­nția de ho­chei­ul ca­na­dian, cel de sa­lă, pe te­ren mai mic,pro­mo­vat în Ame­ri­ca de Nord.

La Uni­ver­sia­da de la Kras­noyar­sk au avut loc și do­uă tur­nee de ban­dy, unul mas­cu­lin și unul fe­mi­nin. În fi­na­la băi­eți­lor, Ru­sia a tre­cut de Sue­dia cu 6-1, Fin­lan­da obți­nând me­da­li­i­le de bronz. La fe­te,Sue­dia a învins dra­ma­tic Ru­sia cu 5-3, în timp ce Nor­ve­gia a com­ple­tat po­di­u­mul. În to­tal, cinci echi­pe mas­cu­li­ne și pa­tru fe­mi­ni­ne au par­ti­ci­pat la Uni­ver­sia­dă.

Spre fa­mi­lia olim­pi­că

Cu oca­zia Jo­cu­ri­lor Olim­pi­ce de iar­nă din 2014,de la Soci,Ru­sia a încer­cat să in­clu­dă acest sport în pro­gra­mul olim­pic,însă fă­ră suc­ces. Acum,din câte se pa­re,efor­tu­ri­le Chi­nei de a tran­sfor­ma ban­dy într-un sport olim­pic sunt mai aproa­pe de a se fruc­ti­fi­ca, în per­spec­ti­va Jo­cu­ri­lor găz­du­i­te de Bei­jing în 2022.

Pe de altă par­te,Co­mi­te­tul Olim­pic Inter­nați­o­nal a cău­tat să gă­se­as­că un sport cu min­gea pen­tru Jo­cu­ri­le Olim­pi­ce de Iar­nă,o altă va­rian­tă ac­cep­ta­bi­lă fi­ind vo­lei­ul pe ză­pa­dă. De­za­van­ta­jul pen­tru ban­dy es­te că nu sunt foar­te mul­te țări în ca­re să se prac­ti­ce.

În Ro­mânia,de exem­plu, nu a exis­tat ni­ci­o­da­tă o astfel de in­te­nție.În schimb,la ni­vel de ine­dit,So­ma­lia are echi­pă de ban­dy al­că­tu­i­tă din ce­tățeni ai aces­tei țări sta­bi­liți în Sue­dia.

Ban­dy a avut sta­tut de sport olim­pic de­mon­stra­tiv la Hel­sin­ki, în 1952.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.