Găr­zi­le me­di­ci­lor nu sunt re­cu­nos­cu­te ca ve­chi­me în mun­că

Ple­nul Se­na­tu­lui a res­pins do­uă proi­ec­te de le­ge ca­re vi­zau re­cu­noaște­rea găr­zi­lor me­di­ci­lor ca ve­chi­me în mun­că. Pen­tru ca proi­ec­te­le să fie apro­ba­te au lip­sit șap­te, res­pec­tiv trei vo­turi.

Romania Libera - - Actualitat­e - S Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Unul din­tre ce­le do­uă proi­ec­te a fost inițiat de par­la­men­ta­rii USR Adrian Wi­e­ner și Tu­dor Ra­reș Pop și vi­za mo­di­fi­ca­rea Le­gii să­nă­tății. Cel de-al doi­lea a fost inițiat de Antoa­ne­ta Io­niță (PNL) fi­ind sem­nat de mai mu­lți par­la­men­tari li­be­ra­li și vi­ze­a­ză mo­di­fi­ca­rea Le­gii pen­si­i­lor.Ce­le do­uă proi­ec­te sunt con­si­de­ra­te res­pin­se, pen­tru că nu au întru­nit su­fi­ci­en­te vo­turi pen­tru a fi apro­ba­te. Astfel, proi­ec­tul de mo­di­fi­ca­re a Le­gii să­nă­tății a întru­nit 62 de vo­turi pen­tru, 34 împo­tri­vă și ze­ce abți­neri. Le­gea are ca­rac­ter or­ga­nic și ar fi fost ne­ce­sa­re 69 de vo­turi pen­tru, adi­că ju­mă­ta­te plus unu din nu­mă­rul se­na­to­ri­lor. Proi­ec­tul ca­re vi­za mo­di­fi­ca­rea Le­gii pen­si­i­lor a întru­nit 66 de vo­turi pen­tru, 37 împo­tri­vă și do­uă abți­neri.Ambe­le iniția­ti­ve le­gis­la­ti­ve merg acum la Ca­me­ra De­pu­tați­lor, ca­re es­te for de­ci­zi­o­nal.

Du­pă vo­tul din Se­nat, USR a emis un co­mu­ni­cat în ca­re

acu­ză alia­nța PSD-ALDE (ca­re deți­ne ma­jo­ri­ta­tea în Se­nat) că nu vrea ca găr­zi­le me­di­ci­lor să fie con­si­de­ra­te ve­chi­me în mun­că.Proi­ec­tul inițiat de Adrian Wei­ner (USR) și Tu­dor Ra­reș Pop (USR) pre­ve­de o mo­di­fi­ca­re a Le­gii să­nă­tății po­tri­vit că­reia „La ce­re­re, me­di­cii se pot pen­si­o­na la vârsta stan­dard de pen­si­o­na­re, po­tri­vit drep­tu­lui co­mun, di­mi­nua­tă cu ma­xi­mum nu­mă­rul de ore pres­ta­te în gar­dă pes­te găr­zi­le obli­ga­to­rii, fă­ră di­mi­nua­rea cuan­tu­mu­lui pen­si­ei”.

O altă pro­pu­ne­re blo­ca­tă

Proi­ec­tul inițiat de li­be­ra­li vi­ze­a­ză Le­gea pen­si­i­lor .” Pen­tru

per­so­na­lul an­ga­jat în sis­te­mul me­di­cal,ore­le de gar­dă efec­tua­te și pen­tru ca­re s-au plă­tit con­tri­buții de asi­gu­rări so­cia­le con­sti­tu­ie ve­chi­me în mun­că și se iau în con­si­de­ra­re la sta­bi­li­rea sta­gi­u­lui de co­ti­za­re în sis­te­mul pu­blic de pen­sii”, pre­ve­de unul din­tre ar­ti­co­le. „Per­so­na­lul an­ga­jat în sis­te­mul me­di­cal ca­re a efec­tuat ore de gar­dă be­ne­fi­cia­ză, la ce­re­re, de pen­si­o­na­re, fă­ră pe­na­li­zări, înain­tea vârstei stan­dard de pen­si­o­na­re, în cuan­tum di­rect pro­po­rți­o­nal cu nu­mă­rul de găr­zi efec­tua­te, dar nu mai de­vre­me de vârsta de 57 de ani, pen­tru fe­mei, și de 60 de ani pen­tru băr­bați”,pre­ve­de un alt ar­ti­col.

Sus­ţi­nut de sin­di­ca­te­le din sis­te­mul sa­ni­tar, dar și de Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor din Ro­mânia, de­mer­sul pen­tru mo­di­fi­ca­rea Le­gii 263/2010 pri­vind sis­te­mul uni­tar de pen­sii pu­bli­ce le-ar per­mi­te în spe­cial ca­dre­lor me­di­ca­le din pri­ma li­nie a lup­tei ade­sea dra­ma­ti­ce și în con­tra­timp pen­tru sal­va­rea de vi­e­ţi om e ne ș t i, res­pec­tiv d el ace­le mai so­li­ci­tan­te sec­ţii – UPU, ATI, ra­di­o­lo­gie sau chi­rur­gie –,in­clu­siv ce­lor ca­re lu­cre­a­ză la SMURD și la ser­vi­ci­i­le de am­bu­lan­ţă, să ia­să mai de­vre­me cu cinci ani la pen­sie, la ce­re­re, ști­ut fi­ind fap­tul că au un grad cres­cut de risc pro­fe­si­o­nal din cau­za găr­zi­lor epu­i­zan­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.