„Com­pro­mi­sul. O is­to­rie po­li­ti­că și fi­lo­zo­fi­că“

Joi, 14 mar­tie, la Li­bră­ria Hu­ma­ni­tas de la Cișmi­giu are loc lan­sa­rea vo­lu­mu­lui „Com­pro­mi­sul. O is­to­rie po­li­ti­că și fi­lo­zo­fi­că“de Alin Fu­mu­res­cu, apă­rut re­cent la ace­as­tă edi­tu­ră, în tra­du­ce­rea lui Do­ru Căs­tăian.

Romania Libera - - Timp Liber -

Alin Fu­mu­res­cu a ab­sol­vit Fa­cul­ta­tea de Fi­lo­zo­fie a Uni­ver­si­tății Ba­beș-Bo­lyai şi are do­uă mas­te­ra­te în ști­i­nțe po­li­ti­ce, la Insti­tut Eu­ro­péen des Hau­tes Étu­des Inter­na­ti­o­na­les (Ni­sa) și la Uni­ver­si­ty of Mis­so­uri. Şi-a sus­ţi­nut te­za de doc­to­rat, „Com­pro­mi­se and Re­pre­sen­ta­ti­on: A Split His­to­ry of Ear­ly Mo­der­ni­ty“, la India­na Uni­ver­si­ty (Bloo­min­gton). În pre­zent es­te as­sis­tant

pro­fes­sor la Uni­ver­si­ty of Ho­us­ton. Pri­ma edi­ţie a căr­ţii „Com­pro­mi­sul. O is­to­rie po­li­ti­că și fi­lo­zo­fi­că“a apă­rut la Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Press în 2013.

Ci­ne a spus pri­ma da­tă că po­li­ti­ca es­te ar­ta com­pro­mi­su­lui? Alin Fu­mu­res­cu por­nește de la ace­as­tă între­ba­re pen­tru a scrie pri­ma is­to­rie con­cep­tua­lă a noți­u­nii. Îmbi­nând ana­li­za is­to­ri­că cu o cer­ce­ta­re amă­nu­nți­tă des­pre uti­li­za­rea ter­me­nu­lui în tex­te­le ca­no­ni­ce ale fi­lo­zo­fi­ei po­li­ti­ce, din Anti­chi­ta­te și Evul Me­diu până în se­co­lul al XVIII-lea, vo­lu­mul in­ves­ti­ghe­a­ză de ce ide­ea de a fa­ce un com­pro­mis es­te co­no­ta­tă po­zi­tiv sau ne­ga­tiv în do­uă mari cul­turi:

cea bri­ta­ni­că, res­pec­tiv cea fran­ce­ză. O mai bu­nă înțe­le­ge­re a noți­u­nii de com­pro­mis și a sen­su­lui ei în is­to­rie ne aju­tă să ve­dem mai bi­ne ce înse­am­nă cu ade­vă­rat re­pre­zen­ta­rea po­li­ti­că și ca­re ar tre­bui să fie re­lația din­tre oa­meni și spați­ul po­li­ti­cii. Amplu do­cu­men­ta­tă și scri­să cu mul­tă lim­pe­zi­me, car­tea lui Alin Fu­mu­res­cu es­te o re­sur­să va­lo­roa­să atât pen­tru fi­lo­zo­ful po­li­tic sau pen­tru is­to­ri­cul idei­lor, cât şi pen­tru nes­pe­cia­lis­tul dor­nic să se înar­me­ze in­te­lec­tual pen­tru spați­ul atât de di­vers şi ten­si­o­nat al lu­mii de azi. La eveni­ment vor vor­bi Alin Fu­mu­res­cu, Că­tă­lin Avra­mes­cu, Se­ver Voi­nes­cu, Do­ru Căs­tăian.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.