De ce Ele­na Udrea nu spu­ne tot?

Romania Libera - - Prima Pagina - Ma­ri­us Ghi­le­zan

Dez­vă­lu­i­ri­le Ele­nei Udrea, po­tri­vit că­ro­ra nu PSD e la pu­te­re, ci par­ti­dul lui Io­han­nis, sunt doar pra­li­ne­le de pe gi­gan­ti­cul tort al sis­te­mu­lui, cre­at de Traian Bă­ses­cu, pe vre­mea când nu avea ma­jo­ri­ta­te par­la­men­ta­ră. Ele­na Udrea dă câte pu­ţin din ca­să. O anu­mi­tă pu­doa­re și prea mul­tă sfi­oșe­nie o re­ţin din ma­ri­le dez­vă­lu­iri. Că PSD nu e la pu­te­re... asta am spus-o și noi de mul­te ori. Nu tre­bu­ie să fii în mij­lo­cul tur­bi­o­nu­lui pen­tru a spu­ne că vi­ne ca­tas­tro­fa.

Cât des­pre oa­me­nii de afa­ceri ca­re că­rau va­li­ze de bani la mai-ma­rii SRI și că mul­te din­tre aces­tea ajun­ge­au la pro­pa­gan­diștii din me­dia, asta știam. Mul­te din­tre dez­vă­lu­i­ri­le sa­le sunt tru­is­me.

To­tuși, mă întreb, de ce nu dă lo­vi­tu­ra fi­na­lă? Da­că pe po­li­ti­ci­eni îi mai înţe­le­gem, că sunt șan­ta­ja­ţi și ame­nin­ţa­ţi, sub bao­bab po­ţi spu­ne tot. Sky­pe-ul n-are con­strângeri. Nu im­pu­ne cen­zu­ra. Dar chiar așa... de ce ne li­vre­a­ză doar mă­run­ţiș?

Mie mi se pa­re că dez­vă­lu­i­ri­le sa­le sunt puf de bă­gat în nas la o ră­ce­a­lă ca­re - se știe din me­di­ci­nă - tra­ta­tă tre­ce în șap­te zi­le și ne­tra­ta­tă într-o săp­tă­mână.

Ne-a măr­tu­ri­sit că to­ţi, de la oa­meni de afa­ceri până la po­li­ti­ci­eni, au vrut să in­tre în gra­ţi­i­le lui Köve­si și lui Col­dea. Ni­mic nou.

Ce nu înţe­leg e de ce nu pu­bli­că ma­es­trul Ion Cris­toiu jur­na­lul Le­nu­ţei. Ar fi un bes­tsel­ler.

Fap­tul că a re­cu­nos­cut că Si­eg­fri­ed Mu­reșan a fost im­pus de sis­tem poa­te fi sin­gu­ra ști­re. Res­tul, praf în ochi.

Încă un tru­ism e că cei ca­re s-au dus în ju­rul lui Io­han­nis și lau­dă azi ac­ti­vi­ta­tea fos­tei șe­fe DNA, acei oa­meni ca­re fac lob­by la Bru­xel­les, sunt fie șan­ta­ja­bi­li, fie oa­me­nii de sis­tem. Cei cu boii aca­să s-au prins de­mult. Cu­nos­că­to­rii sce­nei pu­bli­ce știu că mul­ţi au ales con­for­tul apar­te­nen­ţei la un grup in­for­mal pen­tru o mai tih­ni­tă, nu lih­ni­tă, așe­za­re în co­mo­di­ta­te. E în re­fle­xul uman îndoi­rea ge­nun­chi­lor și în ge­ne­ti­că - adap­ta­rea la me­diu.

Nu po­ţi acu­za pe ni­meni că e po­se­dat de fri­că. Și ani­ma­le­le au acest sen­ti­ment. Amig­da­la, cea din spa­te­le hi­po­ta­la­mu­su­lui, es­te o for­ma­ţi­u­ne mi­că, dar com­ple­xă. E prin­ci­pa­lul coor­do­na­tor al ac­ţi­u­ni­lor sub­co­nști­en­te: “Ata­că și fu­gi!”.

Ele­na Udrea doar a fu­git. Nu și ata­că. Pro­ba­bil se mai te­me de o se­rie de sche­le­te din du­la­pu­ri­le ră­ma­se în ţa­ră.

Pen­tru cei ca­re nu știu, Ele­na Udrea a fost ini­ma și tru­pul con­cep­tu­lui po­li­tic nu­mit de ne­vri­coși bă­sism. De la ea s-au hră­nit nu nu­mai jur­na­liștii, ci și in­te­lec­tua­li ce­le­bri. Are lis­ta ce­lor sti­pen­dia­ţi. De ce nu o pu­bli­că? Mai spe­ră la un co­me-back?

„Toți cei din par­ti­dul lui Io­han­nis sunt pro­te­jați, iar dis­cur­sul lor în fa­voa­rea doam­nei Köve­si, în fa­voa­rea lui Col­dea nu e unul în ca­re ei cred. Es­te un dis­curs ca­re vi­ne pe li­nie de par­tid și ei tre­bu­ie să ape­re sis­te­mul, pen­tru că sis­te­mul îi apă­ră pe ei”, a spus Udrea.

Știm cu to­ţii că nu de dra­gul Zei­ţei sunt mul­ţi li­be­ra­li ca­re fac te­me­ne­le. Nu aș vrea să mai cu­nosc vreun caz si­mi­lar cu al lui Lu­do­vic Orban, can­di­da­tul ca­re a tri­mis un om de afa­ceri să-i plă­te­as­că do­uă fac­turi, așa cum ori­ce om își tri­mi­te ve­ci­nul să-i achi­te fac­tu­ra de cu­rent. Nu era el cel ALES. L-au oprit doar din cur­să. Prac­ti­ca e des fo­lo­si­tă și în ţări mai mari.

Exis­tau oa­meni de afa­ceri ca­re mer­ge­au cu gen­ţi de bani pen­tru a se pu­ne bi­ne cu șe­fii ser­vi­ci­i­lor se­cre­te, iar alţii du­ce­au va­li­ze­le la o se­rie de jur­na­liști fi­de­li sis­te­mu­lui. Ni­mic nou. Ace­lași tru­ism re­pe­tat ob­se­siv nu de­vi­ne ade­văr de­cât la cei sla­bi de înger. Isto­ria se fa­ce – ca la pro­cu­ra­tu­ră – cu pro­be.

Ele­na Udrea nu vrea, se pa­re, să de­vi­nă o eroi­nă în via­ţă.

De la ea mul­ţi aște­ap­tă mai mult. Poa­te că soa­re­le din Cos­ta Ri­ca îi va sti­mu­la glan­da vor­bi­rii. Știe mul­te. Mult prea mul­te. De aia a ales o via­ţă sub bao­bab.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.