Au­to­bu­ze spe­cia­le pen­tru bu­cu­reșteni. Proi­ect în pre­mi­e­ră ab­so­lu­tă

Proi­ect de 41 de mi­li­oa­ne de eu­ro

Romania Libera - - Prima Pagina - De­ni­sa Ma­rin

Ca­pi­ta­la va avea au­to­bu­ze hi­brid în cel mult doi ani. Mu­ni­ci­pi­ul Bu­cu­rești a scos la li­ci­tație, pe Sis­te­mul Elec­tro­nic al Achi­ziți­i­lor Pu­bli­ce, un con­tract de 195 de mi­li­oa­ne de lei (41 mi­li­oa­ne eu­ro) pen­tru achi­ziți­o­na­rea a 130 de au­to­bu­ze cu sis­tem de pro­pul­sie hi­brid, di­e­sel și elec­tric, ba­nii pro­venind din fon­duri UE.

Ca­pi­ta­la va avea au­to­bu­ze hi­brid în cel mult doi ani. Mu­ni­ci­pi­ul Bu­cu­rești a scos la li­ci­tație, pe Sis­te­mul Elec­tro­nic al Achi­ziți­i­lor Pu­bli­ce, un con­tract de 195 de mi­li­oa­ne de lei (41 mi­li­oa­ne eu­ro) pen­tru achi­ziți­o­na­rea a 130 de au­to­bu­ze cu sis­tem de pro­pul­sie hi­brid, di­e­sel și elec­tric, ba­nii pro­venind din fon­duri UE.

Au­to­bu­ze­le hi­brid sunt din ga­ma 12 me­tri (12.000±350mm), cu trac­ţi­u­ne hi­bri­dă, cu po­dea com­plet co­bo­râtă pe toa­tă lun­gi­mea, cu trei uși și aer con­di­ţi­o­nat în sa­lo­nul de că­lă­tori.

„Achi­ziți­o­na­rea a 130 au­to­bu­ze hi­bri­de noi, din ga­ma 12 m (12.000±350mm), cu trac­ţi­u­ne hi­bri­dă, cu po­dea com­plet co­bo­râtă pe toa­tă lun­gi­mea, cu trei uși și aer con­di­ţi­o­nat în sa­lo­nul de că­lă­tori, con­form tu­tu­ror ce­ri­nțe­lor din cai­e­tul de sar­cini; Li­vra­rea SDV-uri­lor și echi­pa­men­te­lor spe­ci­fi­ce, soft-uri­lor de apli­cație (cu li­ce­nța ne­li­mi­ta­tă în timp), pi­e­se­lor de schimb și ma­te­ria­le­lor de pri­mă do­ta­re, agre­ga­te­lor și uni­tăți­lor elec­tro­ni­ce de co­man­dă de pri­mă do­ta­re, re­pe­re­lor con­su­ma­bi­le și de ma­re uzu­ră, ma­te­ria­le­lor con­su­ma­bi­le și de ma­re uzu­ră pre­vă­zu­te în ane­xe­le la con­tract; Asi­gu­ra­rea ac­ti­vi­tăți­lor de ser­vi­ce, de re­me­di­e­re a de­fe­cți­u­ni­lor, să fur­ni­ze­ze an­sam­ble, su­ban­sam­ble, pi­e­se și ma­te­ria­le în pe­ri­oa­da de ga­ra­nție, con­form spe­ci­fi­cați­i­lor cai­e­tu­lui de sar­cini; Asi­gu­ra­rea in­stru­i­rii per­so­na­lu­lui Achi­zi­to­ru­lui, în con­for­mi­ta­te cu obli­gați­i­le asu­ma­te prin pre­zen­tul con­tract, prin pro­pu­ne­rea teh­ni­că și pro­pu­ne­rea fi­nan­cia­ră“, su­nă anu­nțul din SICAP.

Du­ra­ta con­trac­tu­lui va fi de 19 luni, iar ter­me­nul­li­mi­tă pen­tru de­pu­ne­rea ofer­te­lor es­te 7 mai 2019. Cri­te­ri­i­le de de­par­ta­ja­re sunt, pe lângă preț, efi­ci­e­nța ener­ge­ti­că, con­for­tul pa­sa­ge­ri­lor, dis­po­ni­bi­li­ta­tea pen­tru li­vra­rea în pri­mul an a câtor mai mul­te din­tre au­to­ve­hi­cu­le.

În ce­le 40 de mi­li­oa­ne de eu­ro pe ca­re Pri­mă­ria vrea să le plă­te­as­că pen­tru au­to­bu­ze hi­brid (300.000 de eu­ro pe bu­ca­tă) in­tră și echi­pa­men­te­le elec­tro­ni­ce de in­te­ri­or, pi­e­se­le de schimb, pe pe­ri­oa­da ga­ra­nți­ei, și in­stru­i­rea șo­fe­ri­lor re­gi­ei de tran­sport lo­cal.

Fă­ră ro­mâni, și de ace­as­tă da­tă

Ope­ra­to­rii eco­no­mici ce de­pun ofer­tă tre­bu­ie să ai­bă o me­die a ci­frei de afa­ceri anua­le pe ul­ti­mii trei ani (2016, 2017, 2018) de mi­nim 66,19 mi­li­oa­ne de lei. De ase­me­nea,ofer­tan­tul va pre­zen­ta lis­ta prin­ci­pa­le­lor li­vrări de pro­du­se efec­tua­te în ul­ti­mii trei ani din ca­re să re­zul­te că a li­vrat/ fur­ni­zat pro­du­se si­mi­la­re în va­loa­re cu­mu­la­tă de mi­nim 39 mi­li­oa­ne de lei. De pre­ci­zat, Ro­mânia nu are ni­ci­un pro­du­că­tor de au­to­bu­ze de acest tip, deci lup­ta se va da între pro­du­că­to­rii străini.

Nu­mă­rul de zi­le până la ca­re se pot so­li­ci­ta cla­ri­fi­cări înain­te de da­ta-li­mi­tă de de­pu­ne­re a ofer­te­lor es­te de 40 de zi­le pen­tru pri­ma se­si­u­ne și de 23 de zi­le pen­tru a do­ua se­si­u­ne. Pri­mă­ria Bu­cu­rești va răs­pun­de so­li­ci­tă­ri­lor de cla­ri­fi­cări cu 28 de zi­le înain­te de da­ta-li­mi­tă de de­pu­ne­re a ofer­te­lor în pri­ma se­si­u­ne și cu 11 zi­le înain­te de da­ta li­mi­tă de de­pu­ne­re a ofer­te­lor, pen­tru a do­ua se­si­u­ne.

Ce­le 130 de au­to­bu­ze hi­brid vor fi uti­li­za­te pe no­uă tra­see din Ca­pi­ta­lă, po­tri­vit stu­di­u­lui de opor­tu­ni­ta­te pen­tru ace­as­tă achi­zi­ţie, ast­fel: 105, 123, 131, 133, 178, 205, 301, 304, 605.

Pri­ma­rul Ga­bri­e­la Fi­rea a anu­nțat, încă din cam­pa­nia elec­to­ra­lă din 2016, că are de gând să schim­be o bu­nă par­te din flo­ta ac­tua­lă a RATB, de­ja uza­tă mo­ral. La 3 ani de la pre­lua­rea man­da­tu­lui, nu a reușit să cum­pe­re efec­tiv de­cât 400 de au­to­bu­ze di­e­sel Oto­kar. Achi­ziția a fost pli­nă de con­tro­ver­se, din mo­men­tul lan­să­rii li­ci­tați­ei și până în pre­zent, când re­la­tă­ri­le des­pre pro­ble­me­le pe ca­re le au au­to­bu­ze­le se țin la­nț. În pre­zent, es­te în li­ci­tație un con­tract de 200 de mi­li­oa­ne de eu­ro pen­tru li­vra­rea de tram­vaie.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.