DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Pro­ce­du­ra de iden­ti­fi­ca­re a pro­cu­ro­ru­lui-șef eu­ro­pe­an es­te în tria­da fi­na­lă. Am ex­pri­mat de­ja toa­te îndoi­e­li­le ţă­rii noas­tre cu pri­vi­re la o pro­ce­du­ră ca­re nu es­te foar­te tran­spa­ren­tă și ca­re a op­tat pen­tru o lis­tă scur­tă cu trei nu­me, în timp ce ar fi avut po­si­bi­li­ta­tea de a in­di­ca cinci, ca­re ar tre­bui să fie su­pu­se aten­ţi­ei Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an, ce­ea ce a afec­tat Ita­lia, ca­re a avut pa­tru nu­me din ce­le 11 pe ul­ti­ma lis­tă scur­tă.“ALFONSO BONAFEDE, MINISTRUL ITALIAN AL JUSTIȚIEI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.