The­re­sa May, în nau­fra­gi­ul Bre­xit

De­pu­tații bri­ta­nici au res­pins pen­tru a do­ua oa­ră acor­dul cu UE

Romania Libera - - Prima Pagina - S Ga­bri­e­la Anghel

Par­la­men­tul bri­ta­nic a res­pins acor­dul cu Bru­xel­les-ul asu­pra Bre­xit-ului, un nou eșec pen­tru pre­mi­er la câte­va săp­tă­mâni până la da­ta efec­ti­vă a ieși­rii din UE. De­pu­tații au ig­no­rat ape­lu­ri­le pre­mi­e­ru­lui de a vo­ta acor­dul și au res­pins ma­siv ga­ra­nți­i­le de ul­tim mi­nut pe ca­re ea le-a obți­nut luni la Stras­bo­urg: 391 de de­pu­tați au vo­tat con­tra acor­du­lui, 242 pen­tru.

Par­la­men­tul bri­ta­nic a res­pins acor­dul încheiat de The­re­sa May cu Bru­xel­les-ul asu­pra Bre­xit-ului, un nou eșec pen­tru pre­mi­er la câte­va săp­tă­mâni până la da­ta efec­ti­vă a ieși­rii Re­ga­tu­lui Unit din UE, fi­xa­tă pen­tru 29 mar­tie.

Cu doar 17 zi­le înain­te de da­ta ieși­rii din UE, de­pu­tații bri­ta­nici au ig­no­rat ape­lu­ri­le pre­mi­e­ru­lui de a vo­ta acor­dul și au res­pins ma­siv ga­ra­nți­i­le de ul­tim mi­nut pe ca­re aces­tea le-a obți­nut luni la Stras­bo­urg: 391 de de­pu­tați au vo­tat con­tra acor­du­lui, 242 pen­tru. Ime­diat du­pă vot, Je­re­my Cor­bin es­ti­ma că acor­dul ne­go­ciat de May „es­te mort”, iar fos­tul mi­nis­tru de Exter­ne, Bo­ris Joh­nson, a de­cla­rat că vo­tul tre­bu­ie să mar­che­ze „sfârși­tul dru­mu­lui” pen­tru acor­dul lui May.

Du­pă no­ua res­pin­ge­re, de­pu­tații au fost che­mați să vo­te­ze mi­er­curi se­a­ră în spi­noa­sa pro­ble­mă a ieși­rii din UE fă­ră acord. Fai­mo­sul „no deal”, agi­tat ca o pânză roșie de pre­mi­er în Par­la­ment de câte­va luni. Da­că, așa cum in­di­că toa­te es­ti­mă­ri­le, „no deal” va fi res­pins, May su­pu­ne joi de­pu­tați­lor pro­pu­ne­rea amână­rii Bre­xit-ului pen­tru o pe­ri­oa­dă li­mi­ta­tă. Da­că vor avea o ce­re­re mo­ti­va­tă pen­tru o amâna­re, cei 27 vor fi de acord să o ia în con­si­de­ra­re, a de­cla­rat pur­tă­to­rul de cu­vânt al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Mi­na Andre­e­va. De­ci­zia va fi lua­tă în una­ni­mi­ta­te, ți­nând cont de mo­ti­ve­le avan­sa­te și de du­ra­ta so­li­ci­ta­tă, a mai adău­gat Andre­e­va.

The­re­sa May a fă­cut to­tul pen­tru scur­tcir­cu­i­ta­rea Par­la­men­tu­lui și doi ani de zi­le s-a stră­du­it să mu­lțu­me­as­că ul­trașii Bre­xit-ului. Du­pă înfrânge­rea de ma­rți se­a­ră, în mod vi­zi­bil, Par­la­men­tul bri­ta­nic a pre­luat pro­ce­sul Bre­xit, dar fă­ră să știe cum să ia­să din cel mai ma­re im­pas po­li­tic, di­plo­ma­tic și eco­no­mic din isto­ria con­tem­po­ra­nă a Re­ga­tu­lui Unit. În pre­zent, nici una din opți­u­ni­le alter­na­ti­ve – pla­nul May, Bre­xit blând, aban­do­na­rea ieși­rii, al doi­lea re­fe­ren­dum sau ale­geri ge­ne­ra­le an­ti­ci­pa­te – nu be­ne­fi­cia­ză de o ma­jo­ri­ta­te de vo­turi în Ca­me­ra Co­mu­ne­lor.

În vre­muri obișnu­i­te, du­pă do­uă înfrângeri par­la­men­ta­re

gre­le, The­re­sa May, șe­fa con­ser­va­to­ri­lor, ar fi tre­bu­it să de­mi­si­o­ne­ze, au­to­ri­ta­tea ei asu­pra mi­niștri­lor, ca și asu­pra de­pu­tați­lor din ta­bă­ra sa fi­ind slă­bi­tă pe ter­men lung. Dar ea a anu­nțat de­ja că re­fu­ză să de­mi­si­o­ne­ze. Așa cum au de­mon­strat ne­go­ci­e­ri­le în pri­vi­nța Bre­xit-ului, pre­mi­e­rul bri­ta­nic es­te o per­so­na­li­ta­te com­ba­ti­vă, ho­tă­râtă și te­na­ce. În plus, li­de­rul To­ry con­tro­le­a­ză ca­len­da­rul po­li­tic. Du­pă ce a obți­nut o vic­to­rie la vo­tul de încre­de­re, le­a­der­shi­pul pre­mi­e­ru­lui May nu poa­te fi, te­o­re­tic, con­tes­tat înain­te de 12 de­cem­brie 2019. Po­tri­vit son­da­je­lor, con­ser­va­to­rii au 10 punc­te avans în

fața la­bu­riști­lor lui Je­re­my Cor­byn. Chiar des­ta­bi­li­zat, ac­tua­lul pre­mi­er ră­mâne o fi­gu­ră so­li­dă și dem­nă pen­tru un po­por ca­re se con­si­de­ră fra­gi­li­zat mai mult ca ni­ci­o­da­tă în fața enor­me­lor pro­vo­cări ale Bre­xit-ului.

Bru­xel­les-ul, pre­o­cu­pat

UE nu și-a fă­cut mul­te ilu­zii înain­tea vo­tu­lui din Par­la­men­tul bri­ta­nic asu­pra acor­du­lui pri­vind Bre­xit-ul, în po­fi­da ul­ti­me­lor con­ce­sii din ajun fă­cu­te pre­mi­e­ru­lui May, dar, așa cum de­cla­ra pre­mi­e­rul da­nez, Lars Lok­ke Ras­mus­sen, „es­te di­fi­cil să dai mâna cu per­soa­ne ca­re își țin am­be­le mâini în bu­zu­na­re”. Înfrânge­rea

pre­mi­e­ru­lui bri­ta­nic a avut loc în po­fi­da cur­sei sa­le noc­tur­ne la Stras­bo­urg luni, în cur­sul că­reia preșe­din­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Je­a­nClau­de-Jun­cker, a sem­nat trei mo­di­fi­cări la acor­dul încheiat în noi­em­brie. Par­te­ne­rii eu­ro­peni ai Ma­rii Bri­ta­nii nu și-au as­cuns iri­ta­rea și înain­tea vo­tu­lui au aver­ti­zat că „nu va exis­ta a treia șan­să”.

Mo­di­fi­că­ri­le fă­cu­te în ul­ti­mul mi­nut asu­pra acor­du­lui Bre­xit pri­vesc mai ales „pla­sa de si­gu­ra­nță” (bac­kstop), ca­re es­te un dis­po­zi­tiv me­nit să evi­te re­veni­rea unei fron­ti­e­re fi­zi­ce între ce­le do­uă Irlan­de pen­tru pre­zer­va­rea acor­du­ri­lor de pa­ce din 1998 și in­te­gri­ta­tea

pi­eței uni­ce eu­ro­pe­ne. Par­la­men­ta­rii pro-Bre­xit, se tem că Ma­rea Bri­ta­nie ar ră­mâne cap­ti­vă într-o uni­u­ne cu UE, „pla­sa de si­gu­ra­nță” im­pli­când o ali­ni­e­re a re­ga­tu­lui la re­gu­li­le co­mer­cia­le eu­ro­pe­ne în aștep­ta­rea închei­e­rii unui acord asu­pra re­lați­i­lor vi­i­toa­re. De­cla­rația co­mu­nă a Lon­drei și Bru­xel­les-ului, pu­bli­ca­tă luni se­a­ră, sti­pu­le­a­ză că UE se an­ga­je­a­ză ju­ri­dic să res­pec­te fap­tul că Ma­rea Bri­ta­nie se de­zan­ga­je­a­ză din Uni­u­nea Va­ma­lă la sfârși­tul pe­ri­oa­dei de tran­ziție, în 2021, chiar da­că pro­ble­ma fron­ti­e­rei ir­lan­de­ze nu es­te re­gle­men­ta­tă. Con­ce­si­i­le nu au fost su­fi­ci­en­te pen­tru de­pu­tații bri­ta­nici.

FOTO AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.