Da­ea anun­ţă pro­duc­ţi­i­re­cord în agri­cul­tu­ră

A vi­zi­tat o stație de pom­pa­re din ju­dețul Con­sta­nța

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Ro­mânia ar pu­tea re­a­li­za pes­te 23 de mi­li­oa­ne de to­ne de po­rumb, a spus mi­nis­trul Agri­cul­tu­rii.

Agri­cul­tu­ra ro­mâneas­că es­te în frun­tea Eu­ro­pei și are șan­se mari să ră­mână aco­lo, a anu­nțat, în Con­sta­nța, mi­nis­trul Agri­cul­tu­rii, Pe­tre Da­ea. În tim­pul unei vi­zi­te la sta­ţia de pom­pa­re de la Ga­leșu, afla­tă în curs de re­a­bi­li­ta­re, aces­ta a spus că pro­du­cția de po­rumb, de exem­plu, ar pu­tea ajun­ge la 23 de mi­li­oa­ne de to­ne. „Ro­mânia are po­si­bi­li­tă­ţi for­mi­da­bi­le și are re­sur­se ex­traor­di­na­re pen­tru a ră­mâne în frun­tea Eu­ro­pei la pro­duc­ţia de po­rumb, așa cum sun­tem de doi ani de zi­le. În 2017 am fost pri­mii, în 2018, de ase­me­nea, vom fi în con­ti­nua­re, bi­zu­in­du-mă pe ur­mă­to­rul cal­cul. Ro­mânia cul­ti­vă în jur de 2,5 mi­li­oa­ne hec­ta­re de po­rumb prin aso­la­ment in­di­fe­rent în ce pe­ri­oa­dă sun­tem și vom fi din punct de ve­de­re cli­ma­te­ric, vom cul­ti­va ace­as­tă su­pra­fa­ţă de 2,5 mi­li­oa­ne de hec­ta­re”, a de­cla­rat Pe­tre Da­ea. Aces­ta a su­bli­niat că, pu­nând în func­ţi­u­ne sis­te­mul de iri­ga­ţii pe do­uă mi­li­oa­ne de hec­ta­re, vrând-ne­vrând vom cul­ti­va un mi­li­on de hec­ta­re de po­rumb, pen­tru că es­te cul­tu­ra ca­re se pre­te­a­ză la iri­gat și fer­mi­e­rii vor in­sta­la în aso­la­ment cul­tu­ra în așa fel încât ace­as­tă su­pra­fa­ţă să se re­a­li­ze­ze. A con­ti­nuat apoi cal­cu­lul. „Re­a­li­zându-se un mi­li­on de hec­ta­re de po­rumb cu 16 to­ne la hec­tar, Ro­mânia poa­te să re­a­li­ze­ze în sis­tem iri­gat 16 mi­li­oa­ne to­ne de po­rumb. Di­fe­ren­ţa până la 2,5 mi­li­oa­ne înse­am­nă 1,5 mi­li­oa­ne to­ne de po­rumb cul­ti­vat la nei­ri­gat, un­de po­ţi să re­a­li­ze­zi în anii mai di­fi­ci­li în jur de 4-5 to­ne. Asta înse­am­nă că Ro­mânia poa­te în per­spec­ti­vă să re­a­li­ze­ze pes­te 23 de mi­li­oa­ne to­ne de po­rumb, ră­mânând pri­mul cul­ti­va­tor și pri­ma pro­duc­ţie în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă pen­tru ace­as­tă cul­tu­ră for­mi­da­bi­lă”, a ex­pli­cat Pe­tre Da­ea.

Car­to­ful, un su­bi­ect fi­er­bin­te

Mi­nis­trul a vor­bit și des­pre car­tof, un su­bi­ect fi­er­bin­te, din per­spec­ti­va fap­tu­lui că aces­ta s-a scum­pit în ul­ti­ma vre­me. Scum­pi­ri­le sau, mai exact, os­ci­lați­i­le de preț sunt nor­ma­le, a pre­ci­zat ofi­cia­lul. „Osci­la­ţia ace­as­ta de pre­ţuri es­te ge­ne­ra­tă de pia­ţă și fi­e­ca­re din­tre noi in­ter­pre­tăm în chei di­fe­ri­te. Eu in­ter­pre­tez ca o si­tua­ţie nor­ma­lă ca pre­ţu­ri­le să os­ci­le­ze în pia­ţă, si­gur nu în am­pli­tu­dini mari, dar sunt le­ga­te și de ca­li­ta­tea pro­du­su­lui. Pro­du­sul ro­mânesc es­te de mai bu­nă ca­li­ta­te și îl pre­fer tot tim­pul, chiar da­că es­te pu­ţin mai sus ca preţ și fa­cem un ser­vi­ciu când con­su­măm pro­du­se ro­mânești, ști­ind că sunt foar­te bu­ne și din res­pect pen­tru pro­du­că­tori ar tre­bui să ne îndrep­tăm spre aces­te zo­ne și spre pro­du­că­to­rii ca­re re­a­li­ze­a­ză ase­me­nea pro­du­se. Eu ve­ri­fic pia­ţa și v-aș ru­ga să înţe­le­ge­ţi că sunt mai tot tim­pul în con­tact cu re­a­li­ta­tea”, a pre­ci­zat mi­nis­trul Agri­cul­tu­rii.

Pe­tre Da­ea, în tim­pul vi­zi­tei la stația de pom­pa­re de la Ga­leșu, ju­dețul Con­sta­nța

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.