Nu ave­ţi voie să lă­sa­ţi mași­na pe spa­ţii ver­zi, în par­curi, în lo­cu­ri­le un­de sunt mon­ta­te pa­ve­le

Romania Libera - - Special - Cris­tian Ha­gi

Du­pă o lun­gă pe­ri­oa­dă, mași­ni­le par­ca­te sau stați­o­na­te ne­re­gu­la­men­tar în Con­sta­nța și Ma­maia vor fi ri­di­ca­te. Așa­dar, da­că veniți în va­ca­nță, tre­bu­ie să fiți mai ate­nți un­de par­cați. Până acum vă pu­te­ați ale­ge nu­mai cu o amen­dă din par­tea Po­liți­ei Lo­ca­le sau a ce­lei nați­o­na­le, acum lu­cru­ri­le se com­pli­că și vor­bim des­pre o su­mă mult mai ma­re pe ca­re tre­bu­ie să o achi­tați. Mă­su­ra se apli­că înce­pând cu da­ta de 15 mar­tie și es­te dis­pu­să de po­lițiștii ru­ti­eri din ca­drul I.P.J. Con­sta­nța și de po­lițiștii lo­ca­li de la Di­re­cția Ge­ne­ra­lă Po­liția Lo­ca­lă.

Pri­mă­ria Con­sta­nța a anu­nțat câte­va si­tuații în ca­re se pot ri­di­ca au­to­tu­ris­me­le: mași­ni­le sunt pe ca­ro­sa­bil un­de stați­o­na­rea es­te in­ter­zi­să prin le­ge, pe tro­tua­re fă­ră res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor le­ga­le, pe spații ver­zi, în par­curi, în lo­cu­ri­le un­de sunt mon­ta­te pa­ve­le, în par­că­ri­le ame­na­ja­te, fă­ră a avea achi­ta­tă con­tra­va­loa­rea ta­xei pri­vind par­ca­rea sau pe lo­cu­ri­le de par­ca­re ame­na­ja­te și sem­na­li­za­te co­res­pun­ză­tor, des­ti­na­te per­soa­ne­lor cu han­di­cap, etc. „Mași­ni­le vor fi re­cu­pe­ra­te doar de uti­li­za­to­rii de drept în pre­ze­nța unui po­lițist și du­pă achi­ta­rea ta­xe­lor pre­vă­zu­te prin HCLM 399/2018: ta­rif ri­di­ca­re mașini – 450 de lei, ta­rif tran­sport mașini – 120 de lei, ta­rif de­po­zi­ta­re mașini/ zi – 60 de lei“, au pre­ci­zat re­pre­zen­ta­nții Pri­mă­ri­ei Con­sta­nța. Cos­tul to­tal es­te, așa­dar, de cel puțin 630 de lei. Mași­ni­le vor fi de­po­zi­ta­te în par­cul au­to si­tuat pe stra­da Ca­rai­man, nr. 1. Pro­gra­mul de res­ti­tu­i­re es­te non-stop. Con­stă­nțe­nii pot ve­ri­fi­ca da­că au­to­ve­hi­cu­lul a fost ri­di­cat su­nând la dis­pe­ce­ra­tul Di­re­cți­ei Ge­ne­ra­le Po­liția Lo­ca­lă Con­sta­nța, 0241/484.205.

O no­uă po­li­ti­că de par­cări

Re­cent, în Con­sta­nța și Ma­maia a fost adop­ta­tă și o no­uă po­li­ti­că de par­cări. În do­cu­ment se ara­tă că va crește nu­mă­rul par­că­ri­lor cu pla­tă, la cir­ca 80%, dar și că se vor con­strui par­cări su­pra­te­ra­ne. De ase­me­nea, se va încu­ra­ja fo­lo­si­rea mij­loa­ce­lor de tran­sport în co­mun. „Îmbu­nă­tă­ţi­rea si­tua­ţi­ei eco­no­mi­ce a fă­cut ca nu­mă­rul de au­to­tu­ris­me să cre­as­că în fi­e­ca­re an, tot mai mul­te per­soa­ne op­tând să se de­pla­se­ze, chiar și pe dis­ta­nțe scur­te cu au­to­tu­ris­mul per­so­nal, în de­fa­voa­rea tran­spor­tu­lui în co­mun. Fa­ţă de anul 2011, când erau înma­tri­cu­la­te în Con­sta­nța 94.394 de au­to­tu­ris­me, an de an nu­mă­rul aces­to­ra a cres­cut, ajun­gând ca la sfârși­tul anu­lui 2017 să avem înma­tri­cu­la­te în Con­sta­nța 108.679 de au­to­tu­ris­me. Eli­mi­na­rea tim­bru­lui de me­diu pen­tru au­to­ve­hi­cu­le a avut ca efect o crește­re a nu­mă­ru­lui de au­to­tu­ris­me înma­tri­cu­la­te și în Con­sta­nța. Ajun­gând la 350 de mașini la 1.000 de lo­cu­i­tori, es­ti­măm o crește­re mai len­tă în anii ur­mă­tori, înspre me­dia eu­ro­pe­a­nă de cca. 500 de au­to­tu­ris­me la 1.000 de lo­cu­i­tori. Până în 2018 nu exis­tă o li­mi­ta­re a du­ra­tei de par­ca­re în zo­ne­le aglo­me­ra­te ur­ba­ne (zo­na cen­tra­lă și cea is­to­ri­că, zo­ne­le ad­mi­nis­tra­ti­ve, zo­ne­le li­mi­tro­fe uni­tăți­lor de învăță­mânt, etc.), ma­jo­ri­ta­tea lo­cu­ri­lor de par­ca­re sunt ocu­pa­te de an­ga­ja­ţii in­sti­tuți­i­lor pu­bli­ce, age­nți­lor eco­no­mici, etc. din zo­ne­le aglo­me­ra­te. Ace­as­tă si­tua­ţie a de­ter­mi­nat ca cei ca­re do­re­au să vi­nă în aces­te zo­ne să ai­bă tot mai pu­ţi­ne lo­curi de par­ca­re afe­ren­te. Un alt efect ge­ne­rat a fost nu­mă­rul ri­di­cat de par­cări ile­ga­le. Șo­fe­rii își asu­mau ris­cul unei amen­zi da­că nu iden­ti­fi­cau un loc de par­ca­re ame­na­jat sau se îndrep­tau că­tre ar­te­re de cir­cu­lație se­cun­da­re, de­ter­mi­nând su­praa­glo­me­ra­rea aces­to­ra, une­ori blo­ca­rea ac­ce­su­lui ve­hi­cu­le­lor de in­ter­venție (sal­va­re, po­liție, pom­pi­eri) sau ocu­pa­rea în to­ta­li­ta­te a tro­tua­re­lor, pi­e­to­nii fi­ind ne­voiți să oco­le­as­că aces­te au­to­tu­ris­me, uti­li­zând ca­ro­sa­bi­lul. Par­ca­rea pe tro­tuar, în spe­cial în zo­ne­le re­zi­de­nția­le și în zo­ne­le aglo­me­ra­te ale orașu­lui (cen­trul orașu­lui, zo­ne­le ad­mi­nis­tra­ti­ve, Sta­ţi­u­nea Ma­maia, zo­ne­le li­mi­tro­fe uni­tăți­lor de învăță­mânt, etc.) a afec­tat ca­li­ta­tea me­di­u­lui ur­ban, si­gu­ra­nța de­pla­să­ri­lor cu mij­loa­ce alter­na­ti­ve de de­pla­sa­re și efi­ci­e­nța tran­spor­tu­lui pu­blic de că­lă­tori“, spun re­pre­zen­ta­nții Pri­mă­ri­ei Con­sta­nța. De ase­me­nea, mul­ţi con­stă­nțeni sau lo­cu­i­tori din ju­deţ și-au con­stru­it ca­se în lo­ca­li­tăți­le de lângă Con­sta­nța, na­ve­tând zil­nic spre oraș, fapt ca­re du­ce la crește­rea nu­mă­ru­lui de ve­hi­cu­le în tra­fic la ore­le de vârf (di­mi­nea­ţa și du­pă amia­za).

Stan­dar­de de par­ca­re

Re­pre­zen­ta­nții pri­mă­ri­ei spun că, având în ve­de­re ex­pe­ri­e­nța orașe­lor eu­ro­pe­ne, po­li­ti­ci­le și stan­dar­de­le de par­ca­re din Con­sta­nța vor fi sta­bi­li­te pe ba­za ce­lor mai bu­ne prac­tici. Prin stan­dar­de­le de par­ca­re ce se vor apli­ca, se ur­mă­resc ur­mă­toa­re­le obi­ec­ti­ve: ru­laj op­tim de vi­zi­ta­tori, par­cări re­zi­de­nția­le pri­o­ri­ta­re, ate­nua­rea con­ges­ti­i­lor în tra­fic și pro­mo­va­rea mij­loa­ce­lor alter­na­ti­ve de tran­sport. Pre­mi­za de la ca­re se ple­a­că es­te că dis­po­ni­bi­li­ta­tea re­du­să a lo­cu­ri­lor de par­ca­re în zo­na cen­tra­lă es­te unul din in­stru­men­te­le ce vor aju­ta la schim­ba­rea com­por­ta­men­tu­lui de că­lă­to­rie că­tre mo­duri mai du­ra­bi­le, pre­cum uti­li­za­rea tran­spor­tu­lui în co­mun, mer­sul pe bi­ci­cle­tă și mer­sul pe jos. Se ur­mă­rește ca noi­le stan­dar­de de par­ca­re să fie mi­ni­me la ori­gi­nea de­pla­să­ri­lor – par­ca­rea re­zi­de­nția­lă și ma­xi­me la des­ti­nații – par­ca­rea mi­ci­lor ma­ga­zi­ne și a zo­ne­lor de agre­ment. Stan­dar­de­le mi­ni­me pre­su­pun fur­ni­za­rea de mai mult spațiu des­ti­nat pen­tru par­cări, iar ce­le ma­xi­me un spațiu mult mai mic. Nu­mă­rul par­că­ri­lor de pe stra­dă va scă­dea într-un ritm echi­li­brat, ca efect al ame­na­jă­rii pis­te­lor pen­tru bi­ci­cle­te, par­că­ri­lor pen­tru bi­ci­cle­te, ex­tin­de­rii spați­i­lor pi­e­to­na­le și re­lo­ca­rea unor spații stra­da­le pen­tru li­ni­i­le de au­to­buz. Stan­dar­de­le de par­cări în zo­na cen­tra­lă vor fi mai per­mi­si­ve pen­tru clă­di­ri­le non-re­zi­de­nția­le, prin per­mi­te­rea împă­rți­rii spați­i­lor de par­ca­re între an­ga­jați și alți uti­li­za­tori din zo­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.