Expo­zi­ţia „De­bris“, la Ga­ep

So­lo show-ul ar­tis­tu­lui Ištvan Išt Huz­jan es­te pri­ma ex­po­ziție des­fășu­ra­tă la ga­le­ria de pe Stra­da Plan­te­lor 50 du­pă schim­ba­rea nu­me­lui din Eas­twar­ds Pros­pec­tus în Ga­ep.

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Expo­ziția ”De­bris”cu­prin­de ce­le mai noi lu­crări de Ištvan Išt Huz­jan, în ca­re ar­tis­tul ex­plo­re­a­ză te­me pre­cum so­ci­e­ta­tea, re­pe­re­le is­to­ri­ce, ge­o­gra­fia și re­lați­i­le din­tre oa­meni. Ace­as­ta es­te cea de-a do­ua ex­po­ziție per­so­na­lă a sa pe Stra­da Plan­te­lor 50 și pri­ma du­pă ce ga­le­ria și-a schim­bat nu­me­le din Eas­twar­ds Pros­pec­tus în Ga­ep. Ver­ni­sa­jul va avea loc la doar do­uă săp­tă­mâni du­pă ce ga­le­ria a câști­gat, cu o pre­zen­ta­re a lu­cră­ri­lor lui Ištvan Išt Huz­jan, pre­mi­ul Ope­ning pen­tru cel mai bun stand din se­cți­u­nea cu ace­lași nu­me de la târgul in­ter­nați­o­nal de ar­tă ARCOma­drid. Des­fășu­ra­tă pe am­be­le eta­je, expo­ziția de la Ga­ep cu­prin­de un corp im­por­tant de obi­ec­te cre­a­te de ar­tist și de fo­to­gra­fii ce do­cu­men­te­a­ză per­for­man­ce-uri­le lui re­cen­te, ală­turi de o lu­cra­re no­uă, si­te-spe­ci­fic, ce va cu­prin­de între­gul sub­sol al ga­le­ri­ei.

Obi­ec­te­le fac par­te din se­ria re­cen­tă De­bris, ca­re com­bi­nă ma­te­ria­le ge­ne­ri­ce de con­stru­cție, gă­si­te de ar­tist, cu re­pli­ci­le lor sculp­tu­ra­le re­a­li­za­te din ip­sos. Ju­cându-se cu di­fe­ri­te for­ma­te, ma­te­ria­le și fun­cți­uni, Huz­jan înde­am­nă vi­zi­ta­to­rii ex­po­ziți­ei să re­e­xa­mi­ne­ze ori­gi­nea obi­ec­tu­lui gă­sit și să-i ana­li­ze­ze po­te­nția­lul sculp­tu­ral.

În timp ce obi­ec­te­le sunt re­a­li­za­te în ate­li­er, per­for­man­ce-uri­le lui Huz­jan au loc, de obi­cei, în sfe­ra pu­bli­că, într-o încer­ca­re a ar­tis­tu­lui de a co­nec­ta ar­ta cu viața de zi cu zi. El fo­lo­sește acți­uni sim­ple, ca mer­sul, pen­tru a eva­lua dis­ta­nțe­le din­tre oa­meni sau lo­curi și do­cu­men­te­a­ză ri­gu­ros lu­cră­ri­le per­for­ma­ti­ve prin fo­to­gra­fii și text. „Toa­te acți­u­ni­le me­le per­for­ma­ti­ve sunt, într-un fel sau altul, o mă­su­ra­re. Iar in­stru­men­tul de mă­su­ra­re es­te cor­pul meu. Ra­re­ori es­te pre­zent un pu­blic la per­for­man­ce-uri­le me­le, de ace­ea do­cu­men­tez aces­te mă­su­rări sau mișcări”, spu­ne Ištvan Išt Huz­jan.

La sub­so­lul ga­le­ri­ei, ar­tis­tul pre­zin­tă Unna­med Li­ght - o in­ter­venție si­te-spe­ci­fic cu sfoa­ră în cu­lo­ri­le între­gu­lui spec­tru vi­zi­bil de lu­mi­nă, ca­re re­de­fi­nește sim­bo­lic acest spațiu la­bi­rin­tic, com­plet lip­sit de lu­mi­nă na­tu­ra­lă.

Lu­cră­ri­le lui Ištvan Išt Huz­jan cre­e­a­ză o ten­si­u­ne între po­li opuși: is­to­rie și con­tem­po­ra­nei­ta­te, pu­blic și pri­vat, ma­te­rial și ima­te­rial. Po­ves­tea per­so­na­lă a ar­tis­tu­lui fa­ci­li­te­a­ză fo­lo­si­rea de că­tre el a unor me­dii ar­tis­ti­ce di­fe­ri­te și, în ace­lași timp, dez­vă­lu­ie ne­voia lui de a fi me­reu în mișca­re și de a ex­plo­ra gra­nițe­le me­di­i­lor.

Ištvan Išt Huz­jan (n. 1981, Lju­blja­na) a ab­sol­vit Acca­de­mia di bel­le ar­ti di Ve­ne­zia (2005) și a be­ne­fi­ciat de un pro­gram de re­zi­de­nță ar­tis­ti­că la Rij­ksa­ka­de­mie van be­el­den­de kun­sten în Amster­dam (2009). Es­te câști­gă­to­rul Pre­mi­u­lui Fer­nand Bau­din în Bel­gia (2013) și al Ma­re­lui Pre­miu la cea de-a 31-a ediție a Bi­e­na­lei de Arte Gra­fi­ce din Lju­blja­na (2015). În 2011 și 2014 a fost no­mi­na­li­zat pen­tru pre­mi­ul OHO în Slo­venia. În 2010 a co­fon­dat co­lec­ti­vul ar­tis­tic Pro­ject Go­leb în Amster­dam, iar din 2012 con­du­ce, împreu­nă cu Gre­goi­re Mot­te și Thi­baut Espiau, spați­ul ex­po­ziți­o­nal Co£re-Fort din Bru­xel­les. A fost pre­zent în

Foto: Ištvan Išt Huz­jan, prin ama­bi­li­ta­tea ar­tis­tu­lui și a ga­le­ri­ei Ga­ep

nu­me­roa­se gro­up show-uri din între­a­ga nu­me. În 2012 a fă­cut par­te din expo­ziția de grup Sim­plon Express: The Re­turn, des­fășu­ra­tă în tre­nul din­spre Za­greb spre Pa­ris, și a că­lă­to­rit pe us­cat, fo­lo­sind doar tran­spor­tul pu­blic, între Seul și Lju­blja­na ca un proi­ect ar­tis­tic.

Trăi­ește și lu­cre­a­ză în Lju­blja­na (Slo­venia) și Bru­xel­les (Bel­gia).

Expo­ziția es­te des­chi­să între 13 mar­tie și 18 mai 2019

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.