Avem su­te de am­bu­lan­ţe noi, dar fo­lo­sim sal­vări bu­ne de ca­sat

Au­tos­pe­cia­le cu un mi­li­on de ki­lo­me­tri la bord

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Deși De­par­ta­men­tul pen­tru Si­tua­ţii de Urgen­ţă și Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii au înce­put cea mai am­plă ope­ra­ţi­u­ne de înnoi­re a par­cu­lui au­to des­ti­nat am­bu­lan­ţe­lor, în une­le ju­de­ţe pa­ci­en­ţii sunt tran­spor­ta­ţi cu am­bu­lan­ţe ieși­te de­mult din ter­me­nul de ga­ran­ţie, de 10 ani.

Un ast­fel de caz es­te la Ser­vi­ci­ul de Ambu­lan­ţă Ju­de­ţe­an (SAJ) Gi­ur­giu, un­de cea mai ve­che au­tos­pe­cia­lă are o ve­chi­me de 12 ani de zi­le și un mi­li­on de ki­lo­me­tri la bord, fi­ind în con­ti­nua­re fo­lo­si­tă la in­ter­ven­ţi­i­le me­di­ca­le. „Par­cul au­to al SAJ Gi­ur­giu es­te for­mat din 38 de am­bu­lan­ţe, din­tre ca­re cinci de tip B1, B2 au fost achi­zi­ţi­o­na­te în lu­na de­cem­brie 2018 prin fon­duri eu­ro­pe­ne și aștep­tăm ca în ur­mă­toa­re­le do­uă luni să mai pri­mim do­uă am­bu­lan­ţe de tip C și, gra­dual, ce­le ve­chi vor fi înlo­cu­i­te. Cea mai ve­che ambu­lan­ţă a SAJ Gi­ur­giu es­te din anul 2007 și are un mi­li­on de ki­lo­me­tri la bord. Toa­te am­bu­lan­ţe­le sunt do­ta­te cu apa­ra­tu­ră, pen­tru ce­le ve­chi fa­cem tot efor­tul să le spri­ji­nim și pe par­tea me­ca­ni­că și să le între­ţi­nem și au apă­rut am­bu­lan­ţe noi ca­re încep încet să ne scoa­tă din acest ne­caz, acest im­pact al mași­ni­lor ve­chi. Toa­te am­bu­lan­ţe­le noas­tre ple­a­că în te­ren, in­clu­siv am­bu­lan­ţa cu un mi­li­on de ki­lo­me­tri la bord, de­oa­re­ce avem pus la punct un pro­gram de între­ţi­ne­re me­ca­ni­că a mași­ni­lor“, a de­cla­rat pen­tru Ager­pres di­rec­to­rul me­di­cal al Ser­vi­ci­u­lui Ju­de­ţe­an de Ambu­lan­ţă Gi­ur­giu, Si­mi­on Lău­dat.

O si­tua­ţie si­mi­la­ră se înre­gis­tre­a­ză și în ju­de­ţul Te­le­or­man, ca­re dis­pu­ne de 38 de au­tos­pe­cia­le, ce­le mai uza­te fi­ind do­uă au­to­sa­ni­ta­re din Roși­o­rii de Ve­de, cu o ve­chi­me de pes­te 10 ani și tot aproa­pe un mi­li­on de ki­lo­me­tri la bord. Cu toa­te aces­tea, di­rec­to­rul Ser­vi­ci­u­lui Ju­dețe­an de Ambu­la­nță Te­le­or­man, Cris­ti Po­pes­cu, de­cla­ră că va păs­tra aces­te mașini ca re­zer­ve și nu le va da la ca­sat. De ase­me­nea, mul­te sta­ţii de sal­va­re din res­tul ţă­rii nu pot scoa­te pe tra­seu noi­le am­bu­lan­ţe, aștep­tând fi­nan­ţa­re pen­tru pla­ta RCA.

In­ves­ti­ţii de pes­te ju­mă­ta­te de mi­liard de lei

Anul tre­cut, în lu­na oc­tom­brie, IGSU a sem­nat ce­le șap­te con­trac­te de fi­nan­ţa­re pen­tru achi­zi­ţi­o­na­rea am­bu­lan­ţe­lor și echi­pa­men­te­lor afe­ren­te aces­to­ra, în ve­de­rea crește­rii ca­pa­ci­tă­ţii de re­ac­ţie și răs­puns în ca­zul si­tua­ţi­i­lor de urgen­ţă și de­zas­tre­lor co­lec­ti­ve. Es­te vor­ba de o in­ves­ti­ţie în va­loa­re to­ta­lă de pes­te 550 de mi­li­oa­ne de lei pen­tru 1.300 de am­bu­lan­ţe, din ca­re 420 de au­tos­pe­cia­le au fost cum­pă­ra­te de­ja cu bani eu­ro­peni prin Pro­gra­mul POR 2014-2020 „Îmbu­nă­tă­ţi­rea ca­pa­ci­tă­ţii de in­ter­ven­ţie la ur­gen­ţe­le me­di­ca­le“. Es­te vor­ba de 120 am­bu­la­nțe SMURD 4x4 că­tre in­spec­to­ra­te­le ju­de­ţe­ne pen­tru si­tua­ţii de urgen­ţă și 24 că­tre ser­vi­ci­i­le de ambu­lan­ţă, 242 am­bu­lan­ţe de tran­sport A2 că­tre ser­vi­ci­i­le de ambu­lan­ţă ju­de­ţe­ne, 122 de au­tos­pe­cia­le tip C (81 că­tre SAJ-uri și 41 că­tre SMURD; au­tos­pe­cia­lă de tip C e am­bu­lan­ţa ce ple­a­că pe te­ren cu me­dic). Po­tri­vit da­te­lor ofi­cia­le, am­bu­lan­ţe­le de tip B 4×2 au fost cum­pă­ra­te cu aproa­pe 79.000 de eu­ro bu­ca­ta, ce­le de tip B 4X4 cu aproa­pe 88.000, iar ce­le de tip C cu 107.000 de eu­ro, pre­ţu­ri­le in­clu­zând și TVA de 19%.

Be­ne­fi­cia­rii di­rec­ţi sunt ser­vi­ci­i­le de Ambu­la­nță Ju­dețe­ne (SAJ-uri­le), au­to­ri­tăți­le ad­mi­nis­trați­ei pu­bli­ce lo­ca­le (con­si­li­i­le ju­dețe­ne și con­si­li­i­le lo­ca­le), in­sti­tuți­i­le pu­bli­ce cu atri­buții în do­me­ni­ul cău­tă­rii-sal­vă­rii de per­soa­ne în zo­ne mon­ta­ne, greu ac­ce­si­bi­le, ală­turi de ISU și IGSU. În cur­sul aces­tui an vor mai fi achi­zi­ţi­o­na­te pes­te 800 de ase­me­nea au­tos­pe­cia­le. Ast­fel, se spe­ră că se va fa­ce cea mai am­plă re­for­mă în do­me­ni­ul mași­ni­lor ca­re in­ter­vin în si­tua­ţii de urgen­ţă, iar am­bu­lan­ţe­le ar pu­tea ve­ni mai re­pe­de în aju­to­rul ro­mâni­lor ca­re au via­ţa pu­să în pe­ri­col, având în ve­de­re că, de exem­plu, pes­te 1.000 de per­soa­ne cer aju­tor în fi­e­ca­re zi de la Ser­vi­ci­ul de Ambu­lan­ţă Bu­cu­rești-Ilfov. De alt­fel, bu­cu­rește­nii be­ne­fi­cia­ză și de alte 106 am­bu­lan­ţe mar­ca Vol­kswa­gen, din par­tea Pri­mă­ri­ei, în ba­za unui con­tract în va­loa­re de 8,7 mi­li­oa­ne de eu­ro. Es­te vor­ba de 89 de sal­vări de tip B (cu asis­ten­tă) pen­tru acor­da­rea pri­mu­lui aju­tor me­di­cal ca­li­fi­cat sau de urgen­ţă și 17 sal­vări de tip C (cu me­dic), con­si­de­ra­te ade­vă­ra­te la­bo­ra­toa­re de te­ra­pie in­ten­si­vă pe ro­ţi: tar­gă mai co­mo­dă, ca­re poa­te su­por­ta 210 ki­lo­gra­me, dar și un as­pi­ra­tor de se­cre­ţii și apa­ra­te ul­tra­mo­der­ne pen­tru in­ter­pre­ta­rea rit­mu­lui car­diac. Achi­zi­ţia de am­bu­lan­ţe a fost blo­ca­tă în ur­mă cu doi ani, în con­di­ţi­i­le în ca­re ini­ţia­ti­va șe­fu­lui De­par­ta­men­tu­lui pen­tru Si­tua­ţii de Urgen­ţă de a achi­zi­ţi­o­na în re­gim de urgen­ţă 800 de am­bu­lan­ţe, la ni­ve­lul IGSU, cu pre­ţuri mai mici, a fost blo­ca­tă de mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii de la acea vre­me Flo­rian Bo­dog, ca­re a acu­zat pro­ce­du­ra coor­do­na­tă de dr. Ra­ed Ara­fat ca fi­ind „cu de­di­ca­ţie“.

Pro­ble­me teh­ni­ce și înre­gis­trări vi­deo

Bu­cu­ria echi­pa­je­lor de in­ter­ven­ţie ca­re lu­cre­a­ză pe noi­le au­to­sa­ni­ta­re cum­pă­ra­te cu fon­duri eu­ro­pe­ne nu a du­rat foar­te mult, me­di­cii și asis­ten­ţii me­di­ca­li de la SAJ re­cla­mând fap­tul că noi­le mașini, mar­ca Re­nault Mas­ter, au pro­ble­me cu sis­te­mul de încăl­zi­re, fi­ind afec­ta­tă ca­bi­na me­di­ca­lă, un­de sunt tran­spor­ta­ţi pa­ci­e­nții și un­de es­te de­po­zi­ta­tă apa­ra­tu­ra me­di­ca­lă. Mai mul­ţi an­ga­ja­ţi de pe sal­vări s-au plâns că în noi­le mașini spați­ul in­te­ri­or es­te aran­jat ana­po­da, fă­ră nici o lo­gi­că, cei 50 de cm de la pă­mânt până la po­de­aua ca­bi­nei me­di­ca­le re­pre­zin­tă o ade­vă­ra­tă pro­vo­ca­re pen­tru sal­va­tori, iar ac­ce­sul la de­fi­bri­la­tor es­te di­fi­cil. În plus, noi­le am­bu­lan­ţe de tip B 4X2 sunt do­ta­te cu ca­me­ră vi­deo de in­te­ri­or, ca­re înre­gis­tre­a­ză mo­dul în ca­re sunt tra­ta­ţi pa­ci­en­ţii în tim­pul tran­spor­tu­lui la uni­tă­ţi­le sa­ni­ta­re. Dr. Ra­ed Ara­fat, șe­ful DSU, a pre­ci­zat însă că po­zi­ţia ca­me­rei es­te în spa­te­le pa­ci­en­tu­lui și nu în fa­ţa lui, înre­gis­trând ma­ne­vre­le per­so­na­lu­lui me­di­cal, pen­tru con­tro­lul ca­li­tă­ţii, în pri­mul rând, dar și pen­tru pro­tec­ţia echi­pei de in­ter­ven­ţie și a pa­ci­en­tu­lui în caz de re­cla­ma­ţii. To­to­da­tă, po­tri­vit aces­tu­ia, înre­gis­tră­ri­le au și scop di­dac­tic. El a exem­pli­fi­cat prin fap­tul că în mul­te ţări dez­vol­ta­te din Eu­ro­pa, sis­te­mul de mo­ni­to­ri­za­re vi­deo poa­te să in­clu­dă și ca­me­re de corp la per­so­na­lul me­di­cal (bo­dy cam).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.