Joe Ga­ra­gi­o­la sr, co­men­ta­to­rul ame­ri­can îndră­gos­tit de oi­nă

Una din­tre po­vești­le fru­moa­se ale oi­nei s-a pe­tre­cut un­de­va în anii ‘80 ai se­co­lu­lui tre­cut, când ves­ti­tul co­men­ta­tor ame­ri­can de ba­se­ball Joe Ga­ra­gi­o­la se­ni­or (foto) a ajuns în Ro­mânia, într-o vi­zi­tă de do­cu­men­ta­re.

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Fos­tul ma­re ju­că­tor de ba­se­ball a asis­tat la par­ti­de de oi­nă, la Bu­cu­rești și Si­naia, ră­mânând fas­ci­nat de spor­tul nați­o­nal ro­mânesc. El de­cla­ra la acel mo­ment că ori­ce ju­că­tor de oi­nă, cu puțin an­tre­na­ment spe­ci­fic, poa­te ju­ca fă­ră pro­ble­me la echi­pe­le pro­fe­si­o­nis­te nord-ame­ri­ca­ne de ba­se­ball.

Joe Ga­ra­gi­o­la se­ni­or s-a îndră­gos­tit de oi­nă du­pă se­ju­rul în ța­ra noas­tră și apoi a apro­fun­dat teh­ni­ci­le, tac­ti­ci­le, dar și isto­ria oi­nei. Con­clu­zia sa a fost că ba­se­ball-ul a iz­vo­rât din oi­nă, și nu in­vers, cum su­sți­neau te­o­ri­i­le de pes­te Oce­an. Ga­ra­gi­o­la chiar le spu­nea ce­lor ca­re l-au aju­tat în mun­ca sa de cu­le­ge­re a in­for­mați­i­lor că îi va pu­ne la cu­rent pe ame­ri­cani cu con­clu­zi­i­le cer­ce­tă­ri­lor sa­le, chiar da­că aceștia nu vor dori să ac­cep­te acest ade­văr.

Chiar așa a și fost. Întors aca­să, Joe Ga­ra­gi­o­la se­ni­or și-a re­luat mun­ca de jur­na­list-co­men­ta­tor, fo­lo­sin­du-se de cu­noști­nțe­le de oi­nă, de câte ori a avut oca­zia. Afir­mați­i­le sa­le cu pri­vi­re la întâi­e­ta­tea oi­nei, com­pa­ra­tiv cu ba­se­ball-ul, au fost pri­mi­te cu reți­ne­re de ame­ri­cani, ca­re însă nici nu i-au pu­tut com­ba­te te­o­ri­i­le alt­fel bi­ne ar­gu­men­ta­te.

În car­tea sa, Just Play Ball, apă­ru­tă în 2007, Ga­ra­gi­o­la a vor­bit des­pre oi­nă și a re­me­mo­rat mo­men­te­le pe­tre­cu­te în Ro­mânia. El a fost unul din­tre cei mai po­pu­lari co­men­ta­tori ame­ri­cani, fi­ind dis­tins cu nu­me­roa­se pre­mii pen­tru ca­li­ta­tea mun­cii pres­ta­te. Pen­tru me­ri­te­le sa­le de­o­se­bi­te, ca ju­că­tor și jur­na­list, Joe Ga­ra­gi­o­la se­ni­or a fost in­tro­dus în Hall of Fa­me-ul ba­se­ball-ului.

Ga­ra­gi­o­la se­ni­or și-a încheiat pro­di­gi­oa­sa ca­ri­e­ră de co­men­ta­tor în 2013, la vârsta de 87 de ani. Fi­ul său, Joe Ga­ra­gi­o­la jr, es­te unul din­tre vi­ce­preșe­di­nții li­gii pro­fe­si­o­nis­te MLB.

Mai târziu,unul din­tre preșe­di­nții li­gii nord-ame­ri­ca­ne de ba­se­ball l-a re­mar­cat în Ro­mânia pe re­gre­ta­tul Ni­co­lae Pă­să­ri­că, spu­nând des­pre aces­ta că da­că ar ve­ni să joa­ce ba­se­ball ar va­lo­ra cel puțin un mi­li­on de do­lari.Pă­să­ri­că a fost unul din­tre cei mai buni oi­niști din toa­te tim­pu­ri­le, fi­ind su­pra­nu­mit și „Do­brin al oi­nei“.

Așa cum am afir­mat și cu alte oca­zii, oi­na es­te un sim­bol nați­o­nal și, ca ata­re, va fi su­sți­nu­tă ne­con­diți­o­nat de pu­bli­cația „Ro­mânia li­be­ră“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.