Wor­ld Wi­de Web, năs­cut acum 30 ani la CERN

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

La trei de­ce­nii du­pă ce a in­ven­tat Wor­ld Wi­de Web, Sir Tim Ber­ners-Lee, in­gi­ne­rul bri­ta­nic ca­re re­gre­tă de­tur­na­rea cre­ați­ei sa­le de la vo­cația ori­gi­na­lă de câți­va gi­ga­nți in­for­ma­tici, mi­li­te­a­ză con­tra efec­te­lor sa­le ne­ga­ti­ve și vrea să-l „re­pa­re”.

Con­ce­put la ori­gi­ne ca un sis­tem ce per­mi­tea împăr­tăși­rea și schim­bul de in­for­mații în de­pli­nă li­ber­ta­te în între­a­ga lu­me, Web-ul pa­re astă­zi stri­vit de un pumn de mul­ti­nați­o­na­le dor­ni­ce de da­te per­so­na­le și de ci­fre de afa­ceri.

În mar­tie 1989, la CERN - Orga­ni­zația eu­ro­pe­a­nă pen­tru cer­ce­ta­re nu­cle­a­ră - in­for­ma­ti­cia­nul bri­ta­nic Tim Ber­ners-Lee a de­pus pe bi­ro­ul șe­fu­lui său pri­mul do­cu­ment ca­re mai târziu a dat naște­re Web-ului pe ca­re îl știm astă­zi. În 1990, bel­gia­nul Ro­bert Cail­liau ela­bo­ra un sis­tem si­mi­lar. Cei doi s-au întâlnit și au lu­crat la cla­ri­fi­ca­rea do­cu­men­tu­lui ori­gi­nal. A fost pu­bli­ca­tă o no­uă pro­pu­ne­re mai abor­da­bi­lă, fi­ni­sând naște­rea a ce­ea ce cre­a­to­rii săi nu­mesc Wor­ld Wi­de Web. Pri­ma pa­gi­nă web din is­to­rie a fost în li­nie la sfârși­tul anu­lui, pe un or­di­na­tor al CERN. Astă­zi, Tim Ber­ners-Lee, unul din­tre cre­a­to­rii aces­tor „au­to­ru­te ale in­for­mați­ei”, ad­mi­te că nu se mai re­cu­noaște în in­venția sa. Luni a pu­bli­cat o scri­soa­re des­chi­să ce­le­brând ani­ver­sa­rea cre­ați­ei sa­le în ca­re și-a ex­pri­mat din nou îngri­jo­ra­rea față de de­ri­ve­le ei. „Web-ul a de­venit un spațiu pu­blic, o bi­bli­o­te­că, bi­ro­ul unui me­dic, un ma­ga­zin, o școa­lă, un ci­ne­ma­to­graf, o ban­că și mul­te alte­le. Cu fi­e­ca­re din aces­te noi fun­cți­o­na­li­tăți, cu fi­e­ca­re din aces­te si­te-uri noi se ope­re­a­ză o frac­tu­ră între cei ca­re sunt on­li­ne și cei ca­re nu sunt. Es­te im­pe­ra­tiv ca Web-ul să fie ac­ce­si­bil tu­tu­ror”, scrie Tim Ber­ners-Lee. Bri­ta­ni­cul su­bli­nia­ză că Web-ul a cre­at opor­tu­ni­tăți și a dat o vo­ce per­soa­ne­lor mar­gi­na­li­za­te, „a cre­at însă opor­tu­ni­tăți și pen­tru cei în afa­ra le­gii, a dat o vo­ce ce­lor ca­re pro­pa­gă ura și a fă­cut mai fa­ci­le o se­rie de cri­me” și ad­mi­te că „es­te de înțe­les că oa­me­nii se între­a­bă da­că Web-ul poa­te să lu­cre­ze în sluj­ba bi­ne­lui”. El pro­mo­ve­a­ză un „nou con­tract pen­tru Web”, în ca­re gu­ver­ne, între­prin­deri și ce­tățeni ar pu­tea de­ci­de prin­ci­pi­i­le fon­da­toa­re ale Web, con­sa­cra­te, de exem­plu,

drep­tu­lui fun­da­men­tal la res­pec­ta­rea vi­eții pri­va­te. Și lu­cre­a­ză la un proi­ect nu­mit „So­lid”. Sco­pul său es­te „des­cen­tra­li­za­rea Web-ului” pen­tru a res­ti­tui fi­e­că­rui in­ter­naut pro­pri­e­ta­tea da­te­lor sa­le per­so­na­le, sto­ca­te la el în lo­cul ma­ri­lor plat­for­me, ca Fa­ce­book sau Goo­gle. Expe­rții, re­fe­rin­du-se la proi­ec­tul lui Ber­ners-Lee, ara­tă că „spe­ra­nța moa­re ul­ti­ma”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.