Ingi­ne­rii vor de­ve­ni spe­cia­liști în eco­no­mie

Uni­ver­si­ta­tea Po­li­teh­ni­ca din Bu­cu­rești a inau­gu­rat pri­mul pro­gram de mas­te­rat de in­for­ma­ti­că fi­nan­cia­ră din Ro­mânia, în ca­re vor fi in­stru­iți spe­cia­liști ca­re vor lu­cra în sec­to­rul ban­car.

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Diac

Uni­ver­si­ta­tea Po­li­teh­ni­ca din Bu­cu­rești a inau­gu­rat pri­mul pro­gram de mas­te­rat de in­for­ma­ti­că fi­nan­cia­ră din Ro­mânia, în ca­re vor fi in­stru­iți spe­cia­liști ca­re vor lu­cra în sec­to­rul ban­car.

Fa­cul­ta­tea de Au­to­ma­ti­că și Cal­cu­la­toa­re din ca­drul Uni­ver­si­tății Po­li­teh­ni­ca a inau­gu­rat, la Bu­cu­rești, pri­mul pro­gram de mas­ter în do­me­ni­ul Fi­nan­cial Com­pu­ting din Ro­mânia.

Cur­su­ri­le se des­fășoa­ră sub for­ma unui par­te­ne­riat pu­blic-pri­vat în ca­drul DB Glo­bal Te­chno­lo­gy, cen­trul de teh­no­lo­gie al Deut­sche Bank din Bu­cu­rești. Pro­gra­mul de stu­dii are o du­ra­tă de doi ani, es­te acre­di­tat ARACIS şi es­te sub­venți­o­nat de la bu­ge­tul de stat – fă­ră a ne­ce­si­ta ta­xe din par­tea cur­sa­nți­lor. La ace­as­tă pri­mă ediție a pro­gra­mu­lui

par­ti­ci­pă 17 cur­sa­nți, in­stru­iți de 20 de ex­pe­rți.

Cur­su­ri­le aco­pe­ră do­me­nii cum ar fi proi­ec­ta­re sof­twa­re ban­car, pro­ce­sul de dez­vol­ta­re a apli­cați­i­lor ban­ca­re, pro­du­se și ser­vi­cii pen­tru sec­to­rul fi­nan­ciar-ban­car, pre­cum și co­mu­ni­ca­re efi­ci­en­tă. Ma­te­ri­i­le pre­da­te de an­ga­jații DB Glo­bal Te­chno­lo­gy com­ple­te­a­ză pro­gra­ma stan­dard de in­for­ma­ti­că și cal­cu­la­toa­re, ca­re in­clu­de Intro­du­ce­re în ana­li­za pi­ețe­lor fi­nan­cia­re, Fun­da­men­te Big Da­ta și Ma­chi­ne Le­ar­ning.

“Reușim să îmbi­năm cu­noști­nțe­le aca­de­mi­ce cu la­tu­ra prac­ti­că, ofe­rind mas­te­ran­zi­lor pre­gă­ti­rea de ca­re au ne­voie pen­tru o in­te­gra­re cât mai ușoa­ră în viața pro­fe­si­o­na­lă. Es­te ese­nțial ca stu­de­nții să do­bânde­as­că abi­li­tăți noi, dar și să le îmbu­nă­tățe­as­că pe ce­le exis­ten­te, pen­tru a adu­ce va­loa­re or­ga­ni­zați­i­lor fi­nan­cia­re de top”, a de­cla­rat Adi­na Flo­rea, de­ca­nul Fa­cul­tății

de Au­to­ma­ti­că și Cal­cu­la­toa­re din Bu­cu­rești.

Cur­sa­nții au de­ja di­plo­mă de in­gi­ner și învață, la mas­te­rat, cum se lu­cre­a­ză în echi­pe mul­ti­nați­o­na­le ex­tin­se, cum fun­cți­o­nea­ză in­sti­tuți­i­le fi­nan­cia­re de mari di­men­si­uni și cum pot re­a­li­za și li­vra sof­twa­re pen­tru in­fras­truc­tu­ra de ba­ză a com­pa­ni­i­lor.

Într-o con­fe­ri­nță de pre­să or­ga­ni­za­tă la Bu­cu­rești, mai mu­lți cur­sa­nți de la mas­te­rat au pre­ci­zat că acest pro­gram le des­chi­de ca­lea spre o no­uă pro­fe­sie, întru­cât sec­to­rul ban­car nu mai are ne­voie doar de eco­no­miști sau de in­gi­neri de cal­cu­la­toa­re, ci de spe­cia­liști „Fin­te­ch”, ca­re să cu­noas­că si­mul­tan am­be­le do­me­nii.

„Pen­tru ab­sol­venții de Po­li­teh­ni­că avem de­ja cu 30-40 la su­tă mai mul­te ofer­te de an­ga­ja­re de­cât ab­sol­venți. Din pă­ca­te însă, unui ab­sol­vent de mas­te­rat piața mun­cii din Ro­mânia

nu-i ofe­ră ni­mic în plus față de ce­ea ce-i ofe­ră unui ab­sol­vent de fa­cul­ta­te. Ace­as­ta e o ano­ma­lie a Le­gii Învăță­mântu­lui”, a su­bli­niat Ge­or­ge Da­rie, pro­rec­to­rul Uni­ver­si­tății Po­li­teh­ni­ca.

Po­tri­vit aces­tu­ia, nu­mai în sec­to­rul IT, în

Ro­mânia ar pu­tea să apa­ră, în ur­mă­to­rii ani, până la 200.000-300.000 de lo­curi de mun­că noi. To­tuși, nu pen­tru toa­te aces­te pos­turi va fi ne­voie de oa­meni cu mas­te­rat. Pro­fe­so­rul Da­rie a ex­pli­cat că va fi ne­voie foar­te ma­re și de per­soa­ne cu stu­dii me­dii, ca­re nu vor

fi im­pli­ca­te în ac­ti­vi­ta­tea de de­ci­zie, dar vor re­a­li­za ope­ra­rea sis­te­me­lor in­for­ma­ti­ce. Ion Mol­do­ve­a­nu, ma­na­ger IT la Deut­sche Bank, a pre­ci­zat că, chiar în acest mo­ment, sec­to­rul in­for­ma­tic din Ro­mânia are un de­fi­cit de 20.000 de oa­meni.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.