Cri­mă în car­ti­e­rul Ma­fi­ei

Asa­si­na­rea șe­fu­lui cla­nu­lui Gam­bi­no re­des­chi­de un răz­boi de suc­ce­si­u­ne între fa­mi­li­i­le ma­fi­o­te Au­to­ri­tăți­le ame­ri­ca­ne au anu­nțat ares­ta­rea unui sus­pect în asa­si­na­rea șe­fu­lui cla­nu­lui Gam­bi­no, una din ce­le cinci fa­mi­lii ma­fi­o­te ita­lo-ame­ri­ca­ne ca­re do­mi­nă

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Șe­ful ce­le­brei fa­mi­lii ma­fi­o­te Gam­bi­no din New York, cea mai pu­ter­ni­că în anii 1990, Fran­ces­co „Fran­ky Boy” Ca­li, 53 de ani, a fost ucis săp­tă­mâna tre­cu­tă în Sta­ten Island,pri­mul asa­si­nat al unui boss al ma­fi­ei din oraș în ul­ti­me­le trei de­ce­nii, în timp ce re­glă­ri­le de con­turi sunt obișnu­i­te la New York. El a fost des­co­pe­rit se­ce­rat de gloa­nțe în fața reșe­di­nței sa­le, în zo­na Todt Hill, și tran­spor­tat la spi­tal, un­de a fost de­cla­rat mort. „Nașii” ma­fi­ei ne­wyor­ke­ze își dez­vă­lu­ie fața în ca­drul pro­ce­se­lor lor sau când sunt asa­si­nați.

Șe­ful ce­le­brei fa­mi­lii ma­fi­o­te Gam­bi­no din New York, cea mai pu­ter­ni­că în anii 1990, Fran­ces­co „Fran­ky Boy” Ca­li, 53 ani, a fost ucis săp­tă­mâna tre­cu­tă în Sta­ten Island, pri­mul asa­si­nat al unui boss al ma­fi­ei din oraș în ul­ti­me­le trei de­ce­nii, în timp ce re­glă­ri­le de con­turi sunt obișnu­i­te la New York. El a fost des­co­pe­rit ră­nit de gloa­nțe în fața reșe­di­nței sa­le, în sec­to­rul Todt Hill, și tran­spor­tat la spi­tal, un­de a fost de­cla­rat mort. „Nașii” ma­fi­ei ne­wyor­ke­ze își dez­vă­lu­ie fața ori în ca­drul pro­ce­se­lor lor sau când sunt asa­si­nați.

Șe­ful de­tec­ti­vi­lor de­par­ta­men­tu­lui de po­liție din New York, Der­mor Shea, a de­cla­rat sâmbă­tă, într-o con­fe­ri­nță de pre­să, că Antho­ny Co­mel­lo, 24 ani, ur­ma să fie acu­zat de asa­si­na­rea lui Ca­li. Cri­ma a fost fil­ma­tă de ca­me­re de su­pra­ve­ghe­re și în înre­gis­trări un băr­bat, pre­su­pus Co­mel­lo, lo­vește mași­na ga­ra­tă a lui Ca­li, de­ter­mi­nându-l pe aces­ta să ia­să afa­ră din ca­să, a pre­ci­zat Shea. ABC News a re­la­tat că cei doi băr­bați au vor­bit și și-au strâns mâi­ni­le înain­te ca sus­pec­tul să scoa­tă ar­ma și să-l împuște pe Ca­li. Re­gla­rea de con­turi în fața ca­sei un­de erau pre­ze­nți soția și co­pii vic­ti­mei vi­o­le­a­ză vi­zi­bil „co­du­ri­le” obișnu­i­te, de­cla­ră po­lițiștii.

Age­nții de­par­ta­men­tu­lui de po­liție din New York au încer­cu­it zo­na re­zi­de­nția­lă în ca­re a avut loc cri­ma, în timp ce ve­ci­nii nu erau de­loc dor­nici să-și dez­vă­lu­ie iden­ti­tăți­le când vor­be­au cu jur­na­liștii des­pre ce­ea ce vă­zu­se­ră. Pe in­su­la Sta­ten, Todt Hill es­te cu­nos­cut pen­tru is­to­ria ma­fi­o­tă.

Fa­mi­lia Gam­bi­no fă­cea altă­da­tă par­te din or­ga­ni­zați­i­le cri­mei or­ga­ni­za­te ce­le mai pu­ter­ni­ce din Sta­te­le Uni­te, dar pro­ce­se­le an­ga­ja­te de gu­ver­nul fe­de­ral în anii 1980 și 1990 au tri­mis prin­ci­pa­lii șe­fi du­pă gra­tii și au re­dus in­flue­nța lor. La acea vre­me, la con­du­ce­rea cla­nu­lui se afla unul din cei mai cu­nos­cuți „nași” din is­to­ria ma­fi­ei ame­ri­ca­ne, John J. Got­ti, ca­re i-a suc­ce­dat lui Paul Cas­tel­la­no, că­ru­ia îi or­do­na­se asa­si­na­rea. Got­ti a fost con­dam­nat pen­tru cri­me și rac­ket în 1992 și a mu­rit în închi­soa­re în 2002, în ur­ma unui can­cer.

Con­ti­nuă re­glă­ri­le de con­turi

„Nașul” Fran­ces­co „Fran­ky Boy” Ca­li era dis­cret și ex­trem de pru­dent du­pă asa­si­na­rea pre­de­ce­so­ru­lui său Cas­tel­la­no și avea pu­ter­ni­ce le­gă­turi cu Si­ci­lia, un­de se năs­cu­se ta­tăl său. La Re­pub­bli­ca îl des­cria în 2008 ca fi­ind „nașul in­vi­zi­bil, ca­re vrea să re­cu­pe­re­ze Pa­ler­mo”. În anii 2000 fă­cea na­ve­ta între Si­ci­lia și New York și a pre­luat șe­fia cla­nu­lui Gam­bi­no în 2015. Po­tri­vit me­dia ame­ri­ca­ne, Ca­li a încer­cat să dez­vol­te tra­fi­cul de he­roi­nă și de Oxi-Con­tin, un opi­oid ca­re cre­e­a­ză de­pen­de­nță și ca­re fa­ce ra­va­gii în SUA, dar piața es­te con­tro­la­tă de car­te­lu­ri­le me­xi­ca­ne.

Ha­zard sau coin­ci­de­nță, în zi­ua asa­si­nă­rii lui Fran­ky Boy, Jo­seph Cam­ma­ra­no, pre­su­pu­sul șef al pu­ter­ni­cei fa­mi­lii Bo­nan­no, era achi­tat într-un pro­ces, iar asa­si­na­tul a in­ter­venit la câte­va zi­le du­pă de­ce­sul, în închi­soa­re, al lui Car­mi­ne Per­si­co, șe­ful cla­nu­lui Co­lom­bo, la 85 ani. To­tul pre­zi­ce un răz­boi de suc­ce­si­u­ne des­chis în ma­fia ne­wyor­ke­ză. Gam­bi­no și Co­lom­bo fac par­te din ce­le cinci fa­mi­lii ale ma­fi­ei ita­lo-ame­ri­ca­ne din nord-es­tul SUA, ală­turi de Bon­na­no, Ge­no­ve­se și Lu­che­se. Cla­nul Gam­bi­no a apă­rut la înce­pu­tul se­co­lu­lui tre­cut și un timp a fost con­si­de­rat cel mai pu­ter­nic din Sta­te­le Uni­te. Dar, con­dam­na­rea pe viață în 1992 a lui John Got­ti, boss-ul ca­re de­veni­se o ce­le­bri­ta­te nați­o­na­lă, a dat o lo­vi­tu­ră se­ri­oa­să or­ga­ni­zați­ei, ca­re nu a mai avut ni­ci­o­da­tă ve­chea in­flue­nță. Acum, dis­pa­riția lui Ca­li re­a­prin­de lup­ta fa­mi­li­i­lor ma­fi­o­te pen­tru pu­te­re și aca­pa­ra­re de te­ri­to­rii de in­flue­nță. Ma­fia ita­lo-ame­ri­ca­nă es­te in­di­so­cia­bi­lă de is­to­ria SUA du­pă 1920. La înce­pu­tul ani­lor 2000 a tre­cut în plan se­cund, con­cu­ra­tă în spe­cial de car­te­lu­ri­le me­xi­ca­ne în do­me­ni­ul tra­fi­cu­lui de dro­guri, dar și de or­ga­ni­zații le­ga­te de fos­ta URSS sau din Asia.

A ră­mas însă ac­ti­vă, iar da­că vi­o­le­nța fi­zi­că și ex­tor­că­ri­le exis­tă, la fel și ca­zi­no­u­ri­le și con­tra­ban­da ca­re aduc mi­li­oa­ne, prac­ti­ci­le s-au mo­der­ni­zat. Dar păs­tre­a­ză lim­ba­jul co­di­fi­cat, reu­ni­u­ni­le se­cre­te și gus­tul pen­tru po­re­cle, cum do­ve­desc ac­te­le de acu­za­re în ca­re aproa­pe fi­e­ca­re per­soa­nă ares­ta­tă are ofi­cial o po­re­clă.

FOTO AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.