De ce s-ar fi si­nu­cis fos­tul șef al DNA Ti­mișoa­ra

Moar­tea vi­o­len­tă a pro­cu­ro­ru­lui Ta­mas Schišbeck, la sfârși­tul săp­tă­mânii tre­cu­te, a zgu­du­it opi­nia pu­bli­că din Ti­mișoa­ra, un­de aces­ta a con­dus, mai mu­lți ani, struc­tu­ra ju­dețe­a­nă a DNA.

Romania Libera - - Actualitat­e - Mi­hai Diac

Pro­cu­ro­rul Ta­mas Schižbeck, fos­tul șef al DNA Ti­mișoa­ra, s-a si­nu­cis vi­neri di­mi­neață, arun­cându-se pe ge­a­mul bi­ro­u­lui în ca­re lu­cra, aflat la eta­jul 6. Moar­tea vi­o­len­tă a aces­tu­ia se­a­mă­nă iz­bi­tor cu cea a pro­cu­ro­ru­lui Cris­tian Pa­nait, pro­du­să tot prin si­nu­ci­de­re, acum câți­va ani.

Con­du­ce­rea DNA a tran­smis un co­mu­ni­cat în ca­re își anu­nța ”pro­fun­dul re­gret pen­tru înce­ta­rea din viață a dom­nu­lui pro­cu­ror Ta­mas Schižbeck, un bun co­leg și un pro­fe­si­o­nist de­să­vârșit” și pre­ci­za că nu are cu­noști­nță ca pro­cu­ro­rul Schif¢eck să fi fost vi­zat de vreo “an­che­tă pe­na­lă sau dis­ci­pli­na­ră”.

Po­lițiștii au des­chis un do­sar pen­tru moar­te vi­o­len­tă, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ri­lor de la Par­che­tul de pe lângă Tri­bu­na­lul Ti­miș. Fos­tul pro­cu­ror avea 48 de ani, era că­să­to­rit și avea doi co­pii, din­tre ca­re unul mi­nor, iar până în acest mo­ment ipo­te­za in­vo­ca­tă ofi­cial es­te că Ta­mas Schižbeck s-ar fi si­nu­cis întru­cât era mar­cat de su­fe­ri­nța soți­ei sa­le, ca­re es­te in­ter­na­tă în spi­tal.

Schižbeck lu­cra­se ca pro­cu­ror la Par­che­tul de pe lângă Ju­de­că­to­ria Ti­mișoa­ra, la Par­che­tul de pe lângă Tri­bu­na­lul Ti­miș, la Par­che­tul de pe lângă Cur­tea de Apel Ti­mișoa­ra, la DIICOT – Ser­vi­ci­ul Te­ri­to­rial Ti­mișoa­ra, pre­cum și la Ser­vi­ci­ul Te­ri­to­rial Ti­mișoa­ra al DNA, fi­ind chiar șe­ful aces­tei struc­turi, între anii 2009 și 2015. Ulte­ri­or, Schižbeck s-a întors în fun­cția de pro­cu­ror la Par­che­tul de pe lângă Cur­tea de Apel Ti­mișoa­ra.

Foar­te in­te­re­sant es­te fap­tul că, în anul 2015, lui Ta­mas Schižbeck i s-a res­pins ce­re­rea de a con­ti­nua să lu­cre­ze în ca­drul DNA.

”Sec­ţia pen­tru pro­cu­rori a Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii a ho­tă­rât res­pin­ge­rea so­li­ci­tă­rii dom­nu­lui pro­cu­ror Schižbeck Ta­mas de con­ti­nua­re a ac­ti­vi­tă­ţii la Ser­vi­ci­ul Te­ri­to­rial Ti­mișoa­ra din ca­drul Di­rec­ţi­ei Na­ţi­o­na­le Anti­co­rup­ţie, du­pă înce­ta­rea man­da­tu­lui în func­ţia de pro­cu­ror-șef al Ser­vi­ci­u­lui Te­ri­to­rial Ti­mișoa­ra din ca­drul aces­tei struc­turi spe­cia­li­za­te. De ase­me­nea, Sec­ţia pen­tru pro­cu­rori a Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii a ho­tă­rât con­ti­nua­rea ac­ti­vi­tă­ţii dom­nu­lui pro­cu­ror Schif¢eck Ta­mas la Par­che­tul de pe lângă Cur­tea de Apel Ti­mișoa­ra (uni­ta­te de par­chet de un­de pro­vi­ne), du­pă înce­ta­rea man­da­tu­lui în func­ţia de pro­cu­ror-șef al Ser­vi­ci­u­lui Te­ri­to­rial Ti­mișoa­ra din ca­drul Di­rec­ţi­ei Na­ţi­o­na­le Anti­co­rup­ţie, înce­pând cu da­ta de 25.06.2015”, pre­ci­za un co­mu­ni­cat al CSM, ci­tat de pre­sa lo­ca­lă din Ti­mișoa­ra. Ante­ri­or, nu­me­le lui Schižbeck in­tra­se în ate­nția opi­ni­ei pu­bli­ce în con­tex­tul unei an­che­te re­a­li­za­te de struc­tu­ra cen­tra­lă a DNA la Pri­mă­ria Ti­mișoa­ra. Anche­ta­to­rii cer­ce­tau vânza­rea ile­ga­lă a unor lo­cu­i­nțe în ba­za Le­gii 112/1995, iar Schif­fbeck își cum­pă­ra­se și el un ase­me­nea apar­ta­ment, la sfârși­tul anu­lui 1999. În ace­e­ași an­che­tă ar fi fost im­pli­cat și nu­me­le unui alt pro­cu­ror, Va­si­le Spe­ri­uși, ca­re a con­dus DNA Ti­mișoa­ra înain­tea lui Schižbeck, în pe­ri­oa­da

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.