Lu­cră­ri­le la fun­da­ţia po­du­lui sus­pen­dat pes­te Du­nă­re încep în apri­lie

Con­trac­tul a fost sem­nat în lu­na ia­nua­rie 2018, or­di­nul de înce­pe­re a lu­cră­ri­lor pen­tru proi­ec­ta­re fi­ind dat pe 2 mar­tie 2018.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Lu­cră­ri­le la fun­dația po­du­lui sus­pen­dat pes­te Du­nă­re încep în apri­lie, au anu­nțat con­struc­to­rii în ca­drul unei întâlniri cu au­to­ri­tăți­le lo­ca­le. Re­cent, la se­di­ul Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Tul­cea, la in­vi­tația preșe­din­te­lui Ho­ria Te­o­do­res­cu, re­pre­zen­ta­nții aso­ci­e­rii de fir­me Astal­di–IHI Infras­truc­tu­re Sys­tems Co., con­struc­to­rul po­du­lui sus­pen­dat pes­te Du­nă­re, Tul­cea-Brăila, dar și re­pre­zen­ta­nții be­ne­fi­cia­ru­lui Com­pa­nia Nați­o­na­lă de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ru­ti­e­re au re­a­li­zat o am­plă pre­zen­ta­re a sta­di­u­lui lu­cră­ri­lor la ace­as­tă in­ves­tiție ma­jo­ră. Ast­fel, din par­tea con­struc­to­ru­lui au fost pre­ze­nți Andrea Da­ne­se – di­rec­tor ge­ne­ral ad­junct pen­tru Eu­ro­pa, Pi­er Lu­ca Ca­ni­no – di­rec­tor de ța­ră pen­tru Ro­mânia, Dra­goș Bur­lan – di­rec­tor teh­nic, Gi­or­gio Ca­rap­pet­ta – ma­na­ger de proi­ect, Ku­do Mit­su­hi­ro – ma­na­ger de proi­ect, în timp ce be­ne­fi­cia­rul CNAIR a fost re­pre­zen­tat de So­rin Scar­lat (di­rec­tor ge­ne­ral ad­junct) și Raul Mag (di­rec­tor de proi­ect). „Poa­te mai sunt mu­lți tul­ceni neîncre­ză­tori cu pri­vi­re la fi­na­li­za­rea aces­tui proi­ect de im­por­ta­nță ex­traor­di­na­ră pen­tru Ro­mânia, pen­tru Do­bro­gea, pen­tru Tul­cea. Acest proi­ect se află în des­fășu­ra­re, fapt pen­tru ca­re astă­zi fa­cem o pre­zen­ta­re a sta­di­u­lui lu­cră­ri­lor la ora ac­tua­lă. Ter­me­nul de fi­na­li­za­re a con­struți­ei pre­vă­zut în con­tact va fi res­pec­tat, ast­fel că ace­as­tă in­ves­tiție va fi du­să la bun sfârșit“, a de­cla­rat preșe­din­te­le Ho­ria Te­o­do­res­cu.

Expro­pri­eri în trei luni

Po­tri­vit pre­zen­tă­rii fă­cu­te de di­rec­to­rul teh­nic Dra­goș Bur­lan, proi­ec­tul în si­ne nu cu­prin­de doar po­dul sus­pen­dat, ci și un drum de cir­ca 23 km, ca­re va fa­ce le­gă­tu­ra între Brăila și Ji­ji­la, 19 km fi­ind în ju­dețul Tul­cea. Con­trac­tul a fost sem­nat în lu­na ia­nua­rie 2018, or­di­nul de înce­pe­re a lu­cră­ri­lor pen­tru proi­ec­ta­re fi­ind dat pe 2 mar­tie 2018. Con­trac­tual erau pre­vă­zu­te 12 luni de proi­ec­ta­re, dar pe da­ta de 21 de­cem­brie s-a dat or­di­nul de înce­pe­re a exe­cuți­ei, având proi­ec­tul teh­nic apro­bat și fi­ind obți­nu­te toa­te au­to­ri­zați­i­le și apro­bă­ri­le ne­ce­sa­re. „Spri­ji­nul pe ca­re ni l-au ofe­rit au­to­ri­tăți­le pu­bli­ce cen­tra­le și lo­ca­le a fost unul ne­maiîntâlni­t de noi: într-un ter­men de aproa­pe trei luni s-au efec­tuat ex­pro­pri­e­ri­le, s-a înnoit avi­zul de me­diu, s-au tran­sfe­rat 6 hec­ta­re de pă­du­re de la Mi­nis­te­rul Pă­du­ri­lor la cel al Tran­spor­tu­ri­lor și s-a de­frișat zo­na. Con­form gra­fi­cu­lui de lu­crări, exe­cu­tăm de pe 21 de­cem­brie 2018 până la înce­pu­tul lu­nii apri­lie 2019 lu­crări pre­gă­ti­toa­re. Aces­te lu­crări pre­gă­ti­toa­re efec­tua­te până în pre­zent ne per­mit să lu­crăm în zo­na Du­nă­rii la cei doi pi­loni cen­tra­li pe toa­tă du­ra­ta anu­lui, în așa fel încât nu vor fi opri­te lu­cră­ri­le din cau­za ni­ve­lu­lui ri­di­cat al Du­nă­rii. Lu­cră­ri­le efec­ti­ve la fun­dația po­du­lui, atât la ce­le do­uă blo­curi de an­co­raj, cât și la ce­le do­uă fun­dații de la pi­lo­nii cen­tra­li, vor înce­pe în lu­na apri­lie, când vom re­a­li­za atât pe­reții mu­lați, cât și co­loa­ne­le fo­ra­te“, a pre­ci­zat Dra­goș Bur­lan.

Du­nă­rea va înce­pe să cre­as­că

În zo­na Ji­ji­la, în do­uă luni con­struc­to­rul a reușit să re­a­li­ze­ze un mic „palm“, în ve­de­rea asi­gu­ră­rii fron­tu­lui de lu­cru pe toa­tă pe­ri­oa­da anu­lui pen­tru a fi­xa cei doi pi­loni în sol. De ase­me­nea, toa­te plat­for­me­le și dru­mu­ri­le din­tre ele vor avea o înă­lți­me de cir­ca 8 me­tri, pen­tru a asi­gu­ra fron­tul de lu­cru pe toa­tă du­ra­ta anu­lui. În con­diți­i­le în ca­re Du­nă­rea va înce­pe să cre­as­că în câte­va săp­tă­mâni, ace­as­tă ac­ti­vi­ta­te de pre­gă­ti­re a te­re­nu­lui de­ma­ra­tă în ur­mă cu do­uă luni și ju­mă­ta­te va fi fi­na­li­za­tă în ur­mă­toa­re­le trei săp­tă­mâni. Ast­fel, lu­cră­ri­le la fun­dați­i­le ce­lor do­uă blo­curi de an­co­raj vor fi ter­mi­na­te anul aces­ta. Po­tri­vit es­ti­mă­ri­lor con­struc­to­ru­lui, la fun­dați­i­le de la tur­nuri lu­cră­ri­le vor fi ter­mi­na­te în lu­ni­le ia­nua­rie-fe­brua­rie 2020. „Am luat mă­su­ri­le pen­tru a pu­tea asi­gu­ra lu­crul pe toa­tă du­ra­ta anu­lui. Vor fi niște ac­ti­vi­tăți con­ti­nue, 24 de ore din 24, șap­te zi­le pe săp­tă­mână, 3031 de zi­le pe lu­nă, 365 de zi­le pe an. Pu­tem să vă spu­nem că la sfârși­tul lui 2022–înce­pu­tul lui 2023 ace­as­tă lu­cra­re va fi fi­na­li­za­tă și vom pu­tea fo­lo­si acest drum de 23 ki­lo­me­tri și pri­mul pod sus­pen­dat din Ro­mânia“, au dat asi­gu­rări re­pre­zen­ta­nții Astal­di. Pe de altă par­te, be­ne­fi­cia­rul CNAIR fa­ce efor­tu­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru asi­gu­ra­rea re­sur­se­lor fi­nan­cia­re. Pen­tru acest an, în bu­ge­tul aces­tei in­ves­tiții es­te pre­vă­zu­tă o su­mă de aproa­pe 600 mi­li­oa­ne lei, cu po­si­bi­li­ta­tea ma­jo­ră­rii aces­teia la rec­ti­fi­că­ri­le bu­ge­ta­re. Ast­fel, re­pre­zen­ta­nții CNAIR au dat asi­gu­rări că din punct de ve­de­re fi­nan­ciar nu exis­tă ni­cio ba­ri­e­ră în fi­na­nța­rea aces­tei in­ves­tiții. Eu­ro­par­la­men­ta­rul Si­eg­fri­ed Mu­reșan a de­cla­rat că până acum nu s-a de­pus ni­cio ce­re­re pen­tru ca proi­ec­tul să be­ne­fi­ci­e­ze de fon­duri eu­ro­pe­ne.

Con­struc­to­rul a pre­zen­tat au­to­ri­tăți­lor sta­di­ul lu­cră­ri­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.