Ro­lul mi­nis­tru­lui Jus­tiți­ei

Romania Libera - - Politică -

Oda­tă pu­bli­ca­tă mo­ti­va­rea CCR, se des­chi­de po­si­bi­li­ta­tea ca Gu­ver­nul să emi­tă o or­do­na­nță de ur­ge­nță ca­re să vi­ze­ze de­ci­zi­i­le lua­te de Jus­tiție pe ba­za pro­to­coa­le­lor. De alt­fel, su­bi­ec­tul se află pe lis­ta so­li­ci­tă­ri­lor pe ca­re PSD i le adre­se­a­ză mi­nis­tru­lui Jus­tiți­ei, Tu­do­rel Toa­der. „Eu îmi do­re­am de la dom­nul mi­nis­tru să ne pre­ci­ze­ze foar­te clar da­că ace­le de­ci­zii ale Cu­rții Con­sti­tuți­o­na­le ca­re vi­ze­a­ză fie com­ple­te­le de 5, fie pro­to­coa­le­le, fie Co­du­ri­le Pe­na­le pe ca­re noi ni le-am asu­ma că le vom adop­ta în cel mai scurt timp, dum­nea­lui do­rește să le pu­nă sau nu în prac­ti­că. Do­ri­nța noas­tră es­te ca ace­le ar­ti­co­le de­cla­ra­te con­sti­tuți­o­na­le să fie adop­ta­te prin OUG, ce­le ca­re au pro­ble­me de con­sti­tuți­o­na­li­ta­te le mo­di­fi­căm în con­cor­da­nță cu de­ci­zi­i­le Cu­rții, iar ce­le de­cla­ra­te ne­con­sti­tuți­o­na­le le eli­mi­năm“, a de­cla­rat re­cent de­pu­ta­tul PSD Flo­rin Ior­da­che.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.