Mi­me­tis­mul „lu­pi­lor so­li­tari“

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Bren­ton Tar­rant, uci­gașul din Chris­tchur­ch, in­cul­pat du­pă ma­sa­cra­rea a 50 de fi­de­li în do­uă mos­chei, unul din­tre ce­le mai sânge­roa­se ata­curi co­mi­se în No­ua Ze­e­lan­dă, se pa­re că a fost atras de ide­o­lo­gia neo-fas­cis­tă cu oca­zia că­lă­to­ri­i­lor în Eu­ro­pa.

Acest aus­tra­lian în vârstă de 28 ani se pre­zin­tă ca un „băr­bat alb obișnu­it”, pro­venit din cla­sa mun­ci­toa­re, dar par­cur­sul său es­te com­plex. Prac­tic, Tar­rant nu avea ca­zi­er ju­di­ciar și nu era în ate­nția nici unui ser­vi­ciu neo-ze­e­lan­dez de in­for­mații. A cres­cut în orașul Graf­ton și du­pă li­ceu a ab­sol­vit un curs pen­tru in­struc­tori de fit­ness și a lu­crat un timp într-o sa­lă de gim­nas­ti­că. Pa­troa­na să­lii, Tra­cey Gray , a de­cla­rat pre­sei că anga­ja­tul său s-a tran­sfor­mat du­pă că­lă­to­ri­i­le sa­le mul­ti­ple în țări din Eu­ro­pa și din Asia. A ajuns până în Pa­kis­tan și Co­re­ea de Nord și pe rețe­le­le so­cia­le Tar­rant a re­cu­nos­cut că a mers în Fra­nța, Spa­nia și Por­tu­ga­lia, dar și în Bul­ga­ria, Ro­mânia și Unga­ria. Au­to­ri­tăți­le bul­ga­re au anu­nțat că an­che­te­a­ză mo­ti­ve­le se­ju­ru­lui său în Bul­ga­ria, în noi­em­brie. Aus­tra­lia­nul a mai vi­zi­tat țări din sud-es­tul Eu­ro­pei - Ser­bia, Croația, Mun­te­ne­gru și Bos­nia-He­rțe­go­vi­na, în de­cem­brie 2016. De ase­me­nea, un înalt res­pon­sa­bil turc a de­cla­rat că Bren­ton Tar­rant a efec­tuat mai mul­te vi­zi­te în Tur­cia. În jur­na­lul ma­ni­fest de 74 pa­gini pli­ne de ură, pu­bli­cat on­li­ne de uci­gaș înain­tea car­na­gi­u­lui, aces­ta a re­la­tat că a avut în ve­de­re co­mi­te­rea unui atac în apri­lie 2017, când că­lă­to­rea în ves­tul Eu­ro­pei, și pre­ci­za că do­rea să vi­ze­ze mu­sul­mani pen­tru a împi­e­di­ca dis­pa­riția „po­poa­re­lor eu­ro­pe­ne” înlo­cu­i­te de po­pu­lații ne-eu­ro­pe­ne de imi­gra­nți. O idee ca­re cu­noaște o po­pu­la­ri­ta­te cres­cândă în me­di­i­le ex­tre­mei dre­ap­ta. Tar­ran a pă­ră­sit sa­la de gim­nas­ti­că în 2011, iar că­lă­to­ri­i­le sa­le au fost fi­na­nța­te in­ves­tind bani în Bit­con­nect, o mo­ne­dă vir­tua­lă ca­re s-a pră­bușit la înce­pu­tul anu­lui tre­cut, acu­za­tă că era, de fapt, o pi­ra­mi­dă Pon­zi. Po­tri­vit me­dia eu­ro­pe­ne și ame­ri­ca­ne, ata­cul din No­ua Ze­e­lan­dă a fost in­spi­rat în par­te de uci­gașul nor­ve­gian Anders Be­hring Brei­vik, dar ade­vă­ra­ta ame­ni­nța­re re­zi­dă în „lu­pii so­li­tari”

ca­re se as­cund în ce­le mai întu­ne­ca­te co­lțuri ale Inter­ne­tu­lui, așa-nu­mi­tul Dark Web. Ata­ca­to­rul din Chris­tchur­ch a anu­nțat ata­cu­ri­le sa­le în avans pe un fo­rum on­li­ne și chiar a uti­li­zat Fa­ce­book pen­tru a tran­smi­te în di­rect asal­tu­ri­le asu­pra mos­chei­lor. Brei­vik a co­mis ata­cul de pe in­su­la nor­ve­gia­nă Utoya, un­de a împușcat și ucis 69 per­soa­ne, ră­nind alte 158.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.