Mă­ce­lul șco­li­lor și gră­di­ni­ţe­lor

Apro­xi­ma­tiv 400 de uni­tăți de învăță­mânt preu­ni­ver­si­tar au fost închi­se în acest an și în cel pre­ce­dent. Au fost închi­se șco­li și gră­di­nițe în ca­re s-au in­ves­tit su­me im­por­tan­te de bani, iar acum ele­vii nu au asi­gu­rat nici tran­spor­tul până la școa­lă.

Romania Libera - - Prima Pagina - Lau­re­nțiu Mușoiu

Con­form da­te­lor Mi­nis­te­ru­lui Edu­cați­ei Nați­o­na­le (MEN), obți­nu­te de „Ro­mânia li­be­ră”, aproa­pe 400 de uni­tăți de învăță­mânt preu­ni­ver­si­tar au fost închi­se în acest an șco­lar și în cel pre­ce­dent. Acest lu­cru înse­am­nă dru­muri mai lun­gi de stră­bă­tut pen­tru mii de ele­vi și su­te de pro­fe­sori. “Cu­mu­lat, în ul­ti­mii doi ani șco­lari (2016-2017 & 2017-2018) și în anul șco­lar în curs, re­or­ga­ni­za­rea rețe­lei șco­la­re a vi­zat ac­ti­vi­ta­tea a apro­xi­ma­tiv 390 de uni­tăți de învăță­mânt (rețe­aua fi­ind com­pu­să din pes­te 17.000 de uni­tăți de învăță­mânt)”, me­nți­o­nea­ză MEN, într-un răs­puns ofi­cial adre­sat “Ro­mâni­ei li­be­re”.

De­ci­zia de închi­de­re a șco­li­lor sau gră­di­nițe­lor es­te lua­tă de con­si­li­i­le lo­ca­le, cu apro­ba­rea in­spec­to­ra­te­lor șco­la­re ju­dețe­ne sau, du­pă caz, de Inspec­to­ra­tul Șco­lar al Municipiul­ui Bu­cu­rești, in­sti­tuții su­bor­do­na­te Mi­nis­te­ru­lui Edu­cați­ei. “Re­ţe­aua șco­la­ră a uni­tă­ţi­lor de învă­ţă­mânt de stat și par­ti­cu­lar preu­ni­ver­si­tar se or­ga­ni­ze­a­ză de au­to­ri­tă­ţi­le ad­mi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce lo­ca­le, prin ho­tă­râre a con­si­li­u­lui lo­cal, cu avi­zul con­form al in­spec­to­ra­te­lor șco­la­re, con­form pre­ve­de­ri­lor art. 61, alin. (2), din Le­gea edu­cați­ei nați­o­na­le nr. 1/2011, cu mo­di­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ul­te­ri­oa­re, co­ro­bo­ra­te cu pre­ve­de­ri­le art. 22, alin. (1) din Me­to­do­lo­gia pri­vind fun­da­men­ta­rea ci­frei de șco­la­ri­za­re pen­tru învăță­mântul preu­ni­ver­si­tar de stat (...), apro­ba­tă prin Or­di­nul de mi­nis­tru nr. 5472/2017, cu mo­di­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ul­te­ri­oa­re. Con­form art. 23, alin. (1) din ace­e­ași me­to­do­lo­gie, or­ga­ni­za­rea rețe­lei șco­la­re se re­a­li­ze­a­ză anual, în pro­ce­sul de or­ga­ni­za­re a rețe­lei șco­la­re uni­tăți­le de învăță­mânt pu­tându-și păs­tra sta­tu­tul și struc­tu­ra sau pu­tând fi re­or­ga­ni­za­te, în ur­ma apli­că­rii unor ope­rați­uni spe­ci­fi­ce, res­pec­tiv fu­zi­u­nea sau di­vi­za­rea aces­to­ra”, ne-a mai me­nți­o­nat MEN.

Pe lângă ki­lo­me­trii în plus pe ca­re co­pi­ii și ca­dre­le di­dac­ti­ce sunt ne­voiți să îi stră­ba­tă, închi­de­rea anu­mi­tor uni­tăți șco­la­re înse­am­nă și o ri­si­pi­re a ba­nu­lui pu­blic. Sunt șco­li și gră­di­nițe ca­re au fost re­a­bi­li­ta­te și do­ta­te cu mo­bi­li­er și in­sta­lații noi, achi­ziți­o­na­te din fon­duri eu­ro­pe­ne și/ sau bani de la bu­ge­tul lo­cal, ca­re apoi au fost închi­se (co­ma­sa­te cu alte uni­tăți din­tr-o lo­ca­li­ta­te cât de cât apro­pia­tă). Aces­te uni­tăți in­tră în “con­ser­va­re”. În re­a­li­ta­te, ele­vii nu se mai bu­cu­ră de con­diți­i­le bu­ne ale șco­lii/gră­di­niței, iar uni­ta­tea se de­gra­de­a­ză.

O pro­ble­mă de in­te­res nați­o­nal

Sin­di­ca­liștii din învăță­mânt atrag ate­nția că închi­de­rea uni­tăți­lor de învăță­mânt ar tre­bui să fie o pro­ble­mă ca­re să pre­o­cu­pe toți ce­tățe­nii. “Es­te foar­te grav. Es­te o pro­ble­mă nați­o­na­lă, ca­re ar tre­bui să pre­o­cu­pe pe toa­tă lu­mea. Es­te o po­li­ti­că adop­ta­tă, din ne­fe­ri­ci­re, de toa­te gu­ver­nă­ri­le. Es­te afec­ta­tă, evi­dent, ne­ga­tiv ca­li­ta­tea pro­ce­su­lui de pre­da­re. Aces­te de­ci­zii de închi­de­re a șco­li­lor și gră­di­nițe­lor se iau doar din rați­uni eco­no­mi­ce”, a de­cla­rat, pen­tru “Ro­mânia li­be­ră”, preșe­din­te­le Fe­de­rați­ei Sin­di­ca­te­lor din Edu­cație (FSE) “Spi­ru Ha­ret”, Ma­ri­us Nis­tor. Aces­ta cri­ti­că Gu­ver­nul pen­tru po­li­ti­ca adop­ta­tă în pri­vi­nța rețe­lei de uni­tăți șco­la­re. “Din ne­fe­ri­ci­re, se iau aces­te de­ci­zii de închi­de­re a șco­li­lor, li­ce­e­lor și gră­di­nițe­lor, doar pen­tru că Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei a fi­xat un anu­mit bu­get ce nu tre­bu­ie de­pășit. Se ur­mă­rește re­du­ce­rea nu­mă­ru­lui de ca­dre di­dac­ti­ce și de fi­na­nța­re per elev. Es­te o pro­ble­mă ca­re ți­ne de gu­ver­na­re. Le­gea Edu­cați­ei 1/2011 avea și lu­cruri bu­ne. Unul din­tre aces­tea era li­mi­ta­rea nu­mă­ru­lui de ele­vi într-o cla­să. Din pă­ca­te, s-a in­ter­venit cu or­do­na­nțe și s-au per­mis ex­ce­pții de la aces­tă re­gu­lă. Iar, du­pă cum bi­ne știm, în Ro­mânia, ex­ce­pția de­vi­ne re­gu­lă”, ne-a mai spus Nis­tor.

Un mi­li­on de co­pii neșco­la­ri­zați

Li­de­rul sin­di­cal mai atra­ge ate­nția că închi­de­rea uni­tăți­lor șco­la­re du­ce și la spo­ri­rea aban­do­nu­lui șco­lar. “Es­te foar­te grav. Vor­bim de un mi­li­on de co­pii ca­re nu mai sunt șco­la­ri­zați. Sunt co­pii ca­re tre­bu­ie să me­ar­gă mult până la o altă școa­lă. Dar, în ace­lași timp, sunt și cla­se foar­te aglo­me­ra­te, ace­as­ta din cau­za pă­ri­nți­lor ca­re in­sis­tă să-și înscrie co­pi­lul la o anu­mi­tă școa­lă. Es­te o pro­ble­mă ca­re poa­te fi re­zol­va­tă doar gu­ver­na­men­tal”, ne-a mai spus Ma­ri­us Nis­tor.

Exis­tă lo­ca­li­tăți în ca­re șco­li­le au fost închi­se, dar nu exis­tă au­to­bu­ze pen­tru ele­vi. Co­pi­ii sunt ne­voiți să me­ar­gă cu com­pa­ni­i­le de tran­sport pri­va­te pen­tru a ajun­ge la școa­la sau gră­di­nița din altă lo­ca­li­ta­te. “Co­pi­ii sunt stre­sați, pen­tru că tre­bu­ie să se tre­ze­as­că mult mai de di­mi­neață, ca să nu piar­dă au­to­ca­rul. Es­te un stres în plus și pen­tru ca­dre­le di­dac­ti­ce. Sunt lo­ca­li­tăți în ca­re pri­mă­ri­i­le nu asi­gu­ră tran­spor­tul ele­vi­lor”, ne-a de­cla­rat un învăță­tor cu pes­te 30 de ani de ac­ti­vi­ta­te la ca­te­dră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.