De ce sunt ne­con­sti­tu­ţi­o­na­le pro­to­coa­le­le­ne­ves­te­lor, SRI-Par­chet

Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă a pu­bli­cat mo­ti­va­rea de­ci­zi­ei

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă a Ro­mâni­ei ara­tă, în mo­ti­va­rea ce vi­ze­a­ză închei­e­rea pro­to­coa­le­lor se­cre­te din­tre Mi­nis­te­rul Pu­blic şi SRI, că aces­tea sunt în afa­ra or­di­nii con­sti­tu­ţi­o­na­le şi au obli­gat le­gi­u­i­to­rul să lup­te con­tra unei pa­ra­dig­me ju­ri­di­ce ne­con­sti­tu­ţi­o­na­le de pes­te 9 ani. „Con­sta­tăm că Ser­vi­ci­ul Ro­mân de Infor­ma­ţii nu poa­te avea atri­bu­ţii ju­di­cia­re, ne­fi­ind un or­gan de ur­mă­ri­re pe­na­lă, ast­fel că nu poa­te exer­ci­ta ac­te de ur­mă­ri­re pe­na­lă, se­pa­rat sau în co­la­bo­ra­re cu pro­cu­ro­rii, şi im­pli­cit nu poa­te strânge şi ad­mi­nis­tra pro­be re­fe­ri­toa­re la o cau­ză pe­na­lă”, se ara­tă în mo­ti­va­rea Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le cu pri­vi­re la închei­e­rea pro­to­coa­le­lor se­cre­te din 2009 şi 2016.

CCR a ad­mis se­si­za­rea Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor re­fe­ri­toa­re la exis­ten­ţa unui con­flict între Par­la­ment şi Mi­nis­te­rul Pu­blic.

Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă a Ro­mâni­ei ara­tă, în mo­ti­va­rea ce vi­ze­a­ză închei­e­rea pro­to­coa­le­lor se­cre­te din­tre Mi­nis­te­rul Pu­blic și SRI, că aces­tea sunt în afa­ra or­di­nii con­sti­tu­ţi­o­na­le și au obli­gat le­gi­u­i­to­rul să lup­te con­tra unei pa­ra­dig­me ju­ri­di­ce ne­con­sti­tu­ţi­o­na­le de pes­te 9 ani.

Con­sta­tăm că Ser­vi­ci­ul Ro­mân de Infor­ma­ţii nu poa­te avea atri­bu­ţii ju­di­cia­re, ne­fi­ind un or­gan de ur­mă­ri­re pe­na­lă, ast­fel că nu poa­te exer­ci­ta ac­te de ur­mă­ri­re pe­na­lă, se­pa­rat sau în co­la­bo­ra­re cu pro­cu­ro­rii, şi im­pli­cit nu poa­te strânge şi ad­mi­nis­tra pro­be re­fe­ri­toa­re la o cau­ză pe­na­lă“, se

ara­tă în mo­ti­va­rea Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le cu pri­vi­re la închei­e­rea pro­to­coa­le­lor se­cre­te din 2009 şi 2016.

Sur­sa ci­ta­tă ara­tă că, ana­li­zând con­ţi­nu­tul ce­lor do­uă pro­to­coa­le, res­pec­tiv Pro­to­co­lul nr. 00750 din 4 fe­brua­rie 2009 şi Pro­to­co­lul nr. 09472 din 8 de­cem­brie 2016, se con­sta­tă că obi­ec­ti­ve­le ce au vi­zat în prin­ci­pal „pla­nu­ri­le co­mu­ne de ac­ţi­u­ne“şi „echi­pe­le ope­ra­ti­ve co­mu­ne“sta­bi­li­te prin pri­mul Pro­to­col (art.3, lit.g), în con­di­ţi­i­le în ca­re acest ar­ti­col nu se pre­ve­de doar la coo­pe­ra­rea în ve­de­rea pre­veni­rii ame­nin­ţă­ri­lor la adre­sa se­cu­ri­tă­ţii na­ţi­o­na­le, ci vi­ze­a­ză şi com­ba­te­rea „in­frac­ţi­u­ni­lor gra­ve“, de­pă­şesc ca­drul le­gal, în con­di­ţi­i­le în ca­re SRI nu are ca­li­ta­tea de or­gan de ur­mă­ri­re pe­na­lă şi, prin ur­ma­re, nici com­pe­ten­ţă în acest do­me­niu.

Mi­nis­te­rul Pu­blic s-a sub­sti­tu­it le­gi­u­i­to­ru­lui

„Ser­vi­ci­ul Ro­mân de Infor­ma­ţii ne­fi­ind un ast­fel de fur­ni­zor, înse­am­nă că su­por­tul teh­nic acor­dat ex­ce­de­a­ză ca­dru­lui le­gal sta­bi­lit prin nor­me­le Co­du­lui de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă. Cur­tea, în ace­as­tă fa­ză a ana­li­zei sa­le, con­sta­tă că pro­ble­ma prin­ci­pa­lă de­du­să ju­de­că­ţii sa­le vi­ze­a­ză fap­tul că Mi­nis­te­rul Pu­blic şi-a asu­mat ro­lul de le­gi­u­i­tor, adău­gând la le­ge, prin con­ţi­nu­tul pro­to­coa­le­lor de co­la­bo­ra­re“, se me­nți­o­nea­ză în mo­ti­va­re. „Ast­fel, atât în ra­port cu Par­la­men­tul, cât şi în ra­port cu Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie şi Jus­ti­ţie şi ce­le­lal­te in­stan­ţe ju­de­că­to­reş­ti, con­flic­tul are na­tu­ră con­sti­tu­ţi­o­na­lă, sus­ţi­nându-se şi im­pu­tându-se Mi­nis­te­ru­lui Pu­blic fap­tul că s-a su­bro­gat

le­gi­u­i­to­ru­lui şi a emis un act le­gis­la­tiv si­mu­lat, ce­ea ce a dus la si­tua­ţia în ca­re jus­ti­ţia să fie înfăp­tu­i­tă pe ba­za unui ase­me­nea act. Toa­te aces­tea pun în dis­cu­ţie dez­vol­ta­rea unei pa­ra­dig­me ju­ri­di­ce, ca­re, co­ro­bo­ra­tă cu ine­fi­ci­en­ţa sau lip­sa unui me­ca­nism in­sti­tu­ţi­o­nal au­to­re­gla­tor, in­di­că re­le­van­ţa con­sti­tu­ţi­o­na­lă a li­ti­gi­u­lui, ce­ea ce an­ga­je­a­ză ast­fel com­pe­ten­ţa Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le“, su­sțin ju­de­că­to­rii CCR. „În mă­su­ra în ca­re mi­si­u­nea re­glă­rii sis­te­mu­lui con­sti­tu­ţi­o­nal re­vi­ne în ex­clu­si­vi­ta­te în sar­ci­na jus­ti­ţia­bi­lu­lui, aces­ta es­te pus ast­fel în si­tua­ţia de a lup­ta pen­tru ga­ran­ta­rea drep­tu­ri­lor sau li­ber­tă­ţi­lor sa­le în con­tra unei pa­ra­dig­me ju­ri­di­ce ne­con­sti­tu­ţi­o­na­le, dar in­sti­tu­ţi­o­na­li­za­te de pes­te 9 ani“, se me­nți­o­nea­ză în do­cu­ment.

Par­la­men­tul, oco­lit

Cur­tea re­ţi­ne că, înce­pând cu anul 2009, s-au cre­at pre­mi­se­le nor­ma­ti­ve pen­tru ca Ser­vi­ci­ul Ro­mân de Infor­ma­ţii să exer­ci­te atri­bu­ţii de cer­ce­ta­re pe­na­lă în ori­ce do­me­niu. „Or, acest as­pect du­ce la încăl­ca­rea art.1 alin.(4) pri­vind se­pa­ra­ţia şi echi­li­brul pu­te­ri­lor în stat şi art.61 alin. (1) din Con­sti­tu­ţie cu pri­vi­re la ro­lul Par­la­men­tu­lui de uni­că au­to­ri­ta­te le­gi­u­i­toa­re a ţă­rii“, se afir­mă în do­cu­ment. În mo­ti­va­re se pre­ci­ze­a­ză că prin aces­te pre­ve­deri se ne­so­co­teş­te com­pe­ten­ţa Par­la­men­tu­lui și se di­mi­nue­a­ză ro­lul pro­cu­ro­ru­lui în ca­drul pro­ce­su­lui pe­nal şi spo­rește ro­lul

ser­vi­ci­i­lor se­cre­te în ca­drul aces­tu­ia. „Prin di­mi­nua­rea ga­ran­ţi­i­lor aso­cia­te aces­to­ra în sen­sul că ac­ti­vi­ta­tea de ob­ţi­ne­re a pro­be­lor o poa­te re­a­li­za un ser­vi­ciu de infor­ma­ţii ca­re nu are ca­li­ta­tea de or­gan de cer­ce­ta­re pe­na­lă spe­cial. Toa­te aces­te încăl­cări ale Con­sti­tu­ţi­ei atrag apli­ca­rea sanc­ţi­u­nii pla­să­rii între­gu­lui pro­to­col în afa­ra or­di­nii con­sti­tu­ţi­o­na­le“, su­sțin ma­gis­trații con­sti­tuți­o­na­liști.

CCR a ad­mis se­si­za­rea Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor re­fe­ri­toa­re la exis­ten­ţa unui con­flict între Par­la­ment şi Mi­nis­te­rul Pu­blic, ca­re pre­ve­de, prin­tre alte­le, că efec­te­le pro­to­coa­le­lor con­ti­nuă să se pro­du­că şi du­pă de­nun­ţa­rea lor.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.