Cor­po­ra­te bul­lying sau des­pre cum își hăr­ţu­i­ește și umi­lește Enel cli­en­ţii

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin Bu­des­cu

Un cli­ent Enel tre­ce de pe con­trac­tul ve­chi, pe pia­ţa re­gle­men­ta­tă, pe unul nou, pe pia­ţa li­be­ră. Apoi, fa­ce pla­ta a do­uă fac­turi res­tan­te din ve­chi­ul con­tract. Se ui­tă în MyEnel. Fac­tu­ri­le apar în con­ti­nua­re ne­plă­ti­te.

Su­nă la Enel. Un con­sul­tant îi spu­ne: “Sta­ţi li­niștit, ba­nii s-au dus pe no­ul con­tract. Fa­ce­ţi do­uă se­si­zări”. Pes­te o lu­nă-do­uă, vor­bește cu alt ope­ra­tor. Îi spu­ne po­ves­tea cu ba­nii ce-au pa­ti­nat, ajun­gând la man­ti­ne­la no­uă. Ope­ra­to­rul, by the way, îl roa­gă: “Nu fa­ce­ţi plă­ţi, ori­ce fac­turi vă vin. Se schim­bă sis­te­mul in­for­ma­tic”.

Mai trec do­uă luni. Omul se ui­tă li­niștit cum se adu­nă fac­tu­ri­le. Într-o zi, pri­mește de la o fir­mă de re­cu­pe­ra­re un pre­a­viz: plă­ti­ţi fac­tu­ri­le sau vă tăi­em cu­ren­tul! Dă te­le­fon și vor­bește cu un ope­ra­tor Enel, ca­re-i spu­ne: “Igno­ra­ţi pre­a­vi­zul, sta­ţi li­niștit”.

Pes­te o vre­me, se tre­zește la ușă cu un tip în sa­lo­pe­tă, ca­re-i ara­tă or­di­nul de de­co­nec­ta­re. Îi ex­pli­că inu­til tă­rășe­nia. Me­se­riașul taie lu­mi­na. Fa­ce un com­pro­mis: îi ex­pli­că cli­en­tu­lui Enel cum să-și por­neas­că sin­gur lu­mi­na (ce­ea ce es­te ile­gal) du­pă ce plă­tește fac­tu­ri­le.

Cli­en­tul fu­ge și plă­tește do­uă fac­turi, apoi înce­ar­că să-și dea sin­gur dru­mul la lu­mi­nă, dar cu­ren­tul nu in­tră în con­tor. Tra­ge con­clu­zia că are ori o pro­ble­mă la ta­blo­ul de for­ţă, ori până în ca­să. Su­nă iar un con­sul­tant Enel.

Te­le­foa­ne­le Enel tel­ver­de 0800 07 08 09 sunt un coșmar: du­re­a­ză cam o oră până răs­pun­de ope­ra­to­rul. În acest timp, Ya­el Naim îţi cântă des­pre fap­tul că n-are rost să stai afa­ră, pen­tru că-năn­tru-i o bram­bu­re­a­lă fru­moa­să.

Fi­e­ca­re con­sul­tant îi spu­ne cli­en­tu­lui Enel altce­va. Unul, că ve­de-n sis­tem un pre­a­viz ne­pus în apli­ca­re. Altul, că nu înţe­le­ge de ce nu are cu­rent, “dar ave­ţi res­tan­ţe, nu cum­va ave­ţi un pre­a­viz?”. Altul ve­de res­tan­ţe­le, dar nu și pre­a­vi­zul. Ni­ci­u­nul nu ve­de plă­ţi­le efec­tua­te.

Un ope­ra­tor îi spu­ne cli­en­tu­lui că, pro­ba­bil, tre­bu­ie de­si­gi­lat con­to­rul de că­tre Enel, dar pen­tru asta tre­bu­ie or­din de de­si­gi­la­re, apoi cli­en­tul să-și adu­că un elec­tri­cian, ca­re să re­pa­re con­to­rul, apoi tre­bu­ie emis de Enel alt or­din, de si­gi­la­re. E ne­clar când vi­ne cu­ren­tul.

Cli­en­tul se du­ce la o fi­lia­lă Enel și ia un bon de or­di­ne. Nu­mă­rul 575. Înain­tea sa au mai fost 574 de ne­fe­ri­ci­ţi. Se așa­ză pe un scaun și dis­cu­tă cu fra­ţii de su­fe­rin­ţă. Cel din dre­ap­ta vor­bește des­pre Kiyo­sa­ki, cel din stânga des­pre Fu­kuya­ma.

Cel cu Kiyo­sa­ki tre­bu­ie să-și ia co­pi­lul de la gră­di­ni­ţă și e foar­te stre­sat. A fost fac­tu­rat cu pes­te 1.000 kW, pe ca­re-ar tre­bui să-i plă­te­as­că ur­gent. 1.000 kW înse­am­nă un me­ga­watt. CET Sud are o pu­te­re in­sta­la­tă de 550 MW. “Ce sunt, Si­dex Ga­la­ţi?” – se între­a­bă omul.

Cel din stânga, cu “Sfârși­tul is­to­ri­ei și ul­ti­mul om”, îl sfă­tu­i­ește pe „Si­dex“să fa­că plânge­re la OPC, pen­tru că va câști­ga si­gur. Din­co­lo de scau­nul ci­ti­to­ru­lui de li­te­ra­tu­ră mo­ti­va­ţi­o­na­lă, o doam­nă po­ves­tește că a plă­tit o fac­tu­ră de 35 de lei, a ajuns aca­să și a des­co­pe­rit că i-a fost între­rupt cu­ren­tul. Acum, tre­bu­ie să plă­te­as­că o ta­xă de re­co­nec­ta­re de 250 de lei.

Dis­cu­ţi­i­le din­tre con­sul­tan­ţii Enel și cli­en­ţi sunt înre­gis­tra­te. Ele nu pot fi ob­ţi­nu­te de cli­en­ţi de­cât cu or­din ju­de­că­to­resc. „Ro­mânia li­be­ră“a vor­bit cu un cli­ent Enel ca­re s-a mu­tat în ca­să no­uă, iar ba­nii pe ca­re i-a tri­mis în con­tul MyEnel au fost tre­cu­ţi în con­tul da­to­ri­ei ve­chi­u­lui pro­pri­e­tar.

Alt cli­ent Enel s-a mu­tat de la sca­ra trei la sca­ra doi a ace­lu­iași imo­bil și acum ve­de în MyEnel și fac­tu­ri­le de la ve­chea reșe­din­ţă. Joi, 14 mar­tie, într-o zi, un ofi­ciu Enel a avut 630 de cli­en­ţi ce i-au căl­cat pra­gul cu un întreg flo­ri­le­giu de pro­ble­ma­tici de ace­as­tă fac­tu­ră. Am pu­tea scrie un com­pen­diu de su­te de pa­gini cu trăs­năi­le ce se pe­trec la Enel.

Cli­en­tul nos­tru se du­ce aca­să fe­ri­cit flu­tu­rând or­di­nul de de­si­gi­la­re a con­to­ru­lui, du­pă ce a stat șap­te ore la Enel pen­tru do­cu­ment. Se pu­ne iar pe su­nat la con­sul­tan­ţii Enel, pen­tru a che­ma echi­pa de de­si­gi­la­re. În acest timp, fri­gi­de­rul se dez­ghe­a­ţă, noap­tea vi­ne, iar tram­vai­e­le trec, ne­pă­să­toa­re.

Te­le­fo­nul se des­car­că. Din când în când, se du­ce la ben­zi­nă­rie, bea o ca­fea, bea do­uă, mă­nâncă un crois­sant și aște­ap­tă să i se încar­ce te­le­fo­nul, pen­tru că în ca­să nu are cu­rent, deci, da­că nu cau­tă o sur­să de cu­rent, es­te rupt de lu­me.

A do­ua zi, con­ti­nuă să te­le­fo­ne­ze la Enel, la tel­ver­de, un­de ope­ra­to­rii au, con­sul­tând sis­te­mul in­for­ma­tic cel nou, pă­reri di­fe­ri­te. Ba e pre­a­viz, ba nu e, ba sunt res­tan­ţe, ba nu-s, dar ni­ci­o­da­tă nu apar ca fi­gu­rând ba­nii plă­ti­ţi de om. Plă­ţi­le se evi­den­ţia­ză în sis­tem în 48 de ore. Da­că vi­ne we­e­kend-ul, ac­tua­li­za­rea plă­ţi­lor ple­a­că în ci­ty bre­ak, la Ro­ma, împreu­nă cu sis­te­mul in­for­ma­tic, să vi­zi­te­ze Ter­me­le Ro­ma­ne.

Dis­pe­rat, a do­ua zi, pe la ora 15 tre­cu­te fix, omul dă te­le­fon la De­ran­ja­men­te Enel 9291. În do­uă ore, doi me­se­riași ra­pi­zi vin și ve­ri­fi­că pro­ble­ma. Nu ajun­ge cu­rent în con­tor pen­tru că e sec­ţi­o­nat ca­blul. “De ce aţi su­nat la Tel­ver­de? Tre­bu­ia să ne che­ma­ţi de la înce­put pe noi, vă re­zol­vam ime­diat!” – spu­ne unul din­tre cei doi, mus­tră­tor.

Es­te o se­a­ră li­niști­tă de mar­tie. Omul nos­tru re­ca­pi­tu­le­a­ză. A tre­cut de­ja o zi de când are iar cu­rent elec­tric în ca­să. Nici acum n-au venit băi­e­ţii cu de­si­gi­la­rea con­to­ru­lui. Exis­tă o ex­pli­ca­ţie. Alt cli­ent Enel po­ves­tea că a fost ru­gat să scrie o ce­re­re pen­tru un or­din de nu-știu-ce.

A scris-o și a dus-o la Enel. Anga­ja­tul a sca­nat do­cu­men­tul și i-a dat print, cu o fa­ţă pre­o­cu­pa­tă. Cli­en­tul a ple­cat. Pe drum, s-a gândit: ce-ar fi să cer un nu­măr de înre­gis­tra­re? A re­venit și i-a ce­rut ope­ra­to­ru­lui nu­mă­rul de înre­gis­tra­re. Aces­ta a înce­put să su­du­ie, cău­tând în coșul de gu­noi hârtia cu ce­re­rea cli­en­tu­lui, pe ca­re, cum ple­ca­se aces­ta, o rup­se­se în bu­că­ţi și-o arun­ca­se la coș.

În timp ce me­di­te­a­ză la de­si­gi­la­rea tu­tu­ror con­toa­re­lor din uni­vers, des­co­pe­ră pe mail un pre­a­viz pri­mit la cinci ore du­pă veni­rea sec­ţi­o­na­to­ru­lui sa­dic de ca­bluri: “Sti­ma­te cli­ent, de­oa­re­ce nu am pri­mit con­fir­ma­rea plății Dvs. pen­tru su­ma de xxx RON, ENELTEL xxx, sun­tem ne­voiți să între­ru­pem fur­ni­za­rea cu ener­gie elec­tri­că, înce­pând cu da­ta de” – și ur­me­a­ză da­ta la ca­re de­ja a fost fă­cu­tă de­co­nec­ta­rea. Asta du­pă ce cli­en­tul s-a chi­nu­it ore în șir să con­fir­me plă­ţi­le. Ce­le ca­re apar în sis­tem în 48 de ore.

Una pes­te alta, ope­ra­to­rii Enel, an­tre­na­ţi în asta, s-au stră­du­it aproa­pe to­ţi să cau­te nod în pa­pu­ră cli­en­tu­lui pen­tru o pre­su­pu­să ne­pla­tă și un pre­su­pus pre­a­viz, ca­re nu a fost adus la cu­noștin­ţă cli­en­tu­lui și a apă­rut din ce­a­ţă du­pă de­co­nec­ta­re, când în re­a­li­ta­te era vor­ba des­pre un sim­plu ca­blu de­fect.

Și mai e o ches­ti­u­ne: da­te­le per­so­na­le ale cli­en­tu­lui nos­tru sunt con­fi­den­ţia­le. E ches­tia ace­ea cu GDPR, re­mem­ber? Cum au ajuns ele la o ter­ţă com­pa­nie, cu ca­re Enel să fa­că cor­po­ra­te bul­lying asu­pra lui?

Bul­lying: com­por­ta­ment os­til/de ex­clu­de­re și de lua­re în de­râde­re a cu­i­va, de umi­li­re. Cu­vântul „bul­lying” nu are o tra­du­ce­re exac­tă în ro­mână, dar poa­te fi aso­ciat cu in­ti­mi­da­rea, te­ro­ri­za­rea, bru­ta­li­za­rea. Bul­lying-ul nu pre­su­pu­ne exis­te­nța unui con­flict ba­zat pe o pro­ble­mă re­a­lă, ci pe do­ri­nța unor per­soa­ne de a-și câști­ga pu­te­rea și au­to­ri­ta­tea, pu­nându-i pe alții într-o lu­mi­nă proas­tă.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.