Re­naște Omul Nou, în chip de ta­li­ban pro­gre­sist

Romania Libera - - Prima Pagina -

Omul Nou, pro­du­sul de la­bo­ra­tor al ide­o­lo­gi­ei mar­xis­te și na­zis­te, re­a­pa­re prin cli­ma­xul so­ci­e­tă­ţii des­chi­se, cea ca­re fun­da­men­te­a­ză no­ua doc­tri­nă de schim­bat lu­mea. Oana Ma­ria Bogdan, con­si­li­e­ra lui Da­cian Ci­o­loș, și-a ex­pri­mat ple­nar ma­te­ria­lis­mul

dia­lec­tic prin ce­le­bra de­cla­ra­ţie că ome­ni­rea tre­bu­ie să re­nun­ţe la pro­pri­e­ta­te. Ea poa­te fi un om nou? Pen­tru ca ope­ra sa să fie com­ple­tă, iar doc­to­rii să nu mai ai­bă ni­ci­un du­biu, a scris ieri o pos­ta­re prin ca­re ce­rea re­du­ce­rea con­su­mu­lui de fa­so­le pen­tru că fla­tu­len­ţe­le

sunt fac­tori cau­za­tori ai încăl­zi­rii glo­ba­le. Ală­turi de ea, adep­ţii noi ide­o­lo­gii ne­o­mar­xis­te, po­re­cli­tă pro­gre­sism, sunt o pleia­dă de fii de bani ga­ta ai foști­lor se­cu­riști ca­re au stu­diat în străi­nă­ta­te și acum vin să po­ze­ze în oa­me­nii noi. Prin gândi­re și mo­dul de abor­da­re a pro­ble­me­lor

na­ţi­o­na­le, chiar sunt un mo­del in­spi­ra­ţi­o­nist din ce­ea ce au încer­cat de­func­te­le ide­o­lo­gii. Când îi ve­zi cum înju­ră, cât de gre­gari sunt, ai fa­ce ca Ba­dea Ni­co­lae, ai scu­i­pa în pi­ept și ai spu­ne „Pi­ei, sa­ta­nă!“. Ei au idei pu­ţi­ne și fi­xe. Sunt noii Che Gue­va­ra. Un șir lung de te­ro­riști ide­o­lo­gici, ca­re înce­ar­că să răs­toar­ne ve­chi­le par­ti­de pen­tru a se pu­ne ei pe lo­cu­ri­le li­be­re. N-au ni­cio idee. Sunt doar Gi­că Con­tra! Dau foc și fug. Ăsta e com­por­ta­men­tul de pom­pi­eri ai Ordi­nu­lui de du­că. Ati­tu­di­nea lor es­te dia­me­tral opu­să ve­chi­lor pașop­tiști. Aceia au mo­der­ni­zat ţa­ra și au schim­bat sis­te­mul de învă­ţă­mânt.

Da­că pașop­tiștii și-au iu­bit nea­mul, oa­me­nii noi pro­puși de USR și PLUS hu­lesc. Le pu­te ce e ro­mânesc. Zic că le e ruși­ne că sunt ro­mâni. Tot ce e ve­ri­ta­bil și tra­di­ţi­o­na­list tre­bu­ie dis­trus. În min­tea lor. Bi­se­ri­ca es­te opi­ul po­po­ru­lui. Par­că ide­ea asta a mai apă­rut când­va... Sunt re­vo­lu­ţi­o­nari de pro­fe­sie, dar fă­ră să ai­bă li­be­ră prac­ti­că. În 1989 erau în bur­ta ma­mei sau nu erau de­loc.

De un­de por­nește pro­gre­sis­mul? Omul Nou în ce la­bo­ra­tor a fost cre­at? Ci­ne e în spa­te­le lui? Ci­ne-l pă­pușă­rește?

În SUA au avut loc pri­me­le ex­pe­ri­men­te so­cia­le cu ast­fel de Mar­tori ai noii orându­iri. Pen­tru a nu avea pro­ble­me cu ares­ta­rea gândi­rii, Big Brot­her-ul Lu­mii Noi a ales pa­ţa­chi­ne, ve­de­te de Hool­ly­wood, ser­vi­toa­re cu agen­de co­rec­te po­li­tic, în ro­lu­ri­le noi­lor me­nes­tre­li ai no­u­lui val in­ti­tu­lat pro­gre­sism.

De ce nu-și mai zic so­cia­liști? Înain­te de a răs­pun­de la între­ba­rea de mai sus, poa­te ar tre­bui să cău­tăm a înțe­le­ge de ce ra­di­ca­lii de stânga din Ame­ri­ca nu se

mai nu­mesc „so­cia­liști“sau „co­mu­niști“(sau chiar „li­be­ra­li“). Ari­pa ra­di­ca­lă de stânga s-a re­bran­du­it ca „Mișca­rea Pro­gre­sis­tă“, iar „pro­gre­siștii“ac­ţi­o­nea­ză și ocu­pă în pre­zent ce­le mai înal­te ni­ve­luri din gu­ver­nul SUA. De aco­lo sus­ţin ca­mu­flat ide­o­lo­gia so­cia­lis­tă, având gri­jă să nu li se mai pu­nă eti­che­te de „co­mu­niști“sau „so­cia­liști“. De ce a fost ne­voie de re­bran­ding? De ce so­cia­liștii și co­mu­niștii se nu­mesc acum „pro­gre­siști“?

O par­te a răs­pun­su­lui poa­te fi gă­si­tă într-un stu­diu re­cent al Cen­tru­lui de Cer­ce­ta­re PEW, ca­re a ară­tat că 68% din­tre ame­ri­cani re­a­cți­o­nea­ză po­zi­tiv la cu­vântul „pro­gre­sist“, în timp ce doar 23% au o re­a­cție ne­ga­ti­vă. Pe de altă par­te, 59% din­tre ame­ri­cani au o re­a­cție ne­ga­ti­vă la cu­vântul „so­cia­lism“, în timp ce doar 29% au o re­a­cție po­zi­ti­vă la sim­pla ros­ti­re a cu­vântu­lui „so­cia­list“.

Poa­te că ni­ci­un­de în lu­me so­cia­liștii nu au atât de ma­re pu­te­re ca în Con­gre­sul și în Se­na­tul ame­ri­can. Un grup re­pre­zen­ta­tiv, for­mat din 81 de con­gres­meni și se­na­tori, are re­lații adânci și de lun­gă du­ra­tă cu mișca­rea so­cia­lis­tă din Ame­ri­ca. În pre­zent își im­pu­ne agen­da le­gis­la­ti­vă mar­xis­tă în le­gis­lație. Lu­cre­a­ză la dez­mem­bra­rea stra­te­gi­că a sta­tu­lui și la ne­res­pec­ta­rea Con­sti­tuți­ei. Acţi­u­nea gru­pu­lui, strâns le­gat cu func­ţi­o­nă­ri­mea din Admi­nis­tra­ţie, are o sin­gu­ră mi­si­u­ne: di­so­lu­ţia lu­mii tra­di­ţi­o­na­le și im­pu­ne­rea unor agen­de ar­bi­tra­re so­ci­e­tă­ţii, în mă­su­ră să im­pu­nă prin for­ţă co­rec­ti­tu­di­nea po­li­ti­că. Așa no­te­a­ză o pu­bli­ca­ţie ame­ri­ca­nă de pres­ti­giu, ex­trem de con­ser­va­toa­re. Se­a­mă­nă cu ce­va? În Eu­ro­pa, mo­de­lul a fost ex­por­tat și a prins con­tur în Gre­cia, Fran­ţa, Spa­nia, un­de

Po­de­mos a blo­cat func­ţi­o­na­rea gu­ver­nu­lui timp de trei ani.

Re­cent, la Pa­ris, ce­le­brul zia­rist Ra­du Por­to­ca­lă a di­se­cat mișca­rea En Mar­che și mai ales ema­na­tul aces­teia, Emma­nuel Ma­cron, pro­dus de la­bo­ra­tor 100%. Nu­mai că Omul Nou din no­ua „Co­mu­nă din Pa­ris“a cam eșuat, pro­tes­tul in­ter­mi­na­bil al „ves­te­lor gal­be­ne“ară­tând că mă­su­ri­le pro­mi­se în cam­pa­nie erau niște fan­tas­ma­go­rii.

Păi, ce pro­pu­ne și Nă­sui, alt fiu de fost..., ca ti­ne­rii să nu mai plă­te­as­că im­po­zi­te și ta­xe, nu tot înspre fan­te­zi­i­le pi­ca­rești din Car­ti­e­rul La­tin s-ar du­ce?

Pro­gre­sis­mul are for­ţă de con­ta­gi­u­ne pen­tru că pre­di­că mi­nuni pe ca­re cei oda­tă aju­nși la pu­te­re nu le pot re­a­li­za.

Re­pre­zen­tan­ţii săi se înca­dre­a­ză per­fect în pro­fi­lul proi­ec­tat de na­ziști și de co­mu­niști al Omu­lui Nou. Insen­si­bil, vul­gar, nes­pă­lat, agre­siv, jus­ti­ţiar, gă­lă­gi­os și, nu în ul­ti­mul rând, sec­tar.

Da­că ar fi să-l ase­măn te­ro­ris­mu­lui re­li­gi­os, ast­fel de fi­in­ţe cre­a­te în la­bo­ra­toa­re­le se­cre­te pot fi les­ne nu­mi­te ta­li­bani ai ordi­nu­lui de dis­tru­ge­re în ma­să.

Prin di­so­lu­ţia sta­tu­lui și pu­ne­rea la po­dea a ori­că­ror rându­i­e­li, ei ră­mân cu un spa­ţiu des­chis, chiar gol, în ca­re să-și im­pu­nă pro­pri­i­le re­gu­li. Și atunci, să nu mai aud pe ci­ne­va că va ur­la „Vrem li­ber­ta­te!“. Ăștia sunt mai răi ca Be­ria sau Go­e­ring, pen­tru că sunt mai șco­li­ţi și au la dis­po­zi­ţie Cy­bor­gii, des­pre ca­re voi vor­bi într-un nu­măr vi­i­tor.

MA­RI­US GHI­LE­ZAN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.