Ten­si­uni prin „ju­de­ţe­ne­le“prin­ci­pa­le­lor par­ti­de ale Pu­te­rii și Opo­zi­ţi­ei, PSD și PNL

Vi­ce­preșe­din­te­le PNL Vic­tor Do­bre e iz­go­nit din se­di­ul PNL Ga­lați de șe­ful or­ga­ni­zați­ei, iar de­pu­ta­tul PSD Ni­co­lae Ba­cal­bașa e „pârât” într-un răz­boi în in­sta­nță cu preșe­din­te­le exe­cu­tiv al PSD Ga­lați.

Romania Libera - - Din Ţară - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

Da­că la „Cen­tru” se ac­ce­le­re­a­ză pre­gă­ti­rea cam­pa­ni­ei elec­to­ra­le pen­tru ale­ge­ri­le pen­tru Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, cu son­da­je de opi­nie, anu­nța­rea lis­te­lor, lup­te gre­le da­te pe ul­ti­ma su­tă de me­tri de po­li­ti­ci­e­nii cu do­sa­re pe­na­le ca­re vor un loc eli­gi­bil pe lis­tă ca­re să le asi­gu­re imu­ni­ta­tea, în une­le din­tre or­ga­ni­zați­i­le ju­dețe­ne ale prin­ci­pa­le­lor par­ti­de de la Pu­te­re și din Opo­ziție, PSD și PNL, apar și alt gen de ten­si­uni. Es­te vor­ba de dis­pu­te in­ter­ne pro­vo­ca­te de ri­va­li­tăți, or­go­lii, con­flic­te mai ve­chi sau mai noi, ca­re încep să fie tra­nșa­te la ner­vi, dar și în per­spec­ti­va ale­ge­ri­lor lo­ca­le și par­la­men­ta­re din 2020. Sunt mă­ci­na­te de ast­fel de con­flic­te in­ter­ne or­ga­ni­zați­i­le din Ga­lați ale PNL și PSD.

La PNL - un răz­boi al or­go­li­i­lor, la PSD - „sche­le­te­le din du­lap”

În ca­zul PNL Ga­lați exis­tă un răz­boi dus de ac­tua­lul preșe­din­te, se­na­to­rul Ge­or­ge Stângă, împo­tri­va fos­tu­lui li­der, de­pu­ta­tul Vic­tor Do­bre, vi­ce­preșe­din­te PNL și fost mi­nis­tru al Admi­nis­trați­ei. La PSD

Ga­lați, or­ga­ni­zație con­tro­la­tă cu mână de fi­er de eu­ro­par­la­men­ta­rul Dan Ni­ca, apar ten­si­uni pro­vo­ca­te de „sche­le­te­le din du­lap”. Con­si­li­ul Ju­dețe­an (CJ) Ga­lați, con­dus de preșe­din­te­le exe­cu­tiv al PSD Ga­lați, Cos­tel Fo­tea, tre­bu­ie să re­cu­pe­re­ze în in­sta­nță pre­ju­di­cii de su­te de mii de lei pro­du­se de de­pu­ta­tul Ni­co­lae Ba­cal­bașa până în 2016, când era preșe­din­te CJ. Ba­cal­bașa nu vrea să plă­te­as­că acești bani și ame­ni­nță cu dez­gro­pa­rea se­cu­rii răz­boi­u­lui.

Când dre­ap­ta e con­du­să de Stângă…

Pen­tru elec­to­ra­tul de dre­ap­ta din Ga­lați, ca­re își do­rește o înlo­cu­i­re la gu­ver­na­rea lo­ca­lă a coa­liți­ei PSD-ALDE de că­tre PNL, în co­la­bo­ra­re cu USR și PMP, es­te des­cu­ra­jant ce­ea ce se întâmplă la PNL Ga­lați. E un răz­boi ri­di­col, ca­re di­mi­nue­a­ză sco­rul elec­to­ral la Ga­lați al prin­ci­pa­lu­lui par­tid din opo­ziție. În 2016, li­de­rul de atunci al or­ga­ni­zați­ei, Vic­tor Do­bre, a fă­cut câte­va ma­ne­vre sur­prin­ză­toa­re. Prin schim­ba­rea com­po­ne­nței struc­tu­ri­lor de con­du­ce­re și aran­ja­rea vo­tu­ri­lor au fost eli­mi­nați de pe lis­te­le pen­tru ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re chi­rur­gul Paul Ichim, ca­re era din 2008 se­na­tor PNL, și de­pu­ta­tul Mir­cea Toa­der, par­la­men­tar din anul 2000, fost li­der al Gru­pu­lui PDL din Ca­me­ra De­pu­tați­lor. În lo­cul lui Ichim, pe lo­cul 1 al lis­tei pen­tru Se­nat a fost pus Ge­or­ge Stângă, li­de­rul or­ga­ni­zați­ei de ti­ne­ret,

iar lo­cul 1 al lis­tei pen­tru Ca­me­ră a fost al lui Do­bre. Aces­te aran­ja­men­te au adus de­za­mă­gi­re mul­tor mem­bri PNL, ca­re nu s-au mai im­pli­cat în cam­pa­nia elec­to­ra­lă, iar la ale­ge­ri­le din de­cem­brie 2016 PNL Ga­lați a obți­nut re­zul­ta­te foar­te sla­be, man­da­tul de se­na­tor al lui Stângă și cel de de­pu­tat al lui Do­bre. În apri­lie 2017, Do­bre i-a pa­sat lui Stângă șe­fia or­ga­ni­zați­ei, pri­mind în schimb su­sți­ne­rea pen­tru fun­cția de vi­ce­preșe­din­te al PNL la ni­vel nați­o­nal. No­ul șef al PNL Ga­lați, Ge­or­ge Stângă, a încer­cat să își mă­re­as­că au­to­ri­ta­tea prin mă­suri ca­re i-au do­ve­dit mai de­gra­bă lip­sa de abi­li­ta­te în con­du­ce­rea unei or­ga­ni­zații de dre­ap­ta. La un par­tid de stânga, la PSD i-ar fi reușit. A ur­mat un val de de­mi­sii. În mar­tie 2018 a de­mi­si­o­nat din fun­cții și ul­ti­mul me­dic ca­re mai era în struc­tu­ri­le or­ga­ni­zați­ei, car­di­o­lo­gul Mi­hai Bu­ca­tan­schi, ne­mu­lțu­mit că a fost san­cți­o­nat de Stângă pen­tru că încă nu își fă­cu­se co­mi­sie de se­cție de vo­ta­re din 5 oa­meni. Da­că înce­pând cu anii ‘90 PNL Ga­lați avea prin­tre mem­bri foar­te mu­lți me­dici cu­nos­cuți, res­pec­tați de gă­lățeni, acum nu mai are nici un me­dic în struc­tu­ri­le sa­le.

Se­na­to­rul Stângă a schim­bat broas­ca de la ușa de­pu­ta­tu­lui Do­bre!

Re­cent s-a întâmplat și un epi­sod ab­surd: la or­di­nul preșe­din­te­lui PNL Ga­lați a fost schim­ba­tă ya­la de la ca­bi­ne­tul lui Vic­tor Do­bre. Vi­ce­preșe­din­te­le PNL la ni­vel

nați­o­nal și-a gă­sit „ba­ga­je­le” în sub­so­lul se­di­u­lui PNL. In­vi­tat la o emi­si­u­ne a te­le­vi­zi­u­nii „Re­a­li­ta­tea Ga­lați Brăila”, Vic­tor Do­bre a re­cu­nos­cut si­tuația pe­ni­bi­lă, că la PNL po­li­ti­ca a co­bo­rât la ni­ve­lul schim­bă­rii ya­lei.

Mo­de­ra­tor: „Când se in­tră în se­di­ul PNL Ga­lați, pri­mul bi­rou din stânga es­te bi­ro­ul dum­nea­voas­tră. Aud că v-au schim­bat ya­la. Că nu mai aveți ac­ces la bi­ro­ul dum­nea­voas­tră”. Vic­tor Do­bre: „A fost bi­ro­ul preșe­din­te­lui în ul­ti­mii ani. Ani de zi­le a fost ca­bi­ne­tul dom­nu­lui se­na­tor Paul Pă­cu­ra­ru. Eu eram preșe­din­te­le or­ga­ni­zați­ei și el era se­na­tor. Du­pă ce a ple­cat din po­li­ti­că, în 2008, aco­lo a fost ca­bi­ne­tul meu”.

Mo­de­ra­tor: „Și acum dom­nul Stângă vrea bi­ro­ul de pe stânga!”. Vic­tor Do­bre: „Da, e in­te­nția asta”. Mo­de­ra­tor: „A venit să dis­cu­te cu dum­nea­voas­tră?”. Vic­tor Do­bre: „Pro­ba­bil că da­că ar ve­ni să dis­cu­te ar fi altce­va”.

Mo­de­ra­tor: „N-a venit să dis­cu­te cu dum­nea­voas­tră”.

Vic­tor Do­bre: „Nu”.

Mo­de­ra­tor: „Și v-a schim­bat încu­i­e­toa­rea la bi­rou!”

Vic­tor Do­bre: „Nu știu da­că el. În ori­ce caz, nu m-am si­mțit bi­ne, mo­tiv pen­tru ca­re mi-am des­chis un alt ca­bi­net par­la­men­tar”.

Da­că în prag de ale­geri un se­na­tor PNL n-are altce­va mai bun de fă­cut de­cât să schim­be ya­la de la ușa bi­ro­u­lui unui de­pu­tat PNL, la Ga­lați se pro­fi­le­a­ză o lun­gă pre­lun­gi­re a eti­che­tei de „ju­deț roșu”.

Ba­cal­bașa, în răz­boi cu preșe­din­te­le exe­cu­tiv al PSD Ga­lați

În va­ra tre­cu­tă, pe ro­lul Tri­bu­na­lu­lui Ga­lați a apă­rut do­sa­rul 2491/121/2018, în ca­re „re­cla­mant” es­te CJ Ga­lați, iar de­pu­ta­tul PSD Ni­co­lae Ba­cal­bașa are ca­li­ta­tea de „pârât”. Do­sa­rul nu poa­te fi pus la dis­po­ziția pre­sei înain­tea pro­ce­du­ri­lor de înce­pe­re efec­ti­vă a pro­ce­su­lui. Dar cum es­te vor­ba de o acți­u­ne în con­ten­ci­os ad­mi­nis­tra­tiv, iar obi­ec­tul acți­u­nii în in­sta­nță es­te „pre­te­nții”, avem cer­ti­tu­di­nea că e vor­ba de pre­ju­di­cii pro­du­se de „pârâtul” Ni­co­lae Ba­cal­bașa „re­cla­man­tu­lui” CJ Ga­lați. Ac­tua­lul preșe­din­te al CJ Ga­lați, Cos­tel Fo­tea, a re­fu­zat să ne dea vreun de­ta­liu, spu­nând că es­te o acți­u­ne pe rol. Alt­fel un per­so­naj co­mu­ni­ca­tiv, Fo­tea re­fu­ză să co­men­te­ze su­bi­ec­tul pen­tru că acți­u­nea în in­sta­nță e tran­sla­ta­tă în con­text po­li­tic. Cos­tel Fo­tea, cel ne­voit să des­chi­dă acți­u­nea în in­sta­nță la ce­re­rea Cu­rții de Con­turi, es­te și preșe­din­te­le exe­cu­tiv al PSD Ga­lați, iar „pârâtul” es­te Ni­co­lae Ba­cal­bașa, de­pu­tat PSD de Ga­lați. E un răz­boi în in­sta­nță între doi li­deri ai PSD Ga­lați. Sur­se din PSD Ga­lați ne-au de­cla­rat că la un mo­ment dat Fo­tea ar fi spus în le­gă­tu­ră cu acest pro­ces că a gă­sit niște „sche­le­te în du­lap”. Ace­le­ași sur­se mai spun că „Ba­cal­bașa ame­ni­nță prin se­diu că, da­că va fi obli­gat să scoa­tă vreun leu din bu­zu­nar, va fa­ce dez­vă­lu­iri des­pre ce se întâmplă în PSD Ga­lați la Ro­mânia TV”.

Pre­ju­di­ci­i­le pro­du­se de Ba­cal­bașa, dez­vă­lu­i­te de „Ro­mânia li­be­ră”

Sur­se din CJ Ga­lați ne-au de­cla­rat că ju­riștii au des­chis acți­u­nea în in­sta­nță pen­tru re­cu­pe­ra­rea pre­ju­di­ci­i­lor de cir­ca 200.000 de lei pro­du­se prin can­ti­tăți­le enor­me de car­bu­ra­nți pe ca­re, în ca­li­ta­te de preșe­din­te al CJ, Ni­co­lae Ba­cal­bașa le-a alo­cat ile­gal mași­ni­lor sa­le de ser­vi­ciu. Aces­te pa­gu­be adu­se ba­nu­lui pu­blic au fost dez­vă­lu­i­te în mai 2015 de „Ro­mânia li­be­ră” și do­uă luni mai târziu pre­ju­di­ci­i­le erau con­sta­ta­te de Cur­tea de Con­turi, ca­re a efec­tuat un con­trol ca ur­ma­re a dez­vă­lu­i­ri­lor noas­tre. În ca­li­ta­te de preșe­din­te CJ, Ba­cal­bașa și-a alo­cat mai mul­te mașini de ser­vi­ciu, Vol­kswa­gen-ul Tua­reg GL-01-CJG, Sko­da Octa­via GL-42-CJG și Da­cia Pa­puc GL-18-CJG, fi­e­ca­re cu co­ta ei de ben­zi­nă. În 2013, pen­tru de­pla­să­ri­le lui Ba­cal­bașa cu Tua­re­gul s-au con­su­mat 7.081 li­tri de ben­zi­nă, cu 5.281 li­tri mai mult de­cât co­ta alo­ca­tă le­gal. O de­păși­re cu 293%! În 2013, cu Tua­re­gul și Sko­da au par­curs 38.000 km. În 2014, Ba­cal­bașa a par­curs cu Sko­da 14.375 km, iar cu Da­cia alți 28.375 km. În to­tal, în 2014, a par­curs 42.750 km, mai mult de­cât cir­cum­fe­ri­nța Pă­mântu­lui la Ecua­tor, de 40.076 km. Mul­te din­tre de­pla­să­ri­le sa­le de la Ga­lați la Bu­cu­rești nu ave­au un scop ad­mi­nis­tra­tiv, ci erau pen­tru par­ti­ci­pa­rea sa la tal­kshow-uri­le de la „Ro­mânia TV” și „Ante­na 3”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.