DREPT LA SĂNĂTATE

Romania Libera - - Sănătate -

Po­lua­rea at­mos­fe­ri­că, re­pre­zin­tă de mult timp o pro­ble­mă de me­diu și de sănătate și ar tre­bui con­si­de­ra­tă și din per­spec­ti­va încăl­că­rii drep­tu­ri­lor omu­lui, spu­ne un ra­por­tor spe­cial al Orga­ni­za­ţi­ei Na­ţi­u­ni­lor Uni­te (ONU) pe do­me­ni­ul drep­tu­ri­lor fun­da­men­ta­le și al me­di­u­lui. Ex­per­ţii aver­ti­ze­a­ză că vic­ti­me­le po­luă­rii de­pășesc nu­mă­rul de­ce­se­lor cau­za­te de răz­boi, cri­me, tu­ber­cu­lo­ză, HIV, SIDA și ma­la­rie la un loc. În ul­ti­mii 15 ani, me­dici și oa­meni de ști­in­ţă au re­a­li­zat stu­dii ca­re au des­co­pe­rit cât de no­ci­vă poa­te fi po­lua­rea pen­tru sănătate, pro­vo­când de la bo­li car­dia­ce și can­cer de plă­mâni până la afec­ţi­uni neu­ro­lo­gi­ce, pre­cum Alzhei­mer.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.