Atmos­fe­ră in­cen­dia­ră la Că­lă­rași

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Pen­tru a cin­cea oa­ră con­se­cu­tiv, Fe­de­rația Ro­mână de Fot­bal a or­ga­ni­zat tur­neul fi­nal al Cu­pei Ro­mâni­ei în for­mat cu pa­tru echi­pe, cu se­mi­fi­na­le și fi­na­lă în do­uă zi­le. Sa­la Po­li­va­len­tă ”Ion. C. Ne­a­gu” din Că­lă­rași a fost gaz­da aces­tui eveni­ment ma­jor la ca­re au par­ti­ci­pat pa­tru din­tre ce­le mai bu­ne echi­pe din ța­ră. Ma­rea ab­sen­tă a fost Infor­ma­ti­ca Ti­mișoa­ra, deți­nă­toa­rea en ti­tre a tro­feu­lui, dar și cam­pi­oa­na în exer­cițiu.

Pri­mul meci al cu­pla­ju­lui a fost cel din­tre Uni­ted Ga­lați și CSM Tg. Mu­reș, for­mație din eșa­lo­nul se­cund. Gă­lățe­nii au con­dus cu 1-0 du­pă un gol su­perb mar­cat de Las­cu, dar mu­reșe­nii, li­deri vir­tual pro­mo­vați

în Li­ga a II-a, au ofe­rit o re­pli­că pes­te aștep­tări. Ei au ega­lat du­pă o sche­mă cu por­tar avan­sat, omul în plus fi­ind chiar ju­că­to­rul de­sem­nat să poar­te tri­co­ul de goal-ke­e­per.

Pre­lun­gi­ri­le au fost evi­ta­te de că­tre an­tre­no­rul ju­că­tor de la Ga­lați, Flo­rin Ignat, ca­re, cu 55 de se­cun­de înain­te de fi­nal, a tri­mis un șut pu­ter­nic din afa­ra se­mi­cer­cu­lui, la un cor­ner. Uni­ted Ga­lați s-a im­pus ast­fel cu 2-1 și s-a ca­li­fi­cat pen­tru fi­na­la de ase­a­ră.

Cea mai ma­re per­for­ma­nță pen­tru Du­nă­rea Că­lă­rași

În cea de-a do­ua se­mi­fi­na­lă, la ca­re au fost pre­ze­nți aproa­pe 1.000 de spec­ta­tori, gaz­da pa­tru­la­te­ru­lui, Du­nă­rea Că­lă­rași, a învins-o pe re­du­ta­bi­la

Au­to­ber­ga­mo De­va, fi­na­lis­ta ul­ti­me­lor do­uă ediții de Cu­pa Ro­mâni­ei, cu un ne­ve­ro­si­mil 5-2. A fost din nou un meci în ca­re fut­sa­lul s-a ri­di­cat la un ni­vel ca­li­ta­tiv de­o­se­bit. Hu­ne­do­re­nii, mai ma­turi și mai ex­pe­ri­men­tați, au pă­că­tu­it prin sche­me ușor de ghi­cit și prin uti­li­za­rea unui nu­măr res­trâns de spor­ti­vi, în fa­ze­le-cheie. Por­ta­rul To­niță, ti­tu­la­rul nați­o­na­lei, a greșit la pri­mul gol, însă ro­mâno-por­tu­ghe­zul Pau­lo Fer­rei­ra a mar­cat cu câte­va se­cun­de înain­te de pau­ză un gol de ki­no­gra­mă, șu­tând im­pa­ra­bil la vin­clu.

În par­tea se­cun­dă, du­nă­re­nii au pre­luat con­du­ce­rea cu 2-1 și cu 3-2, iar fi­na­lul a se­mă­nat mai de­gra­bă cu un meci de ho­chei pe ghe­ață. Au­to­ber­ga­mo

a fo­rțat cu înlo­cu­i­rea por­ta­ru­lui, așa că, pe do­uă in­ter­ce­pții, că­lă­rășe­nii au mar­cat din pro­pria ju­mă­ta­te de te­ren. Scor fi­nal 5-2 pen­tru Du­nă­rea Că­lă­rași, ca­re scrie is­to­rie

pen­tru mu­ni­ci­pi­ul și ju­dețul da­nu­bian, ca­li­fi­cându-se în fi­na­la Cu­pei Ro­mâni­ei.

In­te­re­sant de sem­na­lat, pen­tru tro­feu, ase­a­ră, de la ora 18.00, s-au întâlnit

do­uă echi­pe cu an­tre­nori ju­că­tori: Flo­rin Ignat la Uni­ted Ga­lați, res­pec­tiv Marian Țo­târcă la Du­nă­rea Că­lă­rași.

Vom re­ve­ni cu amă­nun­te!!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.