Pon­ta fa­ce pe stânga ro­lul lui Ci­o­loș pe dre­ap­ta

Romania Libera - - Prima Pagina - Ma­ri­us Ghi­le­zan

Vic­tor Pon­ta a fost de­mis în ur­ma unei ca­tas­tro­fe. Ca­tas­tro­fa a im­pus un gu­vern al Se­cu­ri­tății. Se­cu­ri­ta­tea i-a fă­cut do­sa­re pe­na­le lui Vic­tor Pon­ta. Vic­tor Pon­ta a fost plim­bat pe la DNA sub re­flec­toa­re. Vic­tor Pon­ta es­te un po­li­ti­cian ati­pic. Ple­a­că de la pu­te­re, lu­cru rar întâlnit

în lu­me. Și ce fa­ce? Își con­sti­tu­ie un grup po­li­tic. Fă­ră pre­te­nția de iden­ti­ta­te. Mușcă din ma­jo­ri­ta­te, dar nu se de­cla­ră de opo­ziție. Păi, cum așa?

Da­că ești împo­tri­va par­ti­du­lui de la gu­ver­na­re înse­am­nă că ești în opo­ziție. Clar ca lu­mi­na zi­lei. Nu­mai că Vic­tor Pon­ta re­fu­ză ală­tu­ra­rea

față de aceștia. Își înfi­i­nțe­a­ză un par­tid nu­mit, iro­nic, Pro Ro­mânia. Fă­ră doc­tri­nă, fă­ră pro­gram. Doar cu in­te­nția de a fu­ra vo­turi de la PSD și de a fu­ra mem­brii din fi­lia­le? Oda­tă cu înfi­i­nța­rea par­ti­du­lui, hop, toa­te do­sa­re­le s-au anean­ti­zat. În duh și pa­ce. Ni­meni nu le mai are de gri­jă. Au tre­cut,

cum se zi­ce, de par­tea po­po­ru­lui. Hi­la­ră era pre­ze­nța lui Vic­tor Pon­ta într-un stu­dio în ca­re până nu de­mult era cru­ci­fi­cat.

Cum a reușit să adu­ne oa­meni și să con­te­ze în so­ci­e­ta­te și în mă­su­ră­to­ri­le elec­to­ra­le?

Poa­te fi Vic­tor Pon­ta mai im­por­tant de­cât pa­re? E doar o per­ce­pție că e un par­tid­ma­nșon?

Oda­tă cu apa­riția fă­ră re­zer­ve a ge­ne­ra­lu­lui SIE Pre­doiu s-a pus abți­bil­dul de par­tid al Se­cu­ri­tății.

Sin­gu­rul mo­tiv pen­tru ca­re es­te ți­nut în viață, ca struc­tu­ră ana­cro­ni­că, ar fi ad­ver­si­ta­tea față de Drag­nea.

Oda­tă ce Li­viu Drag­nea ar pi­er­de pu­te­rea, să pre­su­pu­nem, ar fi re­a­les Pon­ta într-o fun­cție re­pre­zen­ta­ti­vă în PSD? Eu nu cred. I s-a pus eti­che­ta nu nu­mai de tră­dă­tor, ci și de co­la­bo­rați­o­nist cu Re­pu­bli­ca De­nea să vi­nă să vă ia. Un fel de Re­pu­bli­că de la Vi­chy. Nu de aco­lo de un­de mai vi­ne apa mi­ne­ra­lă.

În con­diți­i­le da­te, Vic­tor Pon­ta e pe po­ziția de lo­ser în ori­ce si­tuație. E poar­tă-n ca­să. Cum ar mai pu­tea eva­da în vreo ca­ri­e­ră sau vreo po­ziție? Ni­meni nu între­ve­de vreun es­ca­pe, vor­ba en­gle­zu­lui.

Păi și, chiar așa, Vic­tor Pon­ta să se si­nu­ci­dă po­li­tic nu­mai din frus­tra­rea și dis­pe­ra­rea că Li­viu Drag­nea e șef și el a zgâriat prea mult pe la uși­le con­du­ce­rii, ca un pu­del flă­mând?

Mișca­rea Pro Ro­mânia es­te mai de­gra­bă un alt UNPR: o încer­ca­re de a slă­bi fo­rța par­la­men­ta­ră a PSD, până la mo­di­fi­ca­rea struc­tu­rii po­li­ti­ce a Par­la­men­tu­lui Ro­mâni­ei, astfel încât să fa­că jo­cul opo­ziți­ei ca­re vrea să răs­toar­ne Gu­ver­nul. Dar Vic­tor Pon­ta a de­cla­rat de atâtea ori că nu vrea acest lu­cru.

Fos­tul prim-mi­nis­tru vrea să fie bi­ne și cu bir­ja, și cu tăr­tă­cuța? E foar­te greu de iden­ti­fi­cat vreun por­tret pen­tru Vic­tor Pon­ta.

Ecuația cu mai mul­te ne­cu­nos­cu­te pa­re a avea un sin­gur răs­puns. Par­ti­dul lui Pon­ta e fă­cut de Se­cu­ri­ta­te, ca va­rian­ta din stânga a altui par­tid de stânga, nășit de ace­e­ași in­sti­tuție de re­pre­si­u­ne.

PSD-ului i-a fă­cut un ser­vi­ciu. L-a cu­rățat de vi­ruși și de cei ca­re um­blă cu ci­oa­ra vop­si­tă prin Par­la­ment. Pa­ra­fra­zând un alt li­der al PSD, s-au de­mas­cat.

Par­ti­dul-ba­la­ma al lui Pon­ta nu poa­te oferi o gu­ver­na­re

via­bi­lă și nici nu poa­te ga­ran­ta ro­mâni­lor con­ti­nua­rea po­li­ti­ci­lor im­pu­se de PSD pri­vind crește­ri­le sa­la­ria­le și ma­jo­ra­rea pen­si­i­lor.

În aces­te con­diții, de­cla­rați­i­le dis­pe­ra­te ale lui Pon­ta îl apro­pie, pe el și par­ti­dul pe ca­re-l con­du­ce, de co­rul de­la­to­ri­lor și al tră­dă­to­ri­lor de ța­ră. Cum să-și spu­nă Pro Ro­mânia, cât timp fa­ce to­tul împo­tri­vă?

Ma­ro­ta „in­te­re­su­lui nați­o­nal“, pre­lua­tă de Pon­ta de la nașul Oprea, nu mai pă­că­lește pe ni­meni. Inte­re­se­le lui Pon­ta sunt doar inte­re­se­le elec­to­ra­le per­so­na­le sau inte­re­se­le noii Se­cu­ri­tă­ţi, pe ca­re o re­pre­zin­tă.

Pe vre­muri ave­am mul­te îndoi­e­li des­pre el. Acum am prea mul­te cer­ti­tu­dini. Orgo­li­i­le l-au ză­pă­cit. Pro Ro­mânia nu are de­cât un sin­gur azi­mut: fur­tul de par­la­men­tari, fur­tul de vo­turi, fur­tul de pri­mari și de con­si­li­eri lo­ca­li, fur­tul uni­cei idei puți­ne și fi­xe a UNPR.

Pe ci­ne slu­jește Vic­tor Pon­ta? Răs­pun­sul și-l dă fi­e­ca­re.

MA­RI­US GHI­LE­ZAN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.