Arma­ta vrea să an­ga­je­ze pes­te 800 de ofi­ţeri și de su­bo­fi­ţeri

Mi­nis­te­rul Apă­ră­rii Nați­o­na­le a anu­nțat că înce­pe o no­uă cam­pa­nie de re­cru­ta­re pen­tru can­di­dații ci­vi­li ca­re vor să de­vi­nă ofițeri sau su­bo­fițeri în Arma­ta Ro­mână.

Romania Libera - - Actualitat­e - Mi­hai Diac FOTO AGERPRES

Con­form anu­nțu­lui pu­bli­cat de Mi­nis­te­rul Apă­ră­rii Nați­o­na­le (MApN), ieri au înce­put re­cru­tă­ri­le pen­tru for­ma­rea ofițe­ri­lor și su­bo­fițe­ri­lor în ac­ti­vi­ta­te pe așa-nu­mi­ta „fi­li­e­ră in­di­rec­tă“. În anul șco­lar 2019-2020, MApN scoa­te la con­curs 109 lo­curi pen­tru for­ma­rea ofițe­ri­lor și 681 de lo­curi pen­tru pre­gă­ti­rea su­bo­fițe­ri­lor.

Pen­tru ofițeri, lo­cu­ri­le scoa­se la con­curs sunt în ur­mă­toa­re­le spe­cia­li­tăți mi­li­ta­re: Edu­cație fi­zi­că, Fi­na­nțe – con­ta­bi­li­ta­te, Jus­tiție mi­li­ta­ră, Con­stru­cții, Psi­ho­lo­gie, Inten­de­nță, Me­di­ci­nă ge­ne­ra­lă, Ingi­ner de sis­te­me și echi­pa­men­te in­for­ma­ti­ce.

Su­bo­fițe­rii re­cru­tați pe fi­li­e­ra in­di­rec­tă vor fi pre­gă­tiți în do­me­nii prin­tre ca­re se nu­mă­ră Sa­ni­tar, Mu­zici mi­li­ta­re, Con­stru­cții, Au­to și me­ca­nic con­duc­tor TAB,

Co­man­dant și me­ca­nic con­duc­tor tan­curi, Ge­niu, Infan­te­rie, Cer­ce­ta­re, Ra­che­te și ar­ti­le­rie an­tia­e­ria­nă, Co­mu­ni­cații, Infor­mații mi­li­ta­re, Po­liție mi­li­ta­ră, Fo­rțe spe­cia­le.

Pen­tru cea mai ma­re par­te a aces­tor spe­cia­li­tăți mi­li­ta­re, pro­be­le de con­curs in­clud și un test eli­mi­na­to­riu de lim­ba en­gle­ză. Fac ex­ce­pție can­di­dații pen­tru cur­su­ri­le de su­bo­fițeri de Mu­zici mi­li­ta­re pre­cum și vi­i­to­rii su­bo­fițeri sa­ni­tari, că­ro­ra nu li se ce­re să știe lim­ba en­gle­ză.

Pen­tru vi­i­to­rii su­bo­fițeri de la Fo­rțe­le spe­cia­le sunt pre­vă­zu­te pro­be fi­zi­ce eli­mi­na­to­rii,

cum ar fi ce­le de înot, ur­ca­rea pe frânghie, tra­ver­sa­rea unui tu­nel sub­te­ran pen­tru ve­ri­fi­ca­rea claus­tro­fo­bi­ei, pre­cum și un cros pe dis­ta­nța de 3.000 de me­tri.

Pen­tru toa­te do­me­ni­i­le se dau tes­te de ma­te­ma­ti­că, fi­zi­că, eco­no­mie sau le­gis­lație, în fun­cție de spe­cia­li­ta­tea ale­a­să.

Pro­be­le de con­curs vor înce­pe să se des­fășoa­re în lu­na iu­lie 2019.

Pre­gă­ti­rea can­di­dați­lor de­cla­rați ad­miși se va des­fășu­ra în in­sti­tu­te­le și în șco­li­le de apli­cație ale MApN. De exem­plu, vi­i­to­rii ofițeri me­dici,

psi­ho­lo­gi și de Edu­cație fi­zi­că, pre­cum și su­bo­fițe­rii de Mu­zi­că se vor pre­gă­ti la Bu­cu­rești. Vi­i­to­rii su­bo­fițeri sa­ni­tari și vi­i­to­rii ofițeri de sis­te­me in­for­ma­ti­ce se vor pre­gă­ti la Si­biu, iar su­bo­fițe­rii din do­me­ni­i­le au­to și tan­curi se vor in­strui la Pi­tești.

Do­me­ni­i­le pen­tru ca­re se or­ga­ni­ze­a­ză con­curs sunt ce­le în ca­re Arma­ta are un de­fi­cit de per­so­nal. De exem­plu, în acest an se or­ga­ni­ze­a­ză con­curs pen­tru for­ma­rea ofițe­ri­lor me­dici de me­di­ci­nă ge­ne­ra­lă, dar nu și pen­tru ofițeri me­dici sto­ma­to­lo­gi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.