GIS, des­fi­in­ţat pen­tru încăl­ca­rea Con­sti­tu­ţi­ei

Romania Libera - - Politică -

Pe 15 de­cem­brie 2016, Gu­ver­nul Da­cian Ci­o­loș a apro­bat o ho­tă­râre (955/2016) prin ca­re abro­ga ho­tă­rârea emi­să de Vic­tor Pon­ta pen­tru înfi­in­ţa­rea GIS. În ex­pu­ne­rea de mo­ti­ve a ho­tă­rârii de anu­la­re se pre­ci­ze­a­ză clar că prin ho­tă­rârea de înfi­i­nța­re a GIS, emi­să de Vic­tor Pon­ta, s-a încăl­cat Con­sti­tuția Ro­mâni­ei, pre­luându-se atri­buți­i­le CSAT. „Re­le­vant es­te art. 4 lit. b) din ace­as­tă ho­tă­râre, ca­re in­sti­tu­ie fap­tul că GIS coor­do­nea­ză ac­ti­vi­ta­tea struc­tu­ri­lor gu­ver­na­men­ta­le pen­tru cu­noaște­rea, pre­veni­rea și înlă­tu­ra­rea ris­cu­ri­lor în do­me­ni­ul pre­veni­rii și com­ba­te­rii cri­mi­na­li­tății ce con­sti­tu­ie ame­ni­nțări în do­me­ni­ul se­cu­ri­tății nați­o­na­le. Or, re­gi­mul C.S.A.T. de in­sti­tuție fun­da­men­ta­lă a sta­tu­lui es­te dat de sta­tu­tul său con­sti­tuți­o­nal, art. 119 din Le­gea fun­da­men­ta­lă me­nți­o­nând ex­pres ro­lul său în ca­drul au­to­ri­tăți­lor pu­bli­ce, res­pec­tiv ace­la de a or­ga­ni­za și coor­do­na uni­tar ac­ti­vi­tăți­le ca­re pri­vesc apă­ra­rea ță­rii și se­cu­ri­ta­tea nați­o­na­lă“, se me­nți­o­nea­ză în ex­pu­ne­rea de mo­ti­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.