Ce efec­te a avut pro­to­co­lul din­tre ANAF și Par­che­tul Ge­ne­ral

Impli­ca­rea in­spec­to­ri­lor ANAF în an­che­te­le pe­na­le es­te o mă­su­ră ba­za­tă pe do­uă ac­te nor­ma­ti­ve pro­mo­va­te de Vic­tor Pon­ta, ur­ma­te de un pro­to­col între ANAF și Par­che­tul Ge­ne­ral.

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

În iu­nie 2013, Gu­ver­nul con­dus de Vic­tor Pon­ta a apro­bat o or­do­na­nță de ur­ge­nță (74/2013) pri­vind une­le mă­suri pen­tru îmbu­nă­tăți­rea şi re­or­ga­ni­za­rea ac­ti­vi­tății Age­nți­ei Nați­o­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă (ANAF). În ur­ma or­do­na­nței, în ca­drul ANAF apa­re o en­ti­ta­te no­uă – Di­re­cția Ge­ne­ra­lă de Anti­frau­dă Fis­ca­lă. Ace­as­ta es­te de­fi­ni­tă drept „struc­tu­ră fă­ră per­so­na­li­ta­te ju­ri­di­că, cu atri­buții de pre­veni­re şi com­ba­te­re a ac­te­lor şi fap­te­lor de eva­zi­u­ne fis­ca­lă şi frau­dă fis­ca­lă şi va­ma­lă.“Inspec­to­rii anti­frau­dă din ca­drul aces­tei di­re­cții sunt de­ta­şați în ca­drul par­che­te­lor, în con­diți­i­le le­gii, pe pos­turi de spe­cia­liş­ti.

Mai mult, Pon­ta dă mem­bri­lor Di­re­cți­ei drep­tul de a pur­ta ar­me. „Per­so­na­lul Age­nți­ei ca­re ocu­pă fun­cții pu­bli­ce de in­spec­tor anti­frau­dă poar­tă, în tim­pul ser­vi­ci­u­lui, uni­for­mă, însem­ne dis­tinc­ti­ve, ecu­soa­ne şi, du­pă caz, ar­ma­ment şi alte mij­loa­ce teh­ni­ce uti­li­za­te ca mij­loc in­di­vi­dual de apă­ra­re, pro­te­cție şi co­mu­ni­ca­re, ca­re se atri­bu­ie gra­tu­it“, pre­ve­de or­do­na­nța de ur­ge­nță.

Pre­gă­ti­rea te­re­nu­lui pen­tru pro­to­col

Tot în 2013, Gu­ver­nul Vic­tor Pon­ta emi­te o ho­tă­râre pri­vind fun­cți­o­na­rea ANAF (520/2013). Po­tri­vit ho­tă­rârii, ve­hi­cu­le­le Di­re­cți­ei Ge­ne­ra­le anti­frau­dă fis­ca­lă sunt echi­pa­te cu însem­ne dis­tinc­ti­ve și cu mij­loa­ce de sem­na­li­za­re lu­mi­noa­să. Mai mult, Vic­tor Pon­ta s-a asi­gu­rat că el per­so­nal, în ca­li­ta­te de pre­mi­er, îi va nu­mi pe șe­fii Di­re­cți­ei. „Di­re­cția ge­ne­ra­lă anti­frau­dă fis­ca­lă es­te coor­do­na­tă de un vi­ce­preșe­din­te, cu rang de sub­se­cre­tar de stat, și con­du­să de un in­spec­tor ge­ne­ral anti­frau­dă, nu­miți prin de­ci­zie a prim-mi­nis­tru­lui“, pre­de­ve ac­tul nor­ma­tiv. Un alt ali­niat sti­pu­le­a­ză că „in­spec­to­rul ge­ne­ral anti­frau­dă es­te spri­ji­nit în ac­ti­vi­ta­tea de con­du­ce­re a Di­re­cți­ei ge­ne­ra­le anti­frau­dă fis­ca­lă de in­spec­tori ge­ne­ra­li ad­jun­cți anti­frau­dă, nu­miți în fun­cție prin de­ci­zie a prim-mi­nis­tru­lui.“

Ul­te­ri­or, Par­che­tul Înal­tei Cu­rți de Ca­sație și Jus­tiție (PÎCCJ) a sem­nat, în noi­em­brie 2013, un pro­to­col. Do­cu­men­tul a fost sem­nat din par­tea PÎCCJ de Ti­be­riu Nițu (pro­pus pen­tru ace­as­tă fun­cție de Vic­tor Pon­ta), iar pen­tru ANAF (in­sti­tuție din su­bor­di­nea Gu­ver­nu­lui) de Ge­lu Dia­co­nu. Pro­to­co­lul co­nți­ne o se­rie de pre­ve­deri prin ca­re ANAF, prin in­ter­me­di­ul Di­re­cți­ei de Com­ba­te­re a Frau­de­lor din ca­drul Di­re­cți­ei Ge­ne­ra­le Anti­frau­dă Fis­ca­lă, de­vi­ne or­gan de an­che­tă pe­na­lă. Cu alte cu­vin­te, pu­teri spo­ri­te pen­tru Di­re­cția Ge­ne­ra­lă anti­frau­dă, pe ba­za ac­te­lor nor­ma­ti­ve de­ja emi­se de Pon­ta. Astfel, unul din­tre ar­ti­co­le­le din pro­to­col pre­ve­de „de­tașa­rea în ca­drul uni­tăți­lor Mi­nis­te­ru­lui pu­blic a in­spec­to­ri­lor anti­frau­dă din ca­drul Di­re­cți­ei de Com­ba­te­re a Frau­de­lor“.

Și re­cla­ma­nți și an­che­ta­tori

Do­cu­men­tul sta­bi­lește „con­sti­tu­i­rea de echi­pe co­mu­ne ca­re să pro­ce­de­ze, pe ba­za unor pla­nuri de acți­u­ne, sub con­du­ce­rea și coor­do­na­rea pro­cu­ro­ri­lor, la va­lo­ri­fi­ca­rea infor­mați­i­lor și strînge­rea pro­be­lor pri­vind co­mi­te­rea unor in­fra­cți­uni“. ANAF și PÎCCJ vor avea în ve­de­re „ela­bo­ra­rea și de­ru­la­rea de stra­te­gii, ma­nua­le de bu­ne prac­tici, acți­uni și pro­gra­me co­mu­ne în ve­de­rea eva­luă­rii con­diți­i­lor ca­re fa­vo­ri­ze­a­ză și ge­ne­re­a­ză in­fra­cți­o­na­li­ta­tea în do­me­niu din ca­re să re­zul­te pre­mi­se­le acți­u­nii în co­mun“. Cu alte cu­vin­te, ANAF și PÎCCJ sta­bi­lesc, de co­mun acord, pe ci­ne să con­tro­le­ze. Do­cu­men­tul pre­ve­de că inspec­to­rii anti­frau­dă sunt de­tașați în ca­drul par­che­te­lor, nu­mă­rul ma­xim de pos­turi fi­ind 280. „Pe du­ra­ta de­tașă­rii inspec­to­rii anti­frau­dă își des­fășoa­ră ac­ti­vi­ta­tea sub au­to­ri­ta­tea ad­mi­nis­tra­ti­vă a con­du­că­to­ru­lui par­che­tu­lui și sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui în ce pri­vește ac­te­le efec­tua­te în cau­ză“, pre­ve­de pro­to­co­lul.

„Oda­tă cu re­or­ga­ni­za­rea Agen­ţi­ei Na­ţi­o­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă din 2013, un grup mic de po­li­ti­ci­eni in­fluen­ţi a ho­tă­rât să-şi cre­e­ze un in­stru­ment foar­te pu­ter­nic de şan­taj, adu­când la un loc ofi­ţeri SRI, pro­cu­rori şi oa­meni spe­cial an­ga­ja­ţi de că­tre con­du­ce­rea ANAF din acea pe­ri­oa­dă. Prin ace­as­tă mă­su­ră au fost da­ţi afa­ră 1950 de spe­cia­liş­ti la ni­vel na­ţi­o­nal pen­tru a fa­ce loc ce­lor veni­ţi la no­ua struc­tu­ră con­sti­tu­i­tă – di­rec­ţia anti­frau­dă fis­ca­lă“, ara­tă Fe­de­ra­ţia Na­ţi­o­na­lă a Sin­di­ca­te­lor din Fi­nan­ţe, într-un co­mu­ni­cat de pre­să.

Impli­ca­rea SRI

Re­pre­zen­tan­ţii Fe­de­ra­ţi­ei Na­ţi­o­na­le a Sin­di­ca­te­lor din Fi­nan­ţe dau de­ta­lii şi des­pre cum ac­ţi­o­na no­ul grup or­ga­ni­zat, „aco­pe­rit de pre­ve­deri le­ga­le spe­cial cre­a­te“. „Astfel, ofi­ţe­rii SRI (au fost de­ta­şa­ţi de la SRI apro­xi­ma­tiv 250 de ofi­ţeri) veneau în in­sti­tu­ţie cu di­rec­ţi­i­le de ac­ţi­u­ne tra­sa­te (fir­me, per­soa­ne etc.)

- Di­rec­ţia Anti­frau­dă lu­cra la co­man­da lor, fi­ind exe­cu­ta­te întru­to­tul or­di­ne­le aces­to­ra; se fă­ce­au plângeri pe­na­le pe ban­dă ru­lan­tă ce­lor ca­re erau vi­zați dar de ce­le mai mul­te ori aces­te plângeri nu se con­fir­mau sau con­troa­le­le se do­ve­de­au su­per­fi­cia­le. Anga­ja­ţii de la anti­frau­dă de­ta­şa­ţi la par­che­te pre­luau plânge­ri­le şi so­li­ci­tau punc­te de ve­de­re de la struc­tu­ri­le de spe­cia­li­ta­te ale sis­te­mu­lui in­sti­tu­ţi­o­nal al ANAF“, su­sțin re­pre­zen­tan­ţii Fe­de­ra­ţi­ei Na­ţi­o­na­le a Sin­di­ca­te­lor din Fi­nan­ţe.

Foto: AGERPRES

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta, la eveni­men­tul pri­le­ju­it de im­pli­ni­rea unui an de la ope­ra­ti­o­na­li­za­rea Di­rec­ti­ei Ge­ne­ra­le Anti­frau­da Fis­ca­la din ca­drul Agen­ti­ei Na­ti­o­na­le de Admi­nis­tra­te Fis­ca­la

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.