TAROM, mânca­tă de Wol­ff

La un an de la in­sta­la­rea lui Wer­ner Wol­ff în fun­cția de di­rec­tor ge­ne­ral al TAROM, din con­tul com­pa­ni­ei au dis­pă­rut pes­te 40 mi­li­oa­ne de do­lari, tran­spor­ta­to­rul ae­rian con­ti­nuând să ope­re­ze în pi­er­de­re.

Romania Libera - - Economie - Lau­re­nțiu Mușoiu

Ro­mânia li­be­ră“a obți­nut un do­cu­ment ce de­mon­stre­a­ză că de la in­sta­la­rea lui Wol¶ Wer­ner-Wil­helm în fun­cția de di­rec­tor ge­ne­ral (ca ma­na­ge­ment pri­vat) al Com­pa­ni­ei Nați­o­na­le de Tran­spor­turi Ae­ri­e­ne TAROM SA, în noi­em­brie 2017, sol­dul ope­ra­to­ru­lui ae­rian a scă­zut cu pes­te 40 mi­li­oa­ne de do­lari în doar 12 luni.

Con­tul TAROM avea, în noi­em­brie 2017, pes­te 70 mi­li­oa­ne de do­lari, iar în ace­e­ași lu­nă a anu­lui 2018 ră­mă­se­se­ră doar apro­xi­ma­tiv 28 mi­li­oa­ne de do­lari. Ace­as­tă su­mă se tra­du­ce în pi­er­de­re pen­tru tran­spor­ta­to­rul ae­rian de stat.

Expli­cați­i­le re­pre­zen­ta­nți­lor ope­ra­to­ru­lui ae­rian pen­tru dis­pa­riția ba­ni­lor din cont sunt „scum­pi­rea car­bu­ran­tu­lui“și „re­pa­rații“ale ae­ro­na­ve­lor. „Nu­mai pe re­pa­rații mo­toa­re, chel­tu­i­e­li in­dis­pen­sa­bi­le pen­tru me­nți­ne­rea în ope­ra­re și si­gu­ra­nță a ae­ro­na­ve­lor noas­tre, TAROM a chel­tu­it 21.943.852 $ în 2018. Crește­rea prețu­lui la com­bus­ti­bil a con­tri­bu­it cu cir­ca 22 mi­li­oa­ne USD la crește­rea plăți­lor su­pli­men­ta­re că­tre fur­ni­zori. În ace­lași timp, cer­ti­fi­ca­te­le de me­diu CO2 au fost plă­ti­te cu 2,2 mi­li­oa­ne do­lari mai mult de­cât anul pre­ce­dent“, au pre­ci­zat

re­pre­zen­ta­nții TAROM la emi­si­u­nea „Dru­mu­ri­le noas­tre“de la B1 TV.

Scum­pi­rea car­bu­ran­tu­lui nu ar pu­tea jus­ti­fi­ca însă su­ma plă­ti­tă de com­pa­nia ae­ria­nă în acest sens.

De vi­ne­rea tre­cu­tă, TAROM a ră­mas fă­ră Con­si­liu de Admi­nis­trație, du­pă ce di­rec­to­rul Wol¶ și alți doi mem­bri și-au dat de­mi­sia din CA.

Se aște­ap­tă con­clu­zi­i­le Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă

Com­pa­nia Nați­o­na­lă de Tran­spor­turi Ae­ri­e­ne TAROM SA a ra­por­tat pi­er­deri sem­ni­fi­ca­ti­ve pen­tru anul 2018. Du­pă mai bi­ne de șa­se ani de ma­na­ge­ment pri­vat, TAROM a înre­gis­trat pi­er­deri to­ta­le de pes­te 100 mi­li­oa­ne eu­ro.

La înce­pu­tul anu­lui tre­cut, ofi­cia­lii com­pa­ni­ei de tran­sport ae­rian de stat au anu­nțat că ope­ra­to­rul va zbu­ra pe pro­fit. Mai mult, în bu­ge­tul de veni­turi și chel­tu­i­e­li, apro­bat la sfârși­tul lu­nii mar­tie a anu­lui pre­ce­dent, a fost pre­vă­zut un pro­fit de 27.000 lei. To­to­da­tă, la înce­pu­tul aces­tui an, șe­fii com­pa­ni­ei au pre­zen­tat da­te­le EBITDA (ci­fre ca­re ară­tau cât ge­ne­re­a­ză com­pa­nia din ac­ti­vi­ta­tea sa cu­ren­tă înain­te de a plă­ti da­to­ri­i­le și ta­xe­le, re­flec­tând în ace­lași timp și chel­tu­i­e­li­le non-cash, amor­ti­za­rea), res­pec­tiv un po­zi­tiv de cir­ca 10 mi­li­oa­ne lei pen­tru TAROM.

Cor­pul de Con­trol al pre­mi­e­ru­lui a de­cla­nșat o ac­ţi­u­ne de con­trol la com­pa­nia de stat TAROM, la so­li­ci­ta­rea Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă – anu­nța Exe­cu­ti­vul la sfârși­tul lu­nii ia­nua­rie a.c. Ter­me­nul

până la ca­re Cor­pul de Con­trol al pre­mi­e­ru­lui tre­bu­ia să întoc­me­as­că un ra­port, în ur­ma ve­ri­fi­că­ri­lor de la TAROM, a ex­pi­rat. În mod nor­mal, ar fi tre­bu­it să fie fă­cu­te pu­bli­ce con­clu­zi­i­le ra­por­tu­lui. „Obi­ec­ti­ve­le ac­ţi­u­nii de con­trol con­stau în ve­ri­fi­ca­rea res­pec­tă­rii dis­po­zi­ţi­i­lor le­ga­le pri­vind or­ga­ni­za­rea și func­ţi­o­na­rea TAROM, re­gu­li­le ca­re gu­ver­nea­ză sis­te­mul de admi­nis­tra­re și con­trol, pre­cum și

cir­cum­stan­ţe­le în ca­re do­uă ae­ro­na­ve Air­bus A310 au fost înstrăi­na­te în anul 2018“, se anu­nța într-un co­mu­ni­cat al Gu­ver­nu­lui.

În iu­nie 2018, TAROM anun­ţa vânza­rea a do­uă ae­ro­na­ve Air­bus A310 că­tre com­pa­nia ae­ria­nă Arme­nia Air­ways Air­com­pa­ny, pen­tru ca­re a înca­sat 5,48 mi­li­oa­ne do­lari. Ce­le do­uă ae­ro­na­ve au fost scoa­se la vânza­re în fe­brua­rie 2018, fi­ind ne­o­pe­ra­bi­le și aflându-se

în sta­re de con­ser­va­re din sep­tem­brie 2016.

În ci­u­da pi­er­de­ri­lor com­pa­ni­ei, di­rec­to­rul ge­ne­ral al TAROM anu­nța înnoi­rea flo­tei. Wer­ner Wol¶ a de­cla­rat pen­tru Agerpres că TAROM ar pu­tea re­lua zbo­ru­ri­le lun­gcu­ri­er, însă nu a dez­vă­lu­it ca­re sunt ru­te­le vi­za­te. „Ce ne pro­pu­nem pen­tru anul vi­i­tor? Aș pu­tea să spun că, în pri­mul rând, schim­ba­rea ae­ro­na­ve­lor pe ca­re le-am vi­zat. Sunt 13 pe ca­re le-am anun-

ţat. Se poa­te să fie 17 – toa­te 17 anul vi­i­tor – și încă nu am închis te­ma­ti­ca. Sun­tem în curs de a plă­nui re­lua­rea lun­gcu­ri­e­ru­lui, dar nu am să vă dau ni­cio ru­tă de­oa­re­ce do­resc să le anunţ atunci când ele sunt si­gu­re. Es­te un pro­ces de dez­vol­ta­re, pen­tru că sunt slo­turi de luat, sunt ae­ro­por­turi… Deci es­te un lu­cru un pic mai gre­oi, iar pen­tru a pre­gă­ti o ru­tă de lung-cu­ri­er du­re­a­ză mi­ni­mum un an de zi­le“, de­cla­ra Wol¶.

FOTO: AGERPRES

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.