Ana­lia Se­lis și „Tan­go sim­fo­nic“pe rit­muri ar­gen­ti­ni­e­ne

Romania Libera - - Timp Liber - Li­via Să­vu­les­cu

Rit­muri de tan­go, par­fum de Argen­ti­na, so­no­ri­ta­tea ban­do­neónu­lui și vo­cea Ana­li­ei Se­lis, toa­te aces­tea sunt „in­gre­di­en­te­le“con­cer­tu­lui pro­gra­mat mâi­ne de la ora 19.00, la Sa­la Ra­dio, în ca­drul ce­lei de-a do­ua ediții a proi­ec­tu­lui TAN­GO SIM­FO­NIC, ce poar­tă ti­tlul Mi­lon­ga de mis amo­res.

Cu­nos­cu­ta so­lis­tă ar­gen­ti­nia­nă ne pro­pu­ne o abor­da­re au­ten­ti­că a tan­go­u­lui și a val­su­ri­lor ar­gen­ti­e­ne – aran­ja­men­te­le fi­ind re­a­li­za­te pen­tru or­ches­tră de ca­me­ră, ban­do­neón și vo­ce. Eveni­men­tul se va de­ru­la ală­turi de Orches­tra de Ca­me­ră Ra­dio, di­ri­ja­tă de Joz­sef Hor­vath, cu par­ti­ci­pa­rea ta­len­ta­tu­lui ban­do­ne­o­nist ar­gen­ti­nian Omar Mas­sa și a pia­nis­tu­lui și com­po­zi­to­ru­lui Ju­lian Ca­ei­ro (ca­re sem­nea­ză și aran­ja­men­te­le mu­zi­ca­le). Re­per­to­ri­ul con­cer­tu­lui va in­clu­de cre­ați­i­le unor com­po­zi­tori de tan­go ce­le­bri, pre­cum Astor Piaz­zol­la, Car­los Gar­del, Ani­bal Troi­lo, Ma­ria­no Mo­res, Se­bas­tian Pia­na, dar con­cer­tul va adu­ce pe sce­nă și tan­go­ul in­ter­be­lic ro­mânesc.

Ca di­ri­jor in­vi­tat, József Hor­váth a con­dus or­ches­tre­le fi­lar­mo­ni­ci­lor din ța­ră și a fost ini­ţia­to­rul şi di­rec­to­rul ar­tis­tic al Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţi­o­nal Lis­zt 200, or­ga­ni­zat la Ope­ra Ma­ghia­ră din Cluj, în 2011. La Ga­la Pre­mi­i­lor Ope­re­lor Nați­o­na­le din 2016, i s-a acor­dat „Pre­mi­ul pen­tru cel mai bun di­ri­jor“, pen­tru pre­mi­e­re­le de­ru­la­te sub ba­ghe­ta sa la ce­le do­uă ope­re clu­je­ne. Una din­tre ce­le mai exo­ti­ce şi mai apre­cia­te voci din pei­sa­jul mu­zi­cal ro­mânesc, Ana­lia Se­lis, ori­gi­na­ră din Argen­ti­na, a cântat în nu­me­roa­se con­cer­te pro­prii, în ce­le mai im­por­tan­te să­li din ța­ră. Artis­ta a re­pre­zen­tat Argen­ti­na la Fes­ti­va­lul Cer­bul de Aur 2004, când s-a cla­sat pe lo­cul 3. Acest suc­ces i-a adus ime­diat un con­tract pro­pus de ca­sa de dis­curi „Me­dia Pro Mu­sic“, cu ca­re a lan­sat do­uă al­bu­me „Aqui hoy“şi „Aqui ma­na­na“, ur­ma­te de apa­ri­ţia dis­co­gra­fi­că „Sue­nos“- „Vi­se“(al­bum re­a­li­zat de Cat Mu­sic). În 2014, Ana­lia Se­lis a de­bu­tat în ar­ta tan­go­u­lui în tur­neul nați­o­nal „Vă pla­ce tan­go?“împreu­nă cu vi­o­lon­ce­lis­tul Răzvan Su­ma (soțul său) – și chi­ta­ris­tul ar­gen­ti­nian Ju­lio San­til­lan. Da­to­ri­tă suc­ce­su­lui obți­nut,

tur­neul s-a bu­cu­rat de o a do­ua ediție în anul 2015, un­de a lan­sat proi­ec­tul „Tan­go Sim­fo­nic“, tan­go în aran­ja­ment pen­tru or­ches­tră de ca­me­ră,

pian și vo­ce, că­lă­to­rind de atunci și până astă­zi în toa­tă ța­ra și cântând în co­la­bo­ra­re cu ce­le mai im­por­tan­te fi­lar­mo­nici din ța­ră.

foto Ni­cu Cher­ciu

Joz­sef Hor­vath

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.