Ca­ra­va­na „Fii pre­gă­tit!“a por­nit la drum

În pe­ri­oa­da mar­tie-mai 2019, ca­ra­va­na se va opri în Bu­cu­rești și alte 24 de lo­ca­li­tăți din 9 ju­dețe.

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Pen­tru al pa­tru­lea an con­se­cu­tiv, ca­ra­va­na ca­re in­stru­i­ește po­pu­lația pen­tru a fa­ce față si­tuați­i­lor de ur­ge­nță, își reia tra­seul prin toa­tă ța­ra, ur­mând să ajun­gă până la sfârși­tul anu­lui în pes­te 70 de lo­ca­li­tăți. Es­te vor­ba de un proi­ect al De­par­ta­men­tu­lui pen­tru Si­tuații de Ur­ge­nță, de­ru­lat de Inspec­to­ra­tul Ge­ne­ral pen­tru Si­tuații de Ur­ge­nță și su­sți­nut de Fun­dația pen­tru SMURD și Fun­da­ţia Vo­da­fo­ne. Astfel, în pe­ri­oa­da mar­tie – mai 2019, Ca­ra­va­na „Fii pre­gă­tit!” se va opri în Bu­cu­rești și alte 24 de lo­ca­li­tăți din 9 ju­dețe ale ță­rii. În lu­na mar­tie, va ajun­ge în Slo­bo­zia, Fe­tești, Cluj-Na­po­ca, Ani­na, Ora­vița, Si­biu și Co­pșa Mi­că. Din 2016, anul în ca­re a fost lan­sa­tă, până acum, ca­ra­va­na a par­curs pes­te 47.000 de ki­lo­me­tri și a ajuns în 134 de lo­ca­li­tăți din toa­te ju­dețe­le ță­rii. Mai mult de 900 de vo­lun­tari, pa­ra­me­dici și for­ma­tori ISU au par­ti­ci­pat ac­tiv la in­stru­i­rea a pes­te 31.000 de per­soa­ne, în ca­drul ce­lor 1.360 de se­si­uni de in­stru­i­re. Nu­mă­rul to­tal al be­ne­fi­cia­ri­lor se ri­di­că la pes­te 150.000 de per­soa­ne, ca­re sunt acum in­for­ma­te și știu să re­a­cți­o­ne­ze mai bi­ne în fața unei si­tuații de ur­ge­nță. Ca­ra­va­na con­stă în de­pla­sa­rea unui cen­tru mo­bil, con­stru­it pe struc­tu­ra unui tir, în ca­re es­te ame­na­ja­tă o sa­lă de curs cu o ca­pa­ci­ta­te de 40 de per­soa­ne, do­ta­tă cu toa­te echi­pa­men­te­le me­di­ca­le și de prim aju­tor ne­ce­sa­re. Cur­su­ri­le se adre­se­a­ză atât po­pu­la­ţi­ei, cât și pro­fe­si­o­niști­lor din sis­te­mul de ur­gen­ţă și sunt sus­ţi­nu­te de for­ma­tori spe­cia­li­za­ţi, an­ga­jați ai IGSU. Mo­du­lul de in­stru­i­re in­clu­de o par­te de in­for­ma­re te­o­re­ti­că și o se­si­u­ne în ca­re pa­ra­me­di­cii SMURD fac de­mon­strații prac­ti­ce in­te­rac­ti­ve. De­ta­lii des­pre ca­len­da­rul ca­ra­va­nei și for­mu­la­rul de înscri­e­re pen­tru par­ti­ci­pa­rea la cur­suri pot fi gă­si­te atât pe si­te- ul http:// fun­da­tia­pen­trus­murd.ro/, cât și în apli­ca­ţia mo­bi­lă a De­par­ta­men­tu­lui pen­tru Si­tuații de Ur­ge­nță, dis­po­ni­bi­lă în Apple Sto­re și Goo­gle Play.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.