FCSB a câști­gat sus­pect la Gi­ur­giu

Du­mi­ni­ca de Li­ga I a pro­gra­mat der­by-ul - sau cel puțin un meci astfel ca­ta­lo­gat - între Astra Gi­ur­giu și FCSB. Zvo­nu­ri­le ve­hi­cu­la­te înain­te de meci au gă­sit con­fir­ma­re, Astra evo­luând, cel puțin în pri­ma re­pri­ză, într-o ma­ni­e­ră ne­gli­jen­tă.

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Fran­ce­zul Gno­he­re a mar­cat din­tr-o po­ziție ne­per­mis de li­be­ră, la o cen­tra­re a lui Ben­zar de pe dre­ap­ta. Gno­he­re a re­luat cu ca­pul, dar por­ta­rul Lazăr a res­pins. Ata­can­tul fran­cez a ur­mă­rit și, be­ne­fi­ci­ind de fap­tul că fun­dașii lip­se­au, a mar­cat în poar­ta goa­lă, în mi­nu­tul 29.Trei mi­nu­te mai târziu, la un cor­ner bă­tut de Man tot de pe dre­ap­ta, Cris­tea a re­luat pla­sat cu ca­pul, spe­cu­lând ero­ri­le de așe­za­re ale du­nă­re­ni­lor. Sco­rul de 2-0, înscris atunci pe ta­be­lă, s-a me­nți­nut până la fi­nal, deși, spo­ra­dic, fa­ze­le de fot­bal și oca­zi­i­le au mai apă­rut.

Pe ce se ba­ze­a­ză zvo­nu­ri­le?

Că a fost blat nu poa­te ni­meni afir­ma cu cer­ti­tu­di­ne, ne­e­xis­tând do­ve­zi con­cre­te, pal­pa­bi­le. To­tuși, dez­vă­lu­i­ri­le din mass-me­dia, fă­cu­te pu­bli­ce înain­te de meci, con­duc spre o ipo­te­ză în ca­re Astra ”ar fi lă­sat-o mai moa­le” la acest meci. S-a spus că pa­tro­nul de la FCSB, Ge­or­ge Be­ca­li, a împru­mu­tat Astra Gi­ur­giu cu su­ma de 300.000 de eu­ro, ga­ra­nția fi­ind drep­tu­ri­le TV pe ca­re gi­ur­gi­u­venii le vor înca­sa la fi­nal de cam­pi­o­nat. Tot așa, tran­sfe­rul lui Clau­diu Be­lu-Ior­da­che de la Astra la FCSB, ca­re ar ur­ma să fie va­li­dat pen­tru ediția ur­mă­toa­re a Li­gii I, ar pu­tea co­nți­ne și o clau­ză... nes­cri­să. Be­lu nu a fost in­clus în lo­tul astra­li­lor,aces­ta fi­ind anu­nțat drept ac­ci­den­tat.Mai es­te și te­va­tu­ra tran­sfe­ru­lui lui Ali­bec de la FCSB la Astra,gi­ur­gi­u­venii,din câte se spu­ne,nea­chi­tând încă su­ma in­te­gra­lă spre con­tu­ri­le roș-al­baștri­lor.

În se­zo­nul re­gu­lat, pe Are­na Nați­o­na­lă, meci dis­pu­tat la fel ca și acum sub aus­pi­ci­i­le unor sus­pi­ci­uni, FCSB s-a im­pus cu 1-0.Atunci Llu­la­ku a ra­tat un pe­nal­ty pen­tru Astra, iar Gno­he­re a înscris din­tr-un pe­nal­ty inu­til co­mis de fun­dașii gi­ur­gi­u­ve­ni.

Pa­tro­nul Ni­cu­lae a ple­cat la pau­ză

În lo­ja ofi­cia­lă a sta­di­o­nu­lui din Gi­ur­giu, pa­tro­nul Astrei, Ioan Ni­cu­lae, a stat ală­turi de preșe­din­te­le Li­gii Pro­fe­si­o­nis­te de Fot­bal, Gi­no Ior­gu­les­cu, gi­ur­gi­u­ve­an la ori­gini. Exas­pe­rat de evo­luția alor săi,Ni­cu­lae a ple­cat la pau­ză. Cert es­te că din mi­nu­tul 46 Astra a ju­cat alt­fel, deși pro­ble­ma învin­gă­toa­rei nu s-a pus nici du­pă re­vi­ri­men­tul teh­ni­co-tac­tic al echi­pei gaz­dă.Ali­bec a fost in­tro­dus și el spre fi­nal, dar nu a atins min­gea de prea mul­te ori.

Cu acest suc­ces, FCSB ră­mâne într-o mar­jă re­cu­pe­ra­bi­lă față de li­de­rul CFR Cluj, fi­ind la 5 lun­gi­mi dis­ta­nță.

Di­na­mo a pi­er­dut la Me­diaș

Într-un meci de play-out în ca­re a des­chis sco­rul, Di­na­mo a pi­er­dut în de­pla­sa­re, la Gaz Me­tan Me­diaș, cu 2-1. Câi­nii au mar­cat prin gre­cul Pa­pa­zo­glou, dar apoi de­fen­si­va bu­cu­rește­a­nă a ofe­rit spații mari si­bi­e­ni­lor, ca­re au fruc­ti­fi­cat prin Ron­don și Cha­med. În poar­tă la Di­na­mo a fost Par­fait Man­dan­da, fra­te­le mult mai ce­le­bru­lui Ste­ve Man­dan­da, re­zer­va lui Llo­ris la ti­tlul mon­dial câști­gat de fran­ce­zi în 2018.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.