Ste­ja­rii, me­da­lia­ţi cu bronz la Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Echi­pa nați­o­na­lă de rug­by a Ro­mâni­ei a încheiat cam­pa­nia 2019 a Cam­pi­o­na­tu­lui Eu­ro­pe­an pe Nați­uni, cu o vic­to­rie an­ti­ci­pa­tă, 43-17 con­tra Bel­gi­ei, în de­pla­sa­re. Par­ti­da a avut loc pe Sta­di­o­nul „Roi Bau­doin” din Bru­xel­les, fos­tul Hey­sel, un­de în 1986 s-a pro­dus tra­ge­dia în ca­re au mu­rit zeci de su­por­teri, la fi­na­la Cu­pei Cam­pi­o­ni­lor Eu­ro­peni la fot­bal, din­tre Ju­ven­tus To­ri­no și Li­ver­pool.

Me­ci­ul în si­ne nu s-a ri­di­cat la pa­ra­me­tri ca­li­ta­ti­vi

de­o­se­biți. Bel­gia nu a fost un ad­ver­sar pe mă­su­ră, în spe­cial în de­fen­si­vă gaz­de­le co­mițând o se­rie

de greșe­li. În plus, ne­pu­tând ți­ne pa­sul cu com­bi­nați­i­le Ste­ja­ri­lor, bel­gi­e­nii au re­curs la an­ti­joc, fapt

ca­re a con­dus la acor­da­rea unui eseu de pe­na­li­za­re în fa­voa­rea Ro­mâni­ei, pen­tru un mol pră­bușit.Van He­er­rden, Nis­tor, Za­ha­ria și Co­jo­ca­ru au cul­cat ba­lo­nul în te­re­nul bel­gian de țin­tă, iar Plai a com­ple­tat ta­be­la cu pa­tru lo­vi­turi de pe­de­ap­să și do­uă tran­sfor­mări.

Me­ci­ul s-a dis­pu­tat pe un ga­zon no­roi­os, în con­diții me­teo ne­fa­vo­ra­bi­le, cu re­pri­ze de grin­di­nă.

Ro­mânia a ter­mi­nat com­pe­tiția con­ti­nen­ta­lă pe lo­cul al trei­lea, grație bo­nu­su­lui

ofen­siv de la Bru­xel­les. Cu 15 punc­te, Ro­mânia a fost de­van­sa­tă de Ge­or­gia și Spa­nia. Me­da­lia a fost po­si­bi­lă du­pă co­ro­bo­ra­rea cu re­zul­ta­tul Ru­sia-Ge­or­gia 6-22. Spa­nia a învins Ger­ma­nia cu 33-10, ră­mânând astfel pe po­ziția se­cun­dă.

Me­da­lia de bronz con­ti­nen­ta­lă es­te, fă­ră a știr­bi din me­ri­te­le rug­biști­lor, una con­junc­tu­ra­lă. Ma­ri­le fo­rțe eu­ro­pe­ne par­ti­ci­pă în Six Na­ti­ons, ne­fi­ind im­pli­ca­te în ce­ea ce se ac­cep­tă ca fi­ind Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an al Nați­u­ni­lor, di­vi­zia

de eli­tă, cu des­fășu­ra­re anua­lă.

Pe de altă par­te, grație ba­lo­nu­lui oval, Ro­mânia poa­te adu­na la pal­ma­res, aproa­pe an de an, me­da­lii la un sport de echi­pă, fapt ca­re nu se întâmplă la alte dis­ci­pli­ne.

Oda­tă cu me­ci­ul de la Bru­xel­les a luat sfârșit și man­da­tul in­te­ri­mar al lui Ma­ri­us Tin­cu la cârma nați­o­na­lei, o de­ci­zie în ce­ea ce pri­vește ban­ca teh­ni­că ur­mând a fi lua­tă în cu­rând.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.