PSD și ALDE, di­vi­za­te de ale­ge­rea pri­ma­ri­lor

Par­ti­dul con­dus de Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu su­sți­ne ale­ge­rea pri­ma­ri­lor în do­uă tu­ruri de scru­tin, având o po­ziție si­mi­la­ră cu PNL, USR și PLUS. În schimb, so­cial-de­mo­crații vor să me­nți­nă ale­ge­rea pri­ma­ri­lor într-un sin­gur de scru­tin.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Li­de­rul ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, a anu­nțat că par­ti­dul său sus­ţi­ne ale­ge­rea pri­ma­ri­lor în do­uă tu­ruri de scru­tin, ale­ge­ri­le cu un sin­gur tur fi­ind un han­di­cap pen­tru for­mați­u­nea pe ca­re o con­du­ce. ”Pen­tru noi, așa cum am spus, es­te un de­za­van­taj (ac­tua­lul sis­tem de ale­ge­re a pri­ma­ri­lor - n.r.), iar pen­tru par­ti­de­le mari e un avan­taj ne­me­ri­tat și es­te de in­te­re­sul nos­tru și cred că es­te un sis­tem mai de­mo­cra­tic ca ale­ge­rea să se fa­că în do­uă tu­ruri de scru­tin”, a de­cla­rat Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu.

Tă­ri­ce­a­nu es­te, în acest fel, pe ace­e­ași lun­gi­me de un­dă cu PNL. Li­be­ra­lii au de­pus anul tre­cut o pro­pu­ne­re le­gis­la­ti­vă pri­vind re­veni­rea la ale­ge­rea pri­ma­ri­lor în do­uă tu­ruri de scru­tin, ace­as­ta fi­ind res­pin­să de Se­nat și fi­gu­rând pe or­di­nea de zi a Ca­me­rei De­pu­tați­lor, for de­ci­zi­o­nal. Preșe­din­te­le PNL, Lu­do­vic Orban, le-a ce­rut par­la­men­ta­ri­lor din ce­le­lal­te for­mați­uni să spri­ji­ne proi­ec­tul pro­pus de PNL.

”Exis­tă proi­ec­tul de le­ge ca­re es­te de­pus de PNL, ca­re, din pă­ca­te, a pri­mit aviz ne­ga­tiv în Co­mi­sia de ad­mi­nis­trație și Co­mi­sia ju­ri­di­că. Vom so­li­ci­ta - am man­da­tat gru­pul de la Ca­me­ră (Ca­me­ra De­pu­tați­lor - n.r.) să so­li­ci­te în plen re­tri­mi­te­rea la co­mi­sie în încer­ca­rea de obți­ne­re a unui ra­port fa­vo­ra­bil, astfel încât să pu­tem să re­venim la acest sis­tem de ale­ge­re, ca­re con­fe­ră cu ade­vă­rat le­gi­ti­mi­ta­te pri­ma­ri­lor. Ne­am bu­cu­ra ca ori­ce fel de par­la­men­tar, indi­fe­rent din ce for­mați­u­ne po­li­ti­că es­te, să spri­ji­ne acest proi­ect de le­ge inițiat de PNL”, a de­cla­rat Lu­do­vic Orban.

Argu­men­te­le Opo­ziți­ei

Orban a mai spus că par­la­men­ta­rii ALDE au vo­tat împo­tri­va re­veni­rii la ale­ge­rea pri­ma­ri­lor în do­uă tu­ruri. ”Îi aștep­tăm să se ți­nă de cu­vânt, pen­tru că la Se­nat nu au res­pec­tat o de­cla­rație da­tă de un li­der im­por­tant al ALDE și au vo­tat împo­tri­vă”, a mai spus li­de­rul PNL.

La rândul său, fos­tul pre­mi­er Da­cian Ci­o­loș a ple­dat pen­tru ale­geri în do­uă tu­ruri. ”Îl in­vit pe dom­nul Tă­ri­ce­a­nu să sus­ţi­nă, ală­turi de PNL, ală­turi de USR, ală­turi de PMP, ală­turi de UDMR şi ce par­ti­de mai avem în Par­la­ment, că eu cred că nu­mai PSD-ul nu e de acord cu do­uă tu­ruri aşa cum stau lu­cru­ri­le acum. Păi, atunci ce dis­cu­ţie mai avem? Hai să vo­tăm le­gea, săp­tă­mâna vi­i­toa­re poa­te să fie ga­ta vo­ta­tă le­gea şi avem ale­geri în do­uă tu­ruri şi o sus­ţin, mă duc şi îl fe­li­cit pe dom­nul Tă­ri­ce­a­nu da­că fa­ce lu­crul ăsta. Dar să îl fa­că”, a co­men­tat Ci­o­loș. În pe­ri­oa­da în ca­re era pre­mi­er, însă, Ci­o­loș a re­fu­zat so­li­ci­ta­rea PNL dea emi­te o or­do­na­nță de ur­ge­nță prin ca­re să re­gle­men­te­ze re­veni­rea la ale­ge­ri­le în do­uă tu­ruri de scru­tin. Un punct de ve­de­re si­mi­lar a emis și li­de­rul USR, Dan Bar­na. „Pri­mul punct ca im­por­tan­ţă şi ca im­pact la ni­vel na­ţi­o­nal es­te exact re­veni­rea la ale­ge­rea pri­ma­ri­lor în do­uă tu­ruri, pen­tru că în pre­zent re­pre­zen­ta­ti­vi­ta­te a unor pri­mari din ţa­ră se ba­ze­a­ză pe vo­tul a 8 sau 12% din elec­to­rat, ce­ea ce era de-a drep­tul ri­di­col. Am fo­lo­sit şi fo­lo­sim toa­te in­stru­men­te­le le­ga­le la ni­vel par­la­men­tar şi la ni­vel de ini­ţia­ti­vă ce­tă­ţe­neas­că pen­tru mo­di­fi­ca­rea le­gii”, a de­cla­rat li­de­rul USR, Dan Bar­na.

De ce se opu­ne PSD

În schimb, vi­ce­pre­mi­e­rul Dan Su­ciu, mi­nis­tru al Dez­vol­tă­rii Re­gi­o­na­le, a de­cla­rat că PSD sus­ţi­ne în con­ti­nua­re ale­ge­rea pri­ma­ri­lor într-un sin­gur tur de scru­tin. „Es­te opi­nia pre­şe­din­te­lui ALDE, noi sus­ţi­nem în con­ti­nua­re ale­ge­rea pri­ma­ri­lor din­tr-un sin­gur tur. A fost o dez­ba­te­re şi în Par­la­ment, acest lu­cru nu a fost adop­tat, lu­cru­ri­le ră­mân, din punc­tul nos­tru de ve­de­re, aşa cum sunt acum. Pe ori­ce par­tid, indi­fe­rent cum îl che­a­mă, îl vo­te­a­ză oa­me­nii şi mă­ri­mea unui par­tid es­te da­tă de sus­ţi­ne­rea oa­me­ni­lor. Din fe­ri­ci­re pen­tru PSD, acest par­tid es­te unul ma­re, pen­tru că oa­me­nii îl vo­te­a­ză”, a de­cla­rat Su­ciu.

Cum se ex­pli­că de­cla­rați­i­le li­de­ri­lor po­li­tici? Expe­ri­e­nța ale­ge­ri­lor lo­ca­le de­mon­stre­a­ză fap­tul că ale­ge­ri­le într-un sin­gur tur îi avan­ta­je­a­ză pe pri­ma­rii în fun­cție. Și asta pen­tru că ei be­ne­fi­cia­ză de no­to­ri­e­ta­te și au pri­ma șan­să la lo­cul întâi. Însă, în sis­te­mul în do­uă tu­ruri de scru­tin, can­di­da­tul aflat pe lo­cul doi poa­te obți­ne spri­ji­nul altor can­di­dați ieșiți din com­pe­tiție și poa­te încli­na ba­la­nța în fa­voa­rea sa.

Or, par­ti­dul cu cei mai mu­lți pri­mari es­te PSD.

For­mați­u­nea con­du­să de Li­viu Drag­nea a câști­gat 1.677 de pos­turi de pri­mari la ale­ge­ri­le lo­ca­le din 2016, adi­că 52% din pos­tu­ri­le de edi­li la ni­vel nați­o­nal. Pen­tru a obți­ne aces­te fun­cții, so­cial-de­mo­crați­lor le-a fost su­fi­ci­ent să obți­nă 37% din vo­tu­ri­le ex­pri­ma­te. Mu­lți din­tre pri­ma­rii PSD au câști­gat din pri­mul tur, obți­nând între 30 și 40% din vo­tu­ri­le ex­pri­ma­te. Nu­mai un sin­gur exem­plu.

În Bu­cu­rești, Ga­bri­e­la Fi­rea (PSD) a de­venit pri­mar obți­nând 42,97% din vo­turi. Ea a fost ur­ma­tă de can­di­dați de dre­ap­ta pre­cum Ni­cușor Dan (USR) – 30,52% – și Că­tă­lin Pre­doiu (PNL) – 11,18%. Da­că s-ar fi or­ga­ni­zat al doi­lea tur de scru­tin, între Ga­bri­e­la Fi­rea și Ni­cușor Dan bă­tă­lia ar fi fost strânsă, pen­tru că es­te de pre­su­pus că ale­gă­to­rii PNL s-ar fi ori­en­tat că­tre can­di­da­tul USR.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.