Un pri­mar con­dam­nat pe­nal

Romania Libera - - Din Ţară -

Pri­mă­ria Nă­vo­dari era con­du­să,la vre­mea in­sti­tu­i­rii aces­tei ta­xe,de că­tre Nicolae Ma­tei,ca­re ul­te­ri­or a fost con­dam­nat la închi­soa­re pen­tru fap­te de co­ru­pție. „În pe­ri­oa­da iu­nie-oc­tom­brie 2012,in­cul­pa­tul Ma­tei Nicolae, pri­ma­rul ora­şu­lui Nă­vo­dari,i-a so­li­ci­tat unui ofi­ţer de Po­li­ţie Ju­di­cia­ră cu func­ţie de con­du­ce­re (de­nun­ţă­tor în cau­ză) să-i ofe­re pro­tec­ţie în an­che­te­le pe­na­le ca­re-l vi­zau şi să in­ter­vi­nă în aces­te an­che­te,pe ca­re in­cul­pa­tul le con­si­de­ra abu­zi­ve, ne­jus­ti­fi­cat e şi mo­ti­va­te po­li­tic.În schimb,la da­ta de 18 oc­tom­brie 2012, in­cul­pa­tul Ma­tei Nicolae i-a pro­mis ofi­ţe­ru­lui de po­li­ţie (iar la da­ta de 25 oc­tom­brie 2012 i-a şi dat aces­tu­ia) do­uă lo­turi de te­ren si­tua­te în Nă­vo­dari,cu o va­loa­re de pia­ţă de 46.160 de eu­ro.Da­rea aces­tor te­re­nuri s-a fă­cut in­di­rect,prin in­ter­me­diari,cu si­mu­la­rea unor vânzări con­sem­na­te în do­uă con­trac­te sem­na­te de res­pec­ti­vii in­ter­me­diari, pen­tru ca­re s-ar fi plă­tit 59.000 lei. În re­a­li­ta­te,nu s-a plă­tit ni­ci­un ban“,au spus pro­cu­ro­rii DNA.Într-o in­ter­venție la un post de te­le­vi­zi­u­ne cen­tral, ul­te­ri­or, Nicolae Ma­tei a de­cla­rat că ta­xa nu es­te ma­re,că es­te cal­cu­la­tă la fel cum se cal­cu­le­a­ză ta­xe­le pe ca­re le plă­tesc flo­ră­re­se­le,de exem­plu: o anu­mi­tă va­loa­re pe me­tru pă­trat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.