Exo­dul băn­ci­lor spre Eu­ro­pa

În Ma­rea Bri­ta­nie, Gu­ver­nul May - în „cri­ză con­sti­tuți­o­na­lă“, UE și Ci­ty se pre­gă­tesc pen­tru Bre­xit fă­ră acord

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Gu­ver­nul The­re­sa May se află în haos con­sti­tuți­o­nal du­pă ce preșe­din­te­le Ca­me­rei Co­mu­ne­lor a împi­e­di­cat pre­mi­e­rul să le ce­a­ră de­pu­tați­lor să vo­te­ze pen­tru a treia oa­ră acor­dul său cu UE asu­pra Bre­xit-ului, com­pli­când o si­tuație de­ja irați­o­na­lă.

Cu 11 zi­le înain­tea da­tei la ca­re Ma­rea Bri­ta­nie tre­bu­ie să pă­ră­se­as­că Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, Bre­xi­tul s-a tran­sfor­mat luni, 18 mar­tie, în cri­ză po­li­ti­că des­chi­să. În timp ce pre­mi­e­rul The­re­sa May înce­ar­că cu dis­pe­ra­re să or­ga­ni­ze­ze un alt vot în Par­la­ment, al trei­lea, des­ti­nat să apro­be acor­dul pe ca­re l-a ne­go­ciat cu UE, spe­a­ke­rul (preșe­din­te­le) Ca­me­rei Co­mu­ne­lor, John Ber­cow,

a de­cla­rat că nu va au­to­ri­za un nou vot pen­tru un text iden­tic, fă­când re­fe­ri­re la o ju­ris­pru­de­nță par­la­men­ta­ră da­tând din 1604. Inter­venția-sur­pri­ză a lui Ber­cow înse­am­nă că May va tre­bui să me­ar­gă joi la sum­mi­tul eu­ro­pe­an de la Bru­xel­les cu o ce­re­re de pre­lun­gi­re a ar­ti­co­lu­lui 50, ce­ea ce ar pu­tea însem­na că Ma­rea Bri­ta­nie va tre­bui să chel­tu­ias­că pes­te 100 mi­li­oa­ne li­re ster­li­ne pen­tru par­ti­ci­pa­rea la ale­ge­ri­le pen­tru Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an.

Con­frun­ta­rea din­tre Exe­cu­tiv și Par­la­ment com­pli­că o si­tuație de­ja ab­sur­dă pen­tru că, da­că un al trei­lea vot avea loc, soar­ta Re­ga­tu­lui Unit față de Eu­ro­pa ar fi de­pins de jo­cul unui par­tid ex­tre­mist nord-ir­lan­dez, DUP (par­ti­dul uni­o­nist de­mo­crat), într-o par­ti­dă de po­ker lan­sa­tă

de The­re­sa May. Pre­mi­e­rul bri­ta­nic nu mai con­tro­le­a­ză cu ade­vă­rat nici pro­pri­ul gu­vern, nici par­ti­dul con­ser­va­tor. Da­că DUP, par­ti­za­nul unui Bre­xit dur și până în pre­zent os­til acor­du­lui cu UE, pe ca­re îl con­si­de­ră prea con­ci­liant, își schim­ba avi­zul, ar an­tre­na și de­pu­tații con­ser­va­tori re­ti­ce­nți. Luni se­a­ră, la Dow­ning Stre­et 10, mi­niștrii erau blo­cați într-o dez­ba­te­re asu­pra mo­du­lui de oco­li­re a de­ci­zi­ei lui Ber­cow pen­tru a pu­tea pro­ce­da la un alt vot săp­tă­mâna vi­i­toa­re. Ade­pții acor­du­lui lui May erau fu­ri­oși, unul din­tre mi­niștri de­cla­rând că es­te vor­ba de o „cri­ză con­sti­tuți­o­na­lă” și a su­ge­rat că gu­ver­nul tre­bu­ie să ia o mă­su­ră ra­di­ca­lă con­stând din închi­de­rea ra­pi­dă a se­si­u­nii par­la­men­ta­re și înce­pe­rea unei se­si­uni noi, deși nu es­te o opți­u­ne ușoa­ră.

„Salt în ne­cu­nos­cut“

În timp ce fur­tu­na po­li­ti­că ia am­ploa­re, su­te de bănci și alte in­sti­tuții fi­nan­cia­re din Ci­ty au de­pla­sat sau pre­gă­tesc tran­sfe­ra­rea pe con­ti­nent a ac­ti­ve­lor și a sa­la­riați­lor în ve­de­rea unui Bre­xit fă­ră acord și mii de mi­liar­de de eu­ro au fost de­ja de­lo­ca­li­za­te spre res­tul Eu­ro­pei. Un Bre­xit fă­ră acord ră­mâne un salt în ne­cu­nos­cut, chiar da­că sunt lua­te mă­suri pen­tru încer­ca­rea or­ga­ni­ză­rii hao­su­lui ca­re va ur­ma. În ab­se­nța acor­du­lui, la 29 mar­tie la mi­e­zul no­pții (ora Bru­xel­le­su­lui) Ma­rea Bri­ta­nie va de­ve­ni o a treia ța­ră, pi­er­zând ac­ce­sul la piața in­ter­nă, la pes­te 700 de acor­duri eu­ro­pe­ne și la mul­te alte avan­ta­je. Bru­xel­les-ul re­pe­tă că Eu­ro­pa ce­lor 27 va re­zis­ta mai bi­ne de­cât Ma­rea Bri­ta­nie, dar exis­tă

te­meri pri­vind un ma­re șoc – eco­no­mic, po­li­tic, so­cial. Blo­ca­je uriașe în tra­fi­cul ru­ti­er, în por­turi, avi­oa­ne blo­ca­te la sol, ex­pa­triați eu­ro­peni în pa­ni­că - și lis­ta es­te foar­te ma­re.

Băn­ci­le au de­cis ple­ca­rea din Ma­rea Bri­ta­nie, in­de­pen­dent de vo­tul Par­la­men­tu­lui pen­tru amâna­rea Bre­xit-ului. Cir­ca 400 de ban­cheri ai J.P. Mor­gan sunt pre­gă­tiți pen­tru tran­sfe­ruri de ul­tim mi­nut spre cen­tre fi­nan­cia­re ri­va­le, în spe­cial Fran­kfurt, Lu­xem­burg și Du­blin. Ban­ca pre­ve­de re­a­fec­ta­rea per­so­na­lu­lui „cât mai târziu po­si­bil” pen­tru evi­ta­rea ori­că­rei per­tur­bări inu­ti­le. Ace­le­ași pre­o­cu­pări și la Gol­dman Sa­chs și alte câte­va su­te de bănci afla­te pe te­ri­to­ri­ul bri­ta­nic. Ban­ca ame­ri­ca­nă de in­ves­tiții are cir­ca 6.000 de an­ga­jați în Ma­rea Bri­ta­nie și 150 din­tre ei s-au tran­sfe­rat în alte

bi­ro­uri din UE. J.P. Mor­gan, cu 16.000 de an­ga­jați în re­ga­tul bri­ta­nic, își mu­tă bi­ro­u­ri­le la Pa­ris, Ma­drid și Mi­la­no și a des­chis de­ja bi­ro­uri la Du­blin. În ul­ti­mii trei ani so­ci­e­tăți­le de ser­vi­cii fi­nan­cia­re au in­ves­tit mult timp și re­sur­se în pre­gă­ti­rea tu­tu­ror sce­na­ri­i­lor po­si­bi­le. Ulti­mul ra­port asu­pra Bre­xit-ului es­ti­me­a­ză că Lon­dra es­te pe punc­tul să piar­dă 7.000 de an­ga­jați în fa­voa­rea UE, în timp ce aproa­pe 2.000 de lo­curi de mun­că în sis­te­mul fi­nan­ciar-ban­car vor fi cre­a­te pe con­ti­nent și în Irlan­da du­pă Bre­xit. Iar ci­fre­le pu­bli­ca­te la înce­pu­tul săp­tă­mânii de gru­pul New Fi­nan­cial asu­pra pi­ețe­lor fi­nan­cia­re au dez­vă­lu­it că so­ci­e­tăți­le din do­me­niu vor tran­sfe­ra din Ma­rea Bri­ta­nie ac­ti­ve și fon­duri de pes­te 900 mi­liar­de li­re ster­li­ne spre UE în ca­drul pla­nu­lui le­gat de Bre­xit.

FOTO: EPA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.