Arta, ca ex­pre­sie a vi­e­ţii re­a­le

Romania Libera - - Timp Liber - Li­via Să­vu­les­cu

Ga­le­ria Esto­pia (str. Bo­cșa nr. 5, sec­tor 2, Bu­cu­rești) pre­zin­tă joi, 21 mar­tie, de la ora 19.00, ver­ni­sa­jul ex­po­ziți­ei Andre­ei Ti­va­dar, Abstract Flu­i­di­ty: o ex­po­ziți­e­e­veni­ment ca­re con­ti­nuă proi­ec­tul inițiat de cea mai no­uă ga­le­rie de ar­tă din Bu­cu­rești și de­di­cat ce­lor mai ex­pe­ri­men­ta­le și ino­va­ti­ve voci ti­ne­re din pei­sa­jul ar­tis­tic ro­mânesc.

Sub­sti­tu­ind abor­da­rea fi­gu­ra­ti­vă cu o for­mă de „cre­ație sin­te­ti­că“, de ab­strac­ti­za­re a re­a­li­tății, tână­ra ar­tis­tă săt­mă­re­a­nă, în pre­zent doc­to­rand la Uni­ver­si­ta­tea de Ar­tă și De­sign din Cluj-Na­po­ca, es­te con­vin­să că „arta es­te cea mai sin­ce­ră ex­pre­sie a vi­eții re­a­le“. Dar ce­ea ce ve­dem în lu­cră­ri­le ei nu e nici pe de­par­te „re­a­li­ta­tea“în sen­sul con­venți­o­nal: într-un joc fas­ci­nant de for­me și vo­lu­me, Andrea Ti­va­dar res­ti­tu­ie pe pânză mai de­gra­bă o rein­ter­pre­ta­re ese­nția­li­za­tă a re­a­li­tății ima­gi­na­te sau in­ven­ta­te.

Cu o ulu­i­toa­re ca­pa­ci­ta­te de a crea in­cre­di­bi­le pro­fun­zi­mi și vo­lu­me­trii spația­le fă­ră o apa­ren­tă an­co­ra­re în fi­gu­ra­tiv (alta de­cât cea cre­a­tă, prin co­ne­xi­uni su­bi­ec­ti­ve, în min­tea pri­vi­to­ru­lui), ar­tis­ta in­vi­tă spec­ta­to­rul în pro­pri­ul său la­bo­ra­tor in­te­ri­or, aco­lo un­de re­a­li­tăți­le se­cun­de, in­vi­zi­bi­le, mis­te­ri­oa­se și tran­spa­ren­te iau lo­cul for­me­lor re­cog­nos­ci­bi­le din lu­mea vi­zi­bi­lă. Tu­bu­la­turi și împle­ti­turi împru­mu­ta­te, par­că, din­tr-o re­ve­rie aca­pa­ra­tă de pei­sa­je in­dus­tria­le, ci­lin­dri, for­me ge­o­me­tri­ce și va­gi re­mi­nis­ce­nțe sau alu­zii or­ga­ni­ce com­pun uni­ver­sul pic­tu­ral al Andre­ei Ti­va­dar, pe ca­re ar­tis­ta îl ca­ta­lo­ghe­a­ză ca „un spațiu al tu­tu­ror po­si­bi­li­tăți­lor“, într-o vi­zi­u­ne ca­re „im­pu­ne pu­ri­ta­tea și sim­pli­ta­tea lu­cru­ri­lor“. Între­ba­tă de ce a ales arta ab­strac­tă într-un con­text în ca­re neo-fi­gu­ra­ti­vul con­ti­nuă să ai­bă un ton do­mi­nant astă­zi, ar­tis­ta dă un răs­puns foar­te in­te­re­sant: ab­strac­ti­za­rea, cre­de ea, cre­e­a­ză o mișca­re flu­i­dă prin ca­re lu­cru­ri­le „ca­pă­tă ener­gie, ce­ea ce per­mi­te spec­ta­to­ru­lui să in­tre într-o sta­re de tran­ziție, în ca­re să se poa­tă con­cen­tra asu­pra me­ca­nis­me­lor inter­ne ale pic­tu­rii“. Alt­fel spus, ar­tis­ta își pro­pu­ne să adu­că pri­vi­to­rul într-o zo­nă a gra­nițe­lor flu­i­de, aco­lo un­de re­pre­zen­ta­rea „re­a­li­tății“pe pânză de­vi­ne un spațiu al ne­go­ci­e­rii per­ma­nen­te între in­te­nția ar­tis­tu­lui și per­ce­pția ce­lui ca­re pri­vește.

Andrea Ti­va­dar s-a năs­cut în 1991 la Bo­tiz, Sa­tu Ma­re, trăi­ește și lu­cre­a­ză la Clu­jNa­po­ca.

A obți­nut li­ce­nța și mas­te­ra­tul în pic­tu­ră la Uni­ver­si­ta­tea de Ar­tă și De­sign din Cluj-Na­po­ca, un­de în pre­zent își de­fi­ni­ti­ve­a­ză doc­to­ra­tul. În 2014 a pri­mit o bur­să de stu­dii la Éco­le Su­péri­eu­re d’Art de Bre­tag­ne, Ren­nes, Fra­nța, ur­ma­tă de o altă bur­să la Asso­cia­zi­o­ne So­cio-Cul­tu­ra­le ProCul­tu­ra – RoArte din Ro­ma, în 2016, și la Ga­le­ria Deák Eri­ka din Bu­da­pes­ta, în 2017. În 2018 a câști­gat bur­sa pen­tru pic­tu­ră Te­o­dor Mo­ra­ru. A par­ti­ci­pat la nu­me­roa­se ex­po­ziții de grup, între ca­re The Exis­ten­tial Spa­ce of Vir­tua­li­ty, Ga­le­ria Deák Eri­ka, Bu­da­pes­ta, Tra seg­no e co­lo­re, Acca­de­mia di Ro­ma­nia in Ro­ma, Do It Yo­ur­self, Spați­ul Cul­tu­ral Ga­ra Mi­că, Cluj-Na­po­ca, în 2016; No­ul lo­ca­tar, Cen­trul de In­te­res, Cluj-Na­po­ca, Bre­a­king Ru­les, Mu­zeul de Ar­tă din Cluj-Na­po­ca, în 2017; Me­an­whi­le in Pain­ting, Bu­da­pest Ga­léria și Ima­gi­nea în pic­tu­ră. Des­pre ieși­rea în re­a­li­ta­te, Ga­le­ria Qua­dro, Cluj-Na­po­ca, în 2018. Expo­ziția poa­te fi vi­zi­ta­tă până pe 18 apri­lie 2019, în zi­le­le de ma­rți până sâmbă­tă, între ore­le 12.00 și 18.00, iar du­mi­ni­că și luni, la ce­re­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.