Un nou scan­dal cu de­zin­fec­tan­ţi di­lua­ţi cu­tre­mu­ră sis­te­mul sa­ni­tar

Pes­te 30 de spi­ta­le din ţa­ră au fo­lo­sit anul tre­cut de­zin­fec­tan­ţi di­lua­ţi, iar or­ga­ne­le de an­che­tă fac cer­ce­tări du­pă plânge­rea pe­na­lă de­pu­să de Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii, ca­re dă asi­gu­rări că pa­ci­en­ţii nu au fost puși în pe­ri­col.

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Trei din­tre pro­du­se­le fun­gi­ci­de dis­tri­bu­i­te în spi­ta­le în 2018 sunt ne­con­for­me, de­şi aces­tea ob­ţi­nu­se­ră ini­ţial acre­di­ta­rea din par­tea Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății din Fra­nța.

Po­li­ţiștii Di­rec­ţi­ei de Inves­ti­ga­rea Cri­mi­na­li­tă­ţii Eco­no­mi­ce au efec­tuat mar­ţi mai mul­te per­che­zi­ţii în Bu­cu­rești și ju­de­ţe­le Ilfov și Pra­ho­va, la do­mi­ci­li­i­le unor per­soa­ne fi­zi­ce și la se­di­i­le so­cia­le și punc­te­le de lu­cru ale unor so­ci­e­tă­ţi co­mer­cia­le ce pro­duc, im­por­tă și co­mer­cia­li­ze­a­ză pro­du­se bi­o­ci­de. „Ac­ţi­u­nea se des­fășoa­ră într-un do­sar pe­nal în ca­re se efec­tue­a­ză cer­ce­tări sub as­pec­tul să­vârși­rii in­frac­ţi­u­ni­lor de înșe­lă­ci­u­ne, fals în înscri­suri sub sem­nă­tu­ră pri­va­tă, ză­dăr­ni­ci­rea com­ba­te­rii bo­li­lor și co­mer­cia­li­za­rea de pro­du­se alte ra­te ”, i n for­me­a­ză Inspec­to­ra­tul Ge­ne­ral al Po­li­ţi­ei Ro­mâne (IGPR). Po­tri­vit an­che­tat ori lor, în cur­sul anu­lui tre­cut ar fi fost fa­bri­ca­te și co­mer­cia­li­za­te că­tre di­ver­se uni­tă­ţi me­di­ca­le din Ro­mânia pro­du­se bi­o­ci­de uti­li­za­te

la de­zin­fec­ţia su­pra­fe­ţe­lor ca­re nu înde­pli­neau stan­dar­de­le de per­for­man­ţă în dis­tru­ge­rea bac­te­ri­i­lor.

Fi­nan­ţări eu­ro­pe­ne și an­ga­ja­ţi nu­mă­ra­ţi pe de­ge­te

Pri­ma fir­mă cer­ce­ta­tă es­te SC G&M 2000 SRL,o so­ci­e­ta­te ro­mâno-fran­ce­ză înfi­in­ţa­tă în 1993, cu se­di­ul în co­mu­na Ji­la­va și cu o ci­fră me­die de afa­ceri anua­lă de 5 mi­li­oa­ne de lei. În mod sus­pect, com­pa­nia cu câți­va an­ga­ja­ţi și ad­mi­nis­tra­tă de sep­tua­ge­na­rul Istra­te Ghe­or­ghe, in­gi­ner chi­mist, a obți­nut un proi­ect cu fi­nan­ţa­re eu­ro­pe­a­nă prin Pro­gra­mul Ope­rați­o­nal Sec­to­rial „Crește­rea Com­pe­ti­ti­vi­tății Eco­no­mi­ce - In­ves­tiții pen­tru vi­i­to­rul dum­nea­voas­tră” pen­tru „Crește­rea ca­pa­ci­tății de pro­du­cție și mo­der­ni­za­rea pro­ce­su­lui teh­no­lo­gic, prin achi­ziția de echi­pa­men­te teh­no­lo­gi­ce per­for­man­te în ca­drul so­ci­e­tății G&M 2000 SRL” (Cod SMIS 57581). Ce­a­lal­tă fir­mă an­che­ta­tă es­te SC Al Ca­ri­na SRL, a do­ua cea mai ma­re so­ci­e­ta­te de pe pia­ţa co­mer­ţu­lui cu de­zin­fec­tan­ţi, exis­tând sus­pi­ci­uni că pro­du­se­le erau mult di­lua­te. Po­li­ţiștii au per­che­zi­ţi­o­nat și lo­cu­in­ţa ac­ţi­o­na­ru­lui fir­mei,

omul de afa­ceri Dan Cru­ce­a­nu, a că­rui com­pa­nie are 12 an­ga­jați și se­di­ul într-un parc in­dus­trial din Ploi­ești.

În ca­drul acți­u­ni­lor de con­trol re­a­li­za­te în anul 2018 de că­tre in­spec­to­rii sa­ni­tari din ca­drul Di­re­cți­i­lor de să­nă­ta­te pu­bli­că ju­dețe­ne, prin ca­re a fost ve­ri­fi­ca­tă ca­li­ta­tea unui nu­măr de 15 pro­du­se bi­o­ci­de uti­li­za­te în uni­tăți sa­ni­ta­re și ca­bi­ne­te de înfru­mu­seța­re, au fost pre­le­va­te și ana­li­za­te pro­be din aces­te pro­du­se în la­bo­ra­toa­re acre­di­ta­te RENAR. În ur­ma ana­li­ze­lor efec­tua­te, trei pro­du­se bi­o­ci­de au fost ne­con­for­me din punct de ve­de­re al efi­ca­ci­tății fun­gi­ci­de (can­di­da al­bi­cans și as­per­gi­lus ni­ger). Mai exact, es­te vor­ba des­pre lo­turi de­pis­ta­te ne­con­for­me din aces­te pro­du­se bi­o­ci­de, ca­re se uti­li­ze­a­ză pen­tru de­zin­fe­cția su­pra­fețe­lor și a in­stru­men­ta­ru­lui me­di­cal. Ministrul Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea, a pre­ci­zat că, ime­diat ce au venit re­zul­ta­te­le de la la­bo­ra­tor, de­zin­fec­ta­nții res­pec­ti­vi au fost scoși din spi­ta­le: ”MS a iden­ti­fi­cat ace­as­tă pro­ble­mă și au fost co­man­da­te tes­te in­de­pen­den­te ale unor echi­pe de spe­cia­liști din Fra­nța. Când re­zul­ta­te­le au adus o con­fir­ma­re, am fă­cut plânge­re pe­na­lă. În mo­men­tul

în ca­re mi­nis­te­rul a con­sta­tat aces­te as­pec­te, a cău­tat înlo­cu­i­tor de ur­ge­nță și a pus la dis­po­ziția spi­ta­le­lor ca­re au do­rit de­zin­fec­ta­nți con­for­mi. În acest mo­ment, exis­tă echi­pe în spi­ta­le­le din ța­ră ca­re ve­ri­fi­că con­for­mi­ta­tea de­zin­fec­ta­nți­lor”. Di­re­cți­i­le de Să­nă­ta­te Pu­bli­că din Bu­cu­rești și Pra­ho­va au apli­cat pro­du­că­to­ru­lui/dis­tri­bu­i­to­ru­lui amen­zi pen­tru ne­con­for­mi­tă­ţi, în cuan­tum to­tal de 35.000 lei. „Tre­bu­ie să ne asi­gu­răm că pro­du­se­le uti­li­za­te în spi­ta­le sunt efi­ci­en­te. Vom con­ti­nua astfel de acți­uni și vom lua toa­te mă­su­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru si­gu­ra­nța pa­ci­e­nți­lor”,pre­ci­ze­a­ză So­ri­na Pin­tea, po­tri­vit unui co­mu­ni­cat al Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății.

Con­trac­te du­bi­oa­se pe ban­dă ru­lan­tă

Înre­gis­tra­tă în Ploi­ești, fir­ma SC Al Ca­ri­na SRL a fost înfi­in­ţa­tă în 1993 și îi are ca ac­ţi­o­nari pe Dan Cru­ce­a­nu și Ali­na Cru­ce­a­nu. Din anul 1996 a înce­put să li­vre­ze de­zin­fec­tan­ţi im­por­tați din Ger­ma­nia.Timp de mai bi­ne de 10 ani afa­ce­rea a de­venit tot mai pro­fi­ta­bi­lă, în con­di­ţi­i­le în ca­re, de pil­dă, ci­fra de afa­ceri în 2017 a fost de

pes­te 10 mi­li­oa­ne de lei, cu un pro­fit net de 1,6 mi­li­oa­ne de lei. În to­tal, din 2007 până în 2016, fir­ma a pri­mit prin ne­go­ci­e­re di­rec­tă sau prin or­ga­ni­za­rea unor li­ci­ta­ţii pes­te 44 de con­trac­te de la uni­tă­ţi­le spi­ta­li­cești ci­vi­le sau mi­li­ta­ri­za­te din Ro­mânia, în va­loa­re to­ta­lă de 115.746.772,3 lei, in­clu­zând TVA. În 2016, în plin scan­dal He­xi Phar­ma, Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii pu­bli­ca lis­ta din SEAP a con­trac­te­lor cu de­zin­fec­tan­ţi li­vra­ţi uni­tă­ţi­lor sa­ni­ta­re în ur­mă cu un an.Astfel,pe pri­mul loc în to­pul fir­me­lor ca­re au fur­ni­zat bi­o­ci­de spi­ta­le­lor se află com­pa­nia Al-Ca­ri­na, cu trei con­trac­te în va­loa­re to­ta­lă de 10.036.644 lei. Ce­le trei con­trac­te au fost încheia­te, prin li­ci­ta­ţie des­chi­să, cu Spi­ta­lul Cli­nic Ju­de­ţe­an de Urgen­ţă Târgu Mu­reș (10.012.068 lei) pe 2 de­cem­brie 2015,cu Spi­ta­lul Cli­nic de Urgen­ţă pen­tru

Co­pii Gri­go­re Ale­xan­dres­cu (11.712 lei) pe 28 iu­lie 2015, prin anunţ de atri­bu­i­re la ce­re­re de ofer­tă, și cu Spi­ta­lul Ge­ne­ral CF 2 Bu­cu­rești (576 lei) pe 7 ia­nua­rie 2015, prin cum­pă­ra­re di­rec­tă on­li­ne.

SRI, omis din lis­ta abo­na­ţi­lor la de­zin­fec­tan­ţi

To­tuși, din cau­za unor erori de cău­ta­re în sis­te­mul SEAP, Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii omi­se­se la acea vre­me să pu­bli­ce și do­uă con­trac­te încheia­te în 2015 cu do­uă in­sti­tu­ţii ex­trem de im­por­tan­te din Ploi­ești: Spi­ta­lul Ju­de­ţe­an de Urgen­ţă și UM 0502 Bu­cu­rești, adi­că La­bo­ra­to­rul de To­xi­co­lo­gie Indus­tria­lă din ca­drul Di­rec­ţi­ei Me­di­ca­le a Ser­vi­ci­u­lui Ro­mân de Infor­ma­ţii. Con­trac­te­le nr.14010 și 14012 încheia­te de AL CA­RI­NA SRL cu Spi­ta­lul Ju­dețe­an de Ur­ge­nță Ploi­ești au fost înre­gis­tra­te în SEAP sub co­dul CPV 24455000-8, iar cel cu SRI fi­gu­re­a­ză sub co­dul CPV 33631600-8. În to­tal, în 2015, Spi­ta­lul Ju­dețe­an Ploi­ești a încheiat cu SC Al Ca­ri­na SRL con­trac­te în va­loa­re de 38.780.825 lei cu TVA, iar cel sem­nat cu SRI a fost în va­loa­re de 198.684,5 lei fă­ră TVA (246.368,8 lei cu TVA), pen­tru achi­zi­ţia de sub­stan­ţe de­zin­fec­tan­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.