Vo­lun­ta­ri­ul s-a im­pus în me­ci­ul cu Bo­toșani

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Eta­pa a do­ua a play-ou­tu­lui din Li­ga I la fot­bal a pro­gra­mat luni se­a­ră do­uă me­ci­uri în ju­dețul Ilfov. Con­cor­dia Chiaj­na a re­mi­zat cu AFC Her­man­nstadt, scor 2-2, me­ci­ul având o des­fășu­ra­re re­al­men­te ne­bu­nă în pri­me­le 18 mi­nu­te. La rândul ei, FC Vo­lun­tari con­fir­mă for­ma bu­nă prin vic­to­ria re­pur­ta­tă în fața ce­lor de la FC Bo­toșani, cu sco­rul de 2-1.

Pe te­re­nul sin­te­tic din Chiaj­na, AFC Her­man­nstadt a con­dus cu 2-0 prin go­lu­ri­le înscri­se de Tso­mou (mi­nu­tul 4) și Jaz­vic (mi­nu­tul 12). Si­bi­e­nii pă­re­au că s-au des­prins de­ci­siv în dis­pu­ta pen­tru punc­te, însă re­pli­ca lan­ter­nei roșii a fost pe mă­su­ră. Că­pi­ta­nul Go­rob­sov a șu­tat im­pa­ra­bil din afa­ra ca­reu­lui, sub ba­ra tran­sver­sa­lă,în mi­nu­tul 16, du­pă ca­re Ba­wab a ega­lat do­uă mi­nu­te mai târziu. In­te­re­sant es­te că go­lul de 2-2 a venit în ur­ma unei com­bi­nații între Ale­xe și Ba­wab,exact în zo­na cen­tra­lă a ca­reu­lui oas­peți­lor, aglo­me­ra­tă de pre­ze­nța a trei fun­dași cen­tra­li.

Deși me­ci­ul pă­rea mai de­par­te pro­miță­tor, ta­be­la, ca și jo­cul ce­lor do­uă for­mații, a înghețat du­pă acest start foar­te spec­ta­cu­los, cu pa­tru go­luri.De re­mar­cat și că toa­te ce­le pa­tru go­luri con­sem­na­te pe ta­be­la de mar­caj au pur­tat sem­nă­tu­ra unor stra­ni­eri.

Chiaj­na ră­mâne pe ul­ti­ma po­ziție, cu 11 punc­te, însă nici cei de pe ma­lul Ci­bi­nu­lui nu sunt de­par­te de lo­cu­ri­le re­tro­gra­da­bi­le, având 17 punc­te.

Ofen­si­va Vo­lun­ta­ri­u­lui con­ti­nuă

Ce­ea ce pă­rea in­cre­di­bil în lu­na de­cem­brie... ia­tă că se pro­du­ce.Antre­no­rul ita­lian Cris­tia­no Ber­go­di a acți­o­nat mi­ra­cu­los asu­pra lo­tu­lui pe ca­re îl are FC Vo­lun­tari, il­fo­venii adu­nând punc­te im­por­tan­te. În ul­ti­ma run­dă, FC Vo­lun­tari s-a im­pus cu 2-1 în fața ce­lor de la FC Bo­toșani. Lai­do­uni a mar­cat din nou, du­pă du­bla de la Iași, des­chi­zând sco­rul. În re­pri­za se­cun­dă, Fu­lop a ega­lat la o fa­ză aproa­pe tra­să la in­di­go, iar go­lul vic­to­ri­ei a fost sem­nat de ata­can­tul Tu­do­rie, ne­per­mis de li­ber în ca­reu, în mi­nu­tul 89. Du­pă acest suc­ces, FC Vo­lun­tari a de­pășit și zo­na lo­cu­lui de ba­raj, ur­când pe lo­cul 11.

Cam­pi­o­na­tul se va între­ru­pe pen­tru me­ci­u­ri­le echi­pei nați­o­na­le.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.