Vor fi 48 de echi­pe la Cam­pi­o­na­tul Mon­dial din Qa­tar?

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Fo­ru­ri­le in­ter­nați­o­na­le mi­li­te­a­ză pen­tru mă­ri­rea nu­mă­ru­lui de echi­pe par­ti­ci­pan­te la tur­neul fi­nal al Cam­pi­o­na­tu­lui Mon­dial de fot­bal, de la 32, câte sunt în pre­zent, la 48. Re­co­man­dă­ri­le Con­si­li­u­lui FIFA vor­besc des­pre po­si­bi­li­ta­tea ca încă de la ediția ur­mă­toa­re a Cam­pi­o­na­tu­lui Mon­dial, Qa­tar 2022, să fie 48 de nați­uni par­ti­ci­pan­te.

Acest fapt ar con­du­ce că­tre o schim­ba­re struc­tu­ra­lă a pro­gra­mu­lui. Nu­mă­rul de me­ci­uri va crește de la 64 până la 80. Sunt mu­lți din­tre cei im­pli­cați ca­re acu­ză dur ace­as­tă mă­su­ră con­si­de­ra­tă po­pu­lis­tă și ca­re va di­lua va­loa­rea fot­ba­lis­ti­că a com­pe­tiți­ei.

În ipo­te­ti­cul for­mat cu 48 de echi­pe, fa­za iniția­lă va însem­na 16 gru­pe a câte trei echi­pe, pri­me­le do­uă

ur­mând să me­ar­gă mai de­par­te, în 16-imi­le de fi­na­lă. Nu­mă­rul fa­ze­lor eli­mi­na­to­rii va crește cu una față de for­mu­la ac­tua­lă.

Co­mi­te­tul de Orga­ni­za­re al Cam­pi­o­na­tu­lui Mon­dial din Qa­tar a sem­na­lat că es­te po­si­bil ca, în ca­zul că vor ve­ni mai mu­lți oas­peți pen­tru Mon­dia­lul din 2022, să ape­le­ze la in­fras­truc­tu­ra din­tr-o ța­ră ve­ci­nă, cel mai pro­ba­bil

Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te, pen­tru a fa­ce față. Qa­ta­re­zii au afir­mat însă că sunt des­chiși la toa­te noi­le mo­di­fi­cări ca­re vor sur­ve­ni până la Mon­dia­lul din ța­ra lor și că au ca­pa­ci­ta­tea de a or­ga­ni­za la pa­ra­me­tri ca­li­ta­ti­vi com­pe­tiția.

O de­ci­zie fi­na­lă în pri­vi­nța nu­mă­ru­lui de echi­pe ca­re vor par­ti­ci­pa la Cam­pi­o­na­tul Mon­dial din Qa­tar va fi adop­ta­tă cu pri­le­jul ur­mă­toa­rei

șe­di­nțe a Con­si­li­u­lui FIFA, pro­gra­ma­tă pe 6 iu­nie 2019 la Pa­ris.

Inițial, FIFA anu­nța­se că la ediția 2026 a Cam­pi­o­na­tu­lui Mon­dial, ca­re va avea loc în Ma­roc, vor par­ti­ci­pa 48 de echi­pe nați­o­na­le.

Pri­ma ediție a Cam­pi­o­na­tu­lui Mon­dial de fot­bal, Uru­guay 1930, a avut la start 13 echi­pe. Ul­te­ri­or, nu­mă­rul par­ti­ci­pan­te­lor a fluc­tuat în jur de 16, du­pă

ca­re în Spa­nia, 1982, au ajuns 24 de echi­pe nați­o­na­le. De la ediția din 2002 par­ti­ci­pă 32 de nați­o­na­le la cea mai im­por­tan­tă com­pe­tiție a ba­lo­nu­lui ro­tund.

Cam­pi­o­na­tul Mon­dial din Qa­tar se va dis­pu­ta iar­na, în lu­ni­le noi­em­brie și de­cem­brie, da­to­ri­tă con­diți­i­lor me­te­o­ro­lo­gi­ce din Gol­ful Per­sic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.