Gar­di­e­nii mas­ca­ţi te­ro­ri­ze­a­ză oa­me­nii afla­ţi în pușcă­rii

Co­mi­te­tul Eu­ro­pe­an pen­tru Pre­veni­rea Tor­tu­rii și a Tra­ta­men­te­lor Inu­ma­ne sau De­gra­dan­te (CPT) a dat pu­bli­ci­tății, acum câte­va zi­le, con­clu­zi­i­le vi­zi­tei pe ca­re a efec­tuat-o, în anul 2018, în mai mul­te pe­ni­ten­cia­re din Ro­mânia.

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Diac FOTO: AGERPRES

Co­mi­te­tul Eu­ro­pe­an pen­tru Pre­veni­rea Tor­tu­rii și a Tra­ta­men­te­lor Inu­ma­ne sau De­gra­dan­te (CPT) a dat pu­bli­ci­tății con­clu­zi­i­le vi­zi­tei pe ca­re a efec­tuat-o în mai mul­te pe­ni­ten­cia­re din Ro­mânia. De­le­gația a ve­ri­fi­cat tra­ta­men­tul apli­cat per­soa­ne­lor pri­va­te de li­ber­ta­te și con­diți­i­le din ze­ce cen­tre de de­te­nție. Echi­pa CPT a vi­zi­tat cinci închi­sori, pre­o­cu­pându-se mai ales de si­tuația deți­nuți­lor în re­gim de ma­xi­mă si­gu­ra­nță, întru­cât aceștia stau în ce­lu­lă până la 22 de ore pe zi. Ma­jo­ri­ta­tea per­soa­ne­lor ches­ti­o­na­te de că­tre ex­pe­rții oc­ci­den­ta­li au spus că au fost tra­ta­te co­rect, dar o se­rie de deți­nuți au re­cla­mat re­le tra­ta­men­te fi­zi­ce apli­ca­te de că­tre po­lițiști.

S

Con­clu­zi­i­le pre­zen­ta­te în cel mai re­cent ra­port al CPT se re­fe­ră la vi­zi­ta efec­tua­tă în Ro­mânia în pe­ri­oa­da 7 – 19 fe­brua­rie 2018.

De­le­gația CPT a ve­ri­fi­cat tra­ta­men­tul apli­cat de că­tre po­liție per­soa­ne­lor pri­va­te de li­ber­ta­te și con­diți­i­le de de­te­nție a deți­nuți­lor aflați în arest pre­ven­tiv, din ze­ce cen­tre de de­te­nție din toa­tă ța­ra. De ase­me­nea, echi­pa CPT a vi­zi­tat cinci închi­sori, pre­o­cu­pându-se mai ales de si­tuația deți­nuți­lor în re­gim închis și de ma­xi­mă si­gu­ra­nță, întru­cât deți­nuții că­ro­ra li se apli­că un re­gim de ma­xi­mă si­gu­ra­nță pe­trec până la 22 de ore pe zi închiși în ce­lu­lă. De ase­me­nea, a fost ve­ri­fi­cat și mo­dul de fur­ni­za­re a asis­te­nței me­di­ca­le pen­tru per­soa­ne­le pri­va­te de li­ber­ta­te.

Deși ma­jo­ri­ta­tea per­soa­ne­lor ches­ti­o­na­te de că­tre ex­pe­rții oc­ci­den­ta­li au su­sți­nut că au fost tra­ta­te co­rect de po­lițiști, o se­rie de deți­nuți au re­cla­mat re­le tra­ta­men­te fi­zi­ce apli­ca­te de că­tre po­lițiști, mul­te din­tre aces­te acu­zații fi­ind su­sți­nu­te de do­ve­zi me­di­ca­le.

„Acu­zați­i­le se re­fe­re­au în spe­cial la pal­me, pumni, șu­turi și lo­vi­turi de bas­ton, apli­ca­te de po­lițiști sus­pe­cți­lor, fie la mo­men­tul ares­tă­rii, fie în tim­pul in­te­ro­gă­rii la se­cția de po­liție, apa­rent în sco­pul fo­rță­rii unei măr­tu­ri­siri”, se me­nți­o­nea­ză în do­cu­men­tul pu­bli­cat de CPT.

Cen­tre­le de arest ale Po­liți­ei să fie pre­lua­te de Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei

„Ra­por­tul re­co­man­dă ca Mi­nis­te­rul de Inter­ne și Inspec­to­ra­tul Ge­ne­ral al Po­liți­ei Ro­mâne să tran­smi­tă un me­saj ho­tă­rât pri­vind fap­tul că re­le­le tra­ta­men­te apli­ca­te per­soa­ne­lor deți­nu­te sunt ile­ga­le, de­no­tă lip­să de pro­fe­si­o­na­lism și

vor fa­ce obi­ec­tul unor san­cți­uni co­res­pun­ză­toa­re. Mai mult, me­to­de­le de in­ves­ti­gație ale po­liți­ei tre­bu­ie să tre­a­că de la o abor­da­re ba­za­tă pe măr­tu­rii că­tre obți­ne­rea de do­ve­zi cla­re și pre­ci­se prin­tr-o in­te­ro­ga­re pro­fe­si­o­nis­tă a sus­pe­cți­lor”, su­bli­nia­ză do­cu­men­tul ela­bo­rat de Co­mi­te­tul Eu­ro­pe­an pen­tru Pre­veni­rea Tor­tu­rii.

Te­o­re­tic, per­soa­ne­le afla­te în arest sau în de­te­nție be­ne­fi­cia­ză de ga­ra­nții împo­tri­va re­le­lor tra­ta­men­te. De­le­gația CPT sem­na­le­a­ză însă de­fi­ci­e­nțe în acor­da­rea aces­tor ga­ra­nții, de că­tre Po­liție, „în spe­cial pri­vind ac­ce­sul la un avo­cat, in­clu­siv po­si­bi­li­ta­tea de a avea o dis­cuție con­fi­de­nția­lă cu un avo­cat, dar și în le­gă­tu­ră cu drep­tul de a avea ac­ces la un me­dic. Tre­bu­ie lua­te mă­suri și pen­tru a ga­ran­ta tu­tu­ror mi­no­ri­lor drep­tul de ac­ces la un avo­cat și la un adult de încre­de­re, așa cum pre­ve­de Co­dul de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă”.

De­le­gația eu­ro­pe­a­nă su­bli­nia­ză că “per­soa­ne­le deți­nu­te sunt ex­pu­se unui risc mai ma­re de in­ti­mi­da­re,

pre­si­u­ne și chiar mal­tra­ta­re în cen­tre­le de de­te­nție ale po­liți­ei. Aces­te îngri­jo­rări sunt ac­cen­tua­te de con­diți­i­le ma­te­ria­le pre­ca­re, îngri­ji­rea me­di­ca­lă ne­co­res­pun­ză­toa­re și re­gi­mul aus­ter pe ca­re îl su­por­tă per­soa­ne­le reți­nu­te în cen­tre­le de de­te­nție vi­zi­ta­te”.

Si­tuația din aces­te spații ale Mi­nis­te­ru­lui de Inter­ne es­te des­cri­să de ex­pe­rții oc­ci­den­ta­li în ter­meni sum­bri: “Con­diți­i­le din cen­tre­le de de­te­nție vi­zi­ta­te, în spe­cial din cen­tre­le ne­re­no­va­te, ră­mân inac­cep­ta­bi­le pen­tru pe­ri­oa­de de arest de do­uă luni sau mai mult. Ce­lu­le­le erau în ge­ne­ral in­sa­lu­bre și ne­ce­si­tând re­pa­rații, slab ven­ti­la­te, urât mi­ro­si­toa­re, cu un grad înalt de umi­di­ta­te și ac­ces li­mi­tat la lu­mi­na na­tu­ra­lă. Ane­xe­le sa­ni­ta­re se aflau, de ase­me­nea, într-o sta­re pre­ca­ră de igi­e­nă și în ce­le mai mul­te ca­zuri ne­se­pa­ra­te de res­tul ce­lu­lei”.

De ace­ea, CPT re­co­man­dă, încă o da­tă, ca per­soa­ne­le ares­ta­te pre­ven­tiv să nu fie ți­nu­te în cen­tre­le de de­te­nție ale po­liți­ei. În schimb,

au­to­ri­tăți­le ro­mâne tre­bu­ie să se gânde­as­că se­ri­os la tran­sfor­ma­rea cen­tre­lor de de­te­nție în spații adec­va­te ares­tu­lui pre­ven­tiv, pe ca­re să le pu­nă sub autoritate­a Mi­nis­te­ru­lui Jus­tiți­ei și a Admi­nis­trați­ei Nați­o­na­le a Pe­ni­ten­cia­re­lor”.

Anga­jați din pe­ni­ten­ciar co­mit vi­o­le­nțe și abu­zuri se­xua­le

„S-a pri­mit un ma­re nu­măr de acu­zații de re­le tra­ta­men­te fi­zi­ce asu­pra deți­nuți­lor de că­tre per­so­na­lul închi­so­rii, în spe­cial de că­tre mem­brii fo­rțe­lor spe­cia­le de in­ter­venție (așa-nu­miții „mas­cați”), în pe­ni­ten­cia­re­le din Ai­ud, Gher­la, Iași și Ga­lați. Si­tuația era de­o­se­bit de alar­man­tă la pe­ni­ten­cia­rul Ga­lați, un­de exis­ta un evi­dent cli­mat de te­a­mă”, su­bli­nia­ză ra­por­tul Co­mi­te­tu­lui pen­tru Pre­veni­rea Tor­tu­rii. În ca­te­go­ria re­le­lor tra­ta­men­te asu­pra deți­nuți­lor se înscriu „in­clu­siv abu­zuri se­xua­le”, pre­ci­ze­a­ză ex­pe­rții oc­ci­den­ta­li.

„CPT pu­ne de mult sub

sem­nul între­bă­rii rați­u­nea de a fi și mo­dul de ope­ra­re al fo­rțe­lor spe­cia­le de in­ter­venție (așa-nu­miții „mas­cați”), ca­re acți­o­nea­ză în ace­le in­sti­tuții ce găz­du­i­esc deți­nuți că­ro­ra li se apli­că re­gi­mul de ma­xi­mă si­gu­ra­nță. În lu­mi­na ob­ser­vați­i­lor de­le­gați­ei, în cur­sul vi­zi­tei din 2018, pri­vind re­pe­ta­te și nu­me­roa­se acu­zații de­ta­lia­te de re­le tra­ta­men­te din par­tea mem­bri­lor fo­rțe­lor de in­ter­venție, CPT cre­de că a venit tim­pul ca au­to­ri­tăți­le nați­o­na­le să re­con­si­de­re exis­te­nța lor”, su­bli­nia­ză ra­por­tul Co­mi­te­tu­lui pen­tru Pre­veni­rea Tor­tu­rii.

Ime­diat du­pă vi­zi­ta din anul 2018 a ex­pe­rți­lor oc­ci­den­ta­li, Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei ar fi or­ga­ni­zat o in­spe­cție la Pe­ni­ten­cia­rul Ga­lați. Mem­brii CPT au însă du­bii asu­pra co­rec­ti­tu­di­nii aces­tui con­trol și, “prin ur­ma­re, re­co­man­dă au­to­ri­tăți­lor ro­mâne să de­ma­re­ze o anche­tă in­de­pen­den­tă a Par­che­tu­lui în le­gă­tu­ră cu acu­zați­i­le de re­le tra­ta­men­te de că­tre per­so­na­lul Pe­ni­ten­cia­ru­lui Ga­lați”.

Su­praa­glo­me­ra­rea du­ce la crește­rea vi­o­le­nței în închi­sori

O si­tuație dra­ma­ti­că a fost con­sta­ta­tă la închi­soa­rea din Ba­cău: “18 ti­neri adu­lți în arest pre­ven­tiv erau ți­nuți într-o sin­gu­ră ce­lu­lă in­sa­lu­bră și su­praa­glo­me­ra­tă de nu­mai 26 m². Ti­ne­rii stă­te­au închiși în ce­lu­lă timp de 21-22 ore pe zi, timp de luni de zi­le. Si­tuația lor era ase­mă­nă­toa­re cu a ani­ma­le­lor închi­se în cuști”.

Pen­tru a re­zol­va ase­me­nea si­tuații, “agen­da de re­for­me a au­to­ri­tăți­lor ro­mâne tre­bu­ie să vi­ze­ze ca toți deți­nuții să fie ți­nuți în con­diții de­cen­te și să be­ne­fi­ci­e­ze de mi­nim pa­tru me­tri pă­trați de spațiu per­so­nal în ce­lu­le­le cu ocu­pa­re mul­ti­plă”, su­bli­nia­ză ra­por­tul de­le­gați­ei CPT.

Ex­pe­rții străini atrag ate­nția că spați­ul neîncă­pă­tor și pre­ca­ri­ta­tea con­di­ţi­i­lor din ce­lu­le, com­bi­na­te cu tim­pul in­su­fi­ci­ent pe­tre­cut în afa­ra lor, re­pre­zin­tă un tra­ta­ment inu­man și de­gra­dant. În plus, aces­te con­diții nu îi aju­tă pe deți­nuți să se pre­gă­te­as­că pen­tru rein­te­gra­rea în co­mu­ni­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.