Eu­gen Șer­bă­nes­cu

Romania Libera - - Prima Pagina - EU­GEN ȘER­BĂ­NES­CU num­ber one pe­ri­od­nik so­cia­list?

Hu­sa­rii îna­ri­pați, între Sto­lo­jan și Bur­du­ja

Cât ai vrea să scrii se­ri­os des­pre oa­me­nii aceștia, nu te la­să. Înști­i­nțându-ne gon­go­ric din ro­ton­da Ro­mex­po – pe ca­re Ca­ra­gia­le, din fe­ri­ci­re, n-a apu­cat-o – că „ul­ti­ma încer­ca­re a tur­ci­lor de a ocu­pa Vi­e­na a fost ză­dăr­ni­ci­tă de o șar­jă de ca­va­le­rie ca­re a fost con­du­să de hu­sari îna­ri­pa­ţi po­lo­ne­zi“(??!! – n.n.), dl Orban (sau, mai bi­ne zis, ce-a mai ră­mas din dom­nia sa) ne-a trâmbițat apoi, drept fi­resc co­ro­lar al îna­ri­pați­lor din 1683, lis­ta PNL pen­tru eu­ro­par­la­men­ta­re­le din 2019.

E puțin pro­ba­bil ca pro­fe­so­rul Vlad Nis­tor să-i fi dat ac­cep­tul de a de­bi­ta ace­as­tă go­go­mă­nie is­to­ri­că, to­tal ina­dec­va­tă mo­men­tu­lui, drept pen­tru ca­re, pro­ba­bil ca pe­de­ap­să, ia­tă că se re­gă­sește de-abia pe lo­cul 11 – adi­că si­gur non-eli­gi­bil. Cum gu­ra slo­bo­dă a lu­mii spu­ne că dl Nis­tor ar fi „omul“dlui Orban, re­zul­tă, încă o da­tă, că per­soa­na cu man­do­li­na es­te o ma­ri­o­ne­tă, tra­să de sfori din toa­te pă­rți­le, din mo­ment ce nu-și poa­te im­pu­ne pro­pri­ul om – de de­par­te o au­ten­ti­că emi­ne­nță ce­nușie – pe un loc eli­gi­bil. De ani de zi­le Nis­tor se ba­te, pe la te­le­vi­zi­uni, ca la Oi­tuz, cu ad­ver­sa­rii par­ti­du­lui și – în po­fi­da po­ziți­i­lor ab­so­lut in­gra­te pe ca­re a fost pus să le ape­re (gen cum că Vi­o­ri­ca ar tre­bui să me­ar­gă la pușcă­rie pen­tru că s-ar fi pu­pat cu Bi­bi) – reușește de ce­le mai mul­te ori să ia­să dea­su­pra. De­fec­tul lui prin­ci­pal es­te ști­i­nța de car­te, ca­re nu-i poa­te fi ier­ta­tă. (Nu e sin­gu­rul, ui­tați-vă la res­tul României.) Nis­tor a adus ser­vi­cii de idei și de ima­gi­ne par­ti­du­lui mai mult de­cât toți Mo­tre­nii și Bușoii la un loc. Cu toa­te aces­tea, Mo­tre­a­nu, omul fă­ră față, es­te pe 7, iar Bușoi, ca­re are față, dar e șters ca și cum n-ar avea-o, es­te pe 9. Nu-i mai puțin ade­vă­rat că nu-i va fo­lo­si la ni­mic, întru­cât li­nia se va tra­ge ma­xi­mum-ma­xi­mo­rum la dl Fal­că, cel ca­re, con­trar apa­re­nțe­lor, nu are ci­o­cu’ ma­re. Din con­tră, cei cu ci­o­cu’ mic au șan­se să pa­pe lăp­tic.

Mo­ra­la nu fun­cți­o­nea­ză însă or­bește. Dl Ra­reș Bog­dan, bu­năoa­ră, nu­mai ci­o­cu’ mic nu se poa­te spu­ne că are și ia­tă-l to­tuși, în ha­lat de mol­ton, venit di­rect din bu­doa­rul gândi­rii în ca­pul lis­tei. Deci se poa­te și pe in­vers, spre bu­cu­ria dlui Gușă, ca­re se ve­de ast­fel scă­pat, în sfârșit, de pi­ti­cul fre­ne­tic. Însă mi­cul me­ga­lo­man cu ae­re de Na­po­le­on fă­ră cal va re­gre­ta cât de cu­rând ieși­rea din pre­să. De Tur­ces­cu, de exem­plu (ca­re, spre de­o­se­bi­re de Bog­dan, a avut to­tuși bu­nul si­mț să re­cu­noas­că), nu mai au­de nici dra­cu’.

Pre­fi­gu­ram, acum do­uă săp­tă­mâni, în ar­ti­co­lul „Des­pre bru­xe­le­zi și alte co­zi de to­por“, toa­te aces­te măști de bal mas­cat; ne­cu­nos­cu­ta era pe ce loc se va așe­za fi­e­ca­re la ul­ti­ma stri­ga­re, la drum de se­a­ră, la scoici și be­re Fan­tôme Sai­son. Acum, oda­tă bă­tu­tă în cu­ie, lis­ta dez­vă­lu­ie, din­co­lo de nu­me, și un alt gen de sim­bo­lis­ti­că. Ast­fel, se ob­ser­vă că lo­cu­ri­le im­pa­re 1 și 3 au fost atri­bu­i­te unor „ex­terni“– Ra­reș Bog­dan și Si­eg­fri­ed Mu­reșan; doar lo­cu­ri­le 5, 7, 9 și 11 au re­venit unor mem­bri ai ve­chi­u­lui PNL (di­nain­te de ma­rea tran­sva­za­re PDL) – Vă­le­an, Mo­tre­a­nu, Bușoi, Nis­tor. În ace­lași timp, toa­te lo­cu­ri­le pa­re (2, 4, 6, 8 și 10) au fost atri­bu­i­te mem­bri­lor fos­tu­lui PDL – Ha­va, Bla­ga, Bu­da, Fal­că, Ma­ri­nes­cu. Pri­mul lu­cru întris­tă­tor es­te că – la 5 ani de la ma­rea tran­sva­za­re – ma­re­le PNL con­ti­nuă să fun­cți­o­ne­ze în lo­gi­ca a do­uă par­ti­de diferite. Mai mult, apa­re că fos­tul PDL a dat no­u­lui PNL nu nu­mai im­nul, ci con­ti­nuă să dea și pri­o­ri­tăți­le – din mo­ment ce doar do­uă lo­curi eli­gi­bi­le (5 și 7 în cel mai bun caz) re­vin unor mem­bri ai ve­chi­u­lui PNL, res­tul de 5 (ce­le mai si­gu­re) re­venind fos­tu­lui PDL și alto­ra. Ha­lal ne­go­ci­e­re, coa­ne Orban!

Și-atunci, se pu­ne între­ba­rea: ci­ne sau ce mai es­te astă­zi PNL? O struc­tu­ră po­li­ti­că bu­nă de că­pușat, la re­mor­ca di­ver­se­lor in­te­re­se elec­to­ra­le ca­re nu dau doi bani pe doc­tri­na par­ti­du­lui și pe elec­to­rii lui? Ci­ne es­te, de exem­plu, fan­to­ma­ti­ca Acți­u­ne Ci­vi­că a Ti­ne­ri­lor, cu 600 (șa­se su­te) de vo­turi la ni­vel nați­o­nal, con­du­să de Se­bas­tian Bur­du­ja, pri­e­ten cu Di­de #Re­zist, înghiți­tă deu­nă­zi de dl Orban (la or­di­nul cui?) pe ne­mes­te­ca­te? Ce va spu­ne elec­to­ra­tul tra­diți­o­nal al PNL des­pre no­ul vi­ce­preșe­din­te Bur­du­ja? Să fie fri­ca de ci­o­la­nia­da USR-is­tă atât de ma­re? În ter­meni arit­me­tici, achi­ziți­o­na­rea de fer­me­nți pro­gre­sis­to­ne­o­mar­xiști, ca­ta­li­zați din um­bră, adu­ce ea mai mu­lți ale­gă­tori de­cât se pi­erd prin as­pi­ra­rea lor? Și se mai mi­ră li­be­ra­lii din PNL de un­de crește ALDE? Dar mai sunt li­be­ra­li în PNL? Poa­te că da. Din ja­le se-ntru­pă Elec­tra. Dna Gor­ghiu – neîmbrățiș­ând re­fe­ren­du­mul agățat de ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re – e po­si­bil să-l fi șo­cat pe dl Io­han­nis. Un­de sunt fe­mei­le de altă­da­tă, în ca­re pu­te­ai să ai încre­de­re? Mai rar în po­li­ti­că. Mai ales da­că nu prind un loc pe lis­tă.

Par­ti­dul aces­ta a avut (sau i s-a in­dus?) tot­de­au­na o pro­ble­mă în a-și gă­si li­deri in­terni. A cre­zut tot­de­au­na (sau a fost împins să cre­a­dă) că are ne­voie de fi­guri noi. Sto­lo­jan (adus de Va­le­ri­că Stoi­ca), Io­han­nis (adus de Crin Anto­nes­cu), Ra­reș Bog­dan (adus de Io­han­nis, cu mâna lui Orban, ca­re-și sa­pă sin­gur groa­pa) fac par­te din ace­as­tă li­nie, a sal­va­to­ri­lor pa­rașu­tați. Se pu­ne între­ba­rea de ce li­deri pro­prii, ca­re s-au afir­mat du­pă 1990 în lup­ta cu crip­to­co­mu­nis­mul ili­es­cian (gen Tă­ri­ce­a­nu sau Anto­nes­cu), au dis­pă­rut din PNL, iar Orban (aflat și el în pic­tu­ră încă de la înce­put) a ajuns ca și cum n-ar fi (fă­când com­pro­mi­suri ca­re pur și sim­plu îl anean­ti­ze­a­ză po­li­tic)! Cum se fa­ce, ia­răși, că un Si­eg­fri­ed Mu­reșan, venit pe fi­li­e­ra Bă­ses­cu, se află acum co­coțat pe lo­cul 3 la PNL?! Ce pi­le are acest om? Știu nu­mai el și Orban – ca­re însă, no­ta be­ne, nu e lă­sat să atin­gă ca­pă­tul la­nțu­lui, ci doar pri­ma ve­ri­gă.

Ta­blo­ul jal­nic, de var­ză de Bru­xel­les, din in­te­ri­o­rul PNL, ne es­te re­le­vat nu nu­mai de hu­sari, ci și de alte do­uă apa­riții neaștep­ta­te. Poa­te cel mai ma­re tra­seist din is­to­ria de­mo­crați­ei noas­tre de mu­ca­va, dl Sto­lo­jan, vor­bind re­cent pe un ca­nal TV, a de­sem­nat in­sis­tent re­gi­mul Ce­aușes­cu cu sin­tag­ma „pe­ri­oa­da so­cia­lis­tă“! Te-ai fi aștep­tat la așa ce­va de la un li­be­ral, adi­că om de dre­ap­ta – și încă un co­mu­ni­ca­tor al par­ti­du­lui?! Nici vor­bă de dic­ta­tu­ră, nici vor­bă de ce­aușism, nici vor­bă de to­ta­li­ta­rism, nici vor­bă de neo-sta­li­nism, nici vor­bă de co­mu­nism! Pe­ri­oa­da so­cia­lis­tă, dom­ni­lor, ce-i așa o pro­ble­mă?!

Si­tuația ne obli­gă să-l de­sem­năm și noi, pen­tru ser­vi­ci­ul de ca­dre al PNL. Ci­ne es­te, în de­fi­ni­tiv, acest spe­ci­men ci­u­dat, adu­când de de­par­te a Fran­ken­stein de Obor, ca­re de 30 de ani hip­no­ti­ze­a­ză pe toa­tă lu­mea cu un ric­tus de spe­riat noap­tea co­pi­ii? Es­te un fost eco­no­mist de eră ce­aușis­tă în Indus­tria ali­men­ta­ră, ajuns, pe fi­li­e­ra cla­si­că, până înspre 1989, di­rec­tor al De­par­ta­men­tu­lui Re­lații Va­lu­ta­re și Fi­nan­cia­re Inter­nați­o­na­le (ca­re ni­ci­de­cum nu era su­per­vi­zat de Se­cu­ri­ta­te). Du­pă 1990, aflat în bar­ca dlui Ili­es­cu, es­te cu­nos­cut ca pre­mi­e­rul ca­re a nați­o­na­li­zat va­lu­ta, fo­rțând între­prin­de­ri­le, so­ci­e­tă­ţi­le co­mer­cia­le și po­pu­la­ţia să-și schim­be re­sur­se­le în lei, la un curs fi­xat ad­mi­nis­tra­tiv. Es­te ace­lași ca­re s-a ur­cat pe sce­nă și ni l-a re­co­man­dat cu căl­du­ră pe ace­lași Ili­es­cu, apoi s-a dat pes­te cap și, ca prin mi­nu­ne, a de­venit preșe­din­te PNL, apoi mem­bru PD, po­ziție din ca­re – pre­tin­zând că e bol­nav, dar fă­ră pi­ci­or în gips – ne-a pot­co­vit cu Bă­ses­cu-dra­gă Sto­lo, apoi i-a dat și aces­tu­ia cu ti­fla, re­fu­zând pos­tul de prim-mi­nis­tru pen­tru o po­rție de scoici în Grand-Pla­ce, apoi s-a tre­zit din nou în PNL, de un­de con­ti­nuă, fă­ră ruși­ne, să fa­că pe lu­pul mo­ra­list și ni­meni nu-i ba­te obra­zul. Cât mai că­pușe­a­ză men­ta­lul pu­blic acest

Chiar ne ia pe toți de proști? Oa­re cre­de că am mu­rit cu toții (în afa­ră de Bur­du­ja)?

O să între­bați ce le­gă­tu­ră are Sto­lo­jan cu Bur­du­ja. Ni­ci­u­na în afa­ră de fap­tul că tână­rul Se­bas­tian es­te fi­ul ban­che­ru­lui Ma­ri­nel Bur­du­ja, fost vi­ce­preșe­din­te pos­tde­cem­brist al fa­li­men­ta­rei Ban­co­rex, an­te­ri­or fost Inspec­tor al Băn­cii de In­ves­tiții ce­aușis­te chiar pe vre­mea când dl Sto­lo­jan era mai-ma­re­le pes­te va­lu­ta ță­rii. Mai are ci­ne­va vreo îndoia­lă că po­li­ti­ca în Ro­mânia es­te mo­no­po­li­za­tă și stri­vi­tă între „foștii“ca­re nu se dau duși și co­pi­ii lor ca­re toc­mai vin din străi­nă­tățuri, șco­liți pe ba­nii amă­răște­ni­lor din „pe­ri­oa­da so­cia­lis­tă“, strânși în pușcu­lițe­le sta­tu­lui și tran­sva­zați, du­pă ’90, în pușcu­lițe­le per­so­na­le?

E mai clar acum de ce se zba­te PNL într-o pre­lun­gi­tă cri­ză de iden­ti­ta­te? Par­că-l văd pe Di­o­ge­ne, cel cu lam­pa zi­ua-n amia­za ma­re, tra­ver­sând, în loc de Ate­na, par­ti­dul și ex­cla­mând la fi­e­ce pas: „Ară­tați-mi un li­be­ral!“. Și răs­pun­sul: „N-avem li­be­ra­li, doar hu­sari îna­ri­pați“.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.