Omul lui Köve­si a de­mi­si­o­nat din func­ţia de pro­cu­ror-șef ad­junct la DNA

Ma­ri­us Ia­cob, fos­tul lo­cți­i­tor al Lau­rei Co­druța Köve­si din tim­pul man­da­tu­lui aces­teia la DNA, a de­mi­si­o­nat, ieri, din fun­cția de pro­cu­ror-șef ad­junct al Di­re­cți­ei Nați­o­na­le Anti­co­ru­pție.

Romania Libera - - Actualitat­e - Mi­hai Diac

„ Prin­ci­pi­ul do­mi­no­u­lui“ara­tă că o pi­e­să în că­de­re pro­voa­că pră­buși­rea suc­ce­si­vă a pi­e­se­lor ca­re, an­te­ri­or, o su­sți­neau. O ilus­tra­re a aces­tei re­gu­li a ofe­rit, ieri, pro­cu­ro­rul Ma­ri­us Ia­cob, ca­re a anu­nțat că de­mi­si­o­nea­ză din fun­cția de pro­cu­ror-șef ad­junct al Di­re­cți­ei Nați­o­na­le Anti­co­ru­pție, pe ca­re o avea de pe vre­mea când DNA era con­du­să de Lau­ra Co­druța Köve­si. Ia­cob a pre­ci­zat, ieri, că va ră­mâne un sim­plu pro­cu­ror în ca­drul DNA.

Ia­cob re­nu­nță la fun­cția sa de con­du­ce­re du­pă ce in­stan­ţa su­pre­mă a ad­mis o ac­ţi­u­ne dis­ci­pli­na­ră a Inspec­ţi­ei Ju­di­cia­re și a de­cis ca pro­cu­ro­rul Ia­cob să fie sanc­ţi­o­nat cu aver­tis­ment. Ace­as­ta es­te cea mai blândă san­cți­u­ne per­mi­să de sta­tu­tul ma­gis­tra­tu­lui, dar ori­ce san­cți­u­ne dis­ci­pli­na­ră im­pu­ne și re­vo­ca­rea din­tr-o fun­cție de con­du­ce­re.

Cu o zi înain­te, luni, ju­de­că­to­rii de la Cur­tea Su­pre­mă au de­cis că Ma­ri­us Ia­cob a co­mis o aba­te­re dis­ci­pli­na­ră în con­tex­tul re­pre­zen­tă­rii DNA la pro­ce­sul in­ten­tat împo­tri­va aces­teia de Mi­hai­e­la Ior­ga. Ea in­ten­ta­se acest pro­ces în ur­ma re­vo­că­rii sa­le din fun­cția de pro­cu­ror la DNA,pe tim­pul în ca­re Köve­si era pro­cu­ror-șef al DNA,iar Ma­ri­us Ia­cob era pro­cu­ror-șef ad­junct.

Ce i se im­pu­tă lui Ma­ri­us Ia­cob

„Inspec­ţia Ju­di­cia­ră a exer­ci­tat ac­ţi­u­nea dis­ci­pli­na­ră fa­ţă de dom­nul Ma­ri­us Con­stan­tin Ia­cob, pro­cu­ror-șef ad­junct al Di­rec­ţi­ei Na­ţi­o­na­le Anti­co­rup­ţie, pen­tru ne­res­pec­ta­rea dis­po­zi­ţi­i­lor pro­cu­ro­ru­lui ie­rar­hic su­pe­ri­or, da­te în scris și în con­for­mi­ta­te cu le­gea, pre­cum și pen­tru ne­res­pec­ta­rea în mod ne­jus­ti­fi­cat a dis­po­zi­ţi­i­lor ori de­ci­zi­i­lor cu ca­rac­ter ad­mi­nis­tra­tiv, dis­pu­se în con­for­mi­ta­te cu le­gea de con­du­că­to­rul par­che­tu­lui ori a altor obli­ga­ţii cu ca­rac­ter ad­mi­nis­tra­tiv“.

Con­cret, lui Ma­ri­us Ia­cob i s-a im­pu­tat fap­tul că,în ca­li­ta­te de pro­cu­ror-șef ad­junct, a de­sem­nat-o pe pro­cu­roa­rea Car­men Si­mo­na Ri­cu să re­pre­zin­te DNA la ju­de­ca­rea cau­zei în ca­re Mi­hai­e­la Mo­ra­ru Ior­ga ce­rea sus­pen­da­rea exe­cu­tă­rii or­di­nu­lui Lau­rei Köve­si de re­vo­ca­re a ei de la DNA.Ace­as­tă de­sem­na­re ar fi încăl­cat un or­din al pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral ca­re res­trânge drep­tul pro­cu­ro­ri­lor DNA de a par­ti­ci­pa la anu­mi­te ti­puri de cau­ze ci­vi­le.

Con­curs pen­tru pos­tul lui Köve­si

Anul tre­cut, du­pă re­vo­ca­rea Lau­rei Co­druța Köve­si din fun­cția de pro­cu­ror-șef al DNA, ad­junc­tul ei, Ma­ri­us Ia­cob, a fost unul din­tre ma­gis­trații ca­re s-au înscris la con­cur­sul pen­tru de­sem­na­rea unui nou șef al DNA. Dar în acel mo­ment, împo­tri­va lui Ma­ri­us Ia­cob înce­pu­se de­ja cer­ce­ta­rea dis­ci­pli­na­ră, efec­tua­tă de că­tre Inspe­cția Ju­di­cia­ră.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.