Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor a res­pins mo­ţi­u­nea împo­tri­va mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei

Romania Libera - - Politică -

Ple­nul Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor a res­pins, ieri, mo­ţi­u­nea sim­plă împo­tri­va mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der, cu 126 de vo­turi „pen­tru”, 148 de vo­turi „împo­tri­vă” și do­uă ab­ţi­neri. De­pu­ta­tul PSD Flo­rin Ior­da­che a de­cla­rat că nu i-a tre­cut ne­mul­ţu­mi­rea fa­ţă de ac­ti­vi­ta­tea mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, dar nu era de acord cu cri­ti­ci­le din mo­ţi­u­ne.„Eu am spus și la grup, am spus și în plen ne­mul­ţu­mi­rea pe ca­re o am eu și pro­ba­bil o au și co­le­gii mei vi­za­vi de ac­ti­vi­ta­tea mi­nis­tru­lui Tu­do­rel Toa­der. Ne­mul­ţu­mi­rea nu mi-a tre­cut. Asta nu înse­am­nă că am pu­tut vo­ta o mo­ţi­u­ne ini­ţia­tă de co­le­gii din PNL sau USR, pen­tru că erau foar­te mul­te cri­tici cu ca­re nu eram de acord, de la le­gi­le jus­ti­ţi­ei, co­duri, sec­ţia spe­cia­li­za­tă. Ce­ea ce am ce­rut eu în plen la acel mo­ment și cer în con­ti­nua­re es­te ca dl mi­nis­tru în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re să vi­nă cu niște pro­pu­neri le­gis­la­ti­ve nor­ma­le, po­tri­vit pro­gra­mu­lui de gu­ver­na­re”, a de­cla­rat Ior­da­che du­pă res­pin­ge­rea mo­ţi­u­nii. Între­bat ce va fa­ce PSD du­pă ce ex­pi­ră ter­me­nul pe ca­re i l-a dat lui Toa­der pen­tru adop­ta­rea unor or­do­nan­ţe de ur­gen­ţă pe jus­ti­ţie, Flo­rin Ior­da­che a re­pli­cat: „Aștep­tăm să ex­pi­re ter­me­nul și poa­te dl mi­nis­tru, cu ace­le or­do­nan­ţe pe ca­re le are pre­gă­ti­te, va ieși în șe­din­ţa de Gu­vern”. Mo­ţi­u­nea a fost dez­bă­tu­tă pe 5 mar­tie, în ace­e­ași zi în ca­re Gu­ver­nul a adop­tat proi­ec­tul pen­tru mo­di­fi­ca­rea OUG 7 pe le­gi­le jus­ti­ţi­ei. Mo­ţi­u­nea tre­bu­ia să fie vo­ta­tă de că­tre de­pu­ta­ţi pe 7 mar­tie, însă PSD nu a asi­gu­rat cvo­rum, iar ple­nul a fost sus­pen­dat.

La dez­ba­te­rea mo­ţi­u­nii, de­pu­ta­tul PSD Flo­rin Ior­da­che l-a cri­ti­cat pe mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei, ce­rându-i să spu­nă când dă or­do­nan­ţa de ur­gen­ţă pen­tru mo­di­fi­ca­rea co­du­ri­lor pe­na­le și pen­tru re­vi­zu­i­rea sen­tin­ţe­lor da­te de com­ple­tu­ri­le de 5 ju­de­că­tori și a pre­ci­zat că, în PSD, atunci când ai greșit de­mi­si­o­ne­zi sau ești re­ma­niat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.