Iro­nii și cri­tici din par­tea PSD

Romania Libera - - Politică -

Cum era de aștep­tat, par­ti­de­le din coa­liția de gu­ver­na­re au for­mu­lat cri­tici la adre­sa preșe­din­te­lui. Pur­tă­to­rul de cu­vânt al PSD, Lia Olguța Va­si­les­cu a pre­fe­rat un co­men­ta­riu iro­nic. „Eu zic să-l lă­săm pe preșe­din­te să șa­dă și să cu­je­te li­niștit, așa cum cu­je­tă dum­nea­lui de fi­e­ca­re da­tă. Nu avem ce să co­men­tăm de­o­cam­da­tă, pen­tru că e, așa cum aţi spus și dvs, aproa­pe ho­tă­rât, aștep­tăm să fie în sfârșit băr­bat ho­tă­rât, să vi­nă să spu­nă ca­re es­te între­ba­rea pen­tru acest re­fe­ren­dum și abia atunci vom co­men­ta. De­o­cam­da­tă, nu avem ce să co­men­tăm, pen­tru că e lan­sa­tă în spa­ţi­ul pu­blic încă o te­mă pa­ra­zi­ta­ră de dez­ba­te­re și atât”, a de­cla­rat Olgu­ţa Va­si­les­cu. La rândul său, vi­ce­preșe­din­te­le Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor Flo­rin Ior­da­che (PSD) a fost iro­nic la adre­sa preșe­din­te­lui, spu­nând că, până ter­mi­nă de gândit Klaus Io­han­nis între­ba­rea pen­tru re­fe­ren­dum, poa­te îi tre­ce man­da­tul. „Aștep­tăm între­ba­rea. Până ter­mi­nă de gândit poa­te tre­ce man­da­tul. Preșe­din­te­le e în cam­pa­nie și sus­ţi­ne PNL, a ieșit preșe­din­te­le să le fa­că cam­pa­nie. De­o­cam­da­tă aștep­tăm să ter­mi­ne de gândit. Poa­te mai gândește un an. Ce între­ba­re va adre­sa preșe­din­te­le nu pot să vă spun până nu ter­mi­nă de gândit”, a de­cla­rat Ior­da­che. De­pu­ta­tul PSD Oa­na Flo­rea a de­cla­rat mi­er­curi în Par­la­ment, re­fe­ri­tor la po­si­bi­li­ta­tea ca preșe­din­te­le Io­han­nis să con­voa­ce re­fe­ren­dum pe 26 mai, ar fi un mo­ment ”to­tal nein­spi­rat”, mo­ti­vând că dis­cu­ţi­i­le ar fi tre­bu­it să se con­cen­tre­ze pe Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, fi­ind ale­geri eu­ro­par­la­men­ta­re. Un re­fe­ren­dum pe te­ma jus­ti­ţi­ei con­co­mi­tent cu ale­ge­ri­le eu­ro­pe­ne ar pa­ra­zi­ta scru­ti­nul din 26 mai, a de­cla­rat Da­ni­el Bar­bu, candidat ALDE pen­tru Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an. „Ce s-ar pu­tea pu­ne în dis­cu­ţie cu pri­vi­re la sta­tul de drept? Ve­de­ţi,exis­tă o cam­pa­nie ve­che și cu ac­cen­te pro­pa­gan­dis­ti­ce foar­te as­cu­ţi­te pri­vi­toa­re la ten­ta­ti­ve­le de po­li­ti­za­re a jus­ti­ţi­ei. Ni­mic nu e mai po­li­tic de­cât să încu­ra­je­zi între­a­ga so­ci­e­ta­te să se pro­nun­ţe într-o ches­ti­u­ne pri­vind jus­ti­ţia.Jus­ti­ţia tre­bu­ie fă­cu­tă de pro­fe­si­o­niști, po­tri­vit le­gii (...).Si­gur,fa­ce par­te din atri­bu­ţi­i­le lui.Acu­ma,ci­ne a con­vo­cat re­fe­ren­du­muri în Ro­mânia ul­ti­me­lor de­ce­nii? Ma­reșa­lul Anto­nes­cu, Ni­co­lae Ce­aușes­cu și Traian Bă­ses­cu. Da­că Klaus Io­han­nis vrea să in­tre în ace­as­tă ga­le­rie ili­be­ra­lă, e bi­ne-venit”, a de­cla­rat Da­ni­el Bar­bu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.